Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Sao Thiên đồng - Lục Bân Triệu


Sao Thiên đồng trong thuyết ngũ hành thuộc dương thủy. Ở trên trời thuộc chòm sao Nam Đẩu, hóa làm Phúc tinh, là chủ tinh của cung phúc đức trong mệnh bàn. Bẩm tính ôn hòa không sợ tính hung của sao Kình dương, không lo sao Hóa Kị làm loạn.

Cho nên, sao Thiên đồng đồng độ với sao Kình dương ở Ngọ địa thì gọi là cách"Mã đầu đới tiễn"(Đeo tên ở đầu ngựa), chủ về vì quốc gia đem sức lực ra phục vụ, nắm giữ binh phù đại quyền, là vị đại tướng lập công ở chiến trường.

Sao Thiên đồng trấn thủ ở Tuất địa thì gọi là"Phản bối". Nếu ở Thìn địa thấy Hóa Kị, đồng thời còn gặp Lộc tồn hoặc Hóa Lộc ở tam phương hội chiếu, thì lại là thượng cách, chủ về vừa phú vừa quý, đó là tượng"bĩ cực thái lai".

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Từ khóa: Tinh Quyết  Xem mệnh  Sao  Tinh đẩu  Tinh Diệu  Lục Bân Triệu  Thiên Đồng  Tính chất Thiên đồng  Ý nghĩa Thiên đồng  Tử Vi tinh quyết 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top