Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Sao Thái âm


Bản dịch:

Thái âm tinh

Nguyên văn:

Thái âm tinh ở ngũ hành thuần âm thủy, ở trên trời là nguyệt của tinh, hóa thành phú. Và thái dương tinh là phối. Ở trong mệnh bàn tác mẫu Tinh, tác thê Tinh cập nữ Tinh. Ưa người sinh đêm, thái âm tinh ở mười hai cung cũng giống thái dương tinh như nhau, mỗi một cung có một tên gọi. Hiện tại viết ở phía sau.

Thái âm tinh triền tử cung, danh [thiên cơ]. Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh phú quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế.

Thái âm tinh triền sửu cung, danh [thiên kho]. Nhật nguyệt gặp gỡ, tính tình hào sảng, quan cao lộc hậu.

Thái âm tinh triền dần cung, danh [thiên muội]. Mặt trời mới mọc tương thăng, nguyệt thất quang huy, chủ thái độ làm người tính đa du nghi, thoái thoái bất quyết.

Thái âm tinh triền mão cung, danh [phản bối (chống lại)]. Phùng cát diệu, trái lại chủ đại phú.

Thái âm tinh triền thìn cung, danh [thiên thường]. Ưa và thuộc kim tinh diệu gặp gỡ, nếu hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ thái độ làm người của đứng đầu, tố ta nhung cơ, nắm giữ việc quân cơ quyền to, danh chấn tứ hải, đến đây âm tinh xuống mồ cách.

Thái âm tinh triền tị cung, danh [thiên nghỉ]. Vừa xưng [thất điện]. Chủ có con mắt tật, hoặc cận thị tản quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thực, thường rời xa, hoặc trượng phu thiện thái độ làm người mưu, mà không thiện là vợ mưu. Nếu như có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền người, trái lại chủ phú quý hưởng thụ.

Thái âm tinh triền ngọ cung, danh [thiên y] hoặc xưng [hàn nguyệt]. Chủ thái độ làm người tình cảm phong phú, đa huyễn tưởng, tự mình đa tình, bất lợi nguyên phối, hoặc nhân nguyên phối tao ngộ kích thích.

Thái âm tinh triền vị cung, danh [thiên khuê]. Nhật nguyệt cùng độ, tính tình sáng sủa, hốt dương hốt âm, nhưng bất lợi mẫu Tinh.

Thái âm tinh triền thân cung, danh [thiên hoàng]. Chủ thái độ làm người phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại, thiện ứng biến, có quyền thuật, phú huyễn tưởng, có hùng tâm.

Thái âm tinh triền dậu cung, danh [thiên tường]. Chủ phú chủ đắt.

Thái âm tinh triền tuất cung, danh [trời giúp]. Là [nguyệt chiếu hàn đàm cách], đây chính là thỏ ngọc dương huy thời gian, là thượng cách.

Thái âm tinh triền hợi cung, danh [trăng sáng bình minh]. Chủ đại phú, hoặc đắc ý khoảng thu nhập thêm, vừa xưng [hướng lên trời cách], đa mưu kế, thiện bày ra.

Thái âm tinh mừng nhất và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và lộc tồn hội chiếu, bởi vì mặt trăng chủ phú, chủ giấu, chủ tịnh, và hóa lộc cập lộc tồn đồng hành, thì khí vị tương đầu. Hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, lại được nhu tương ứng. Xương, khúc giúp đỡ có thể chiếu, tất nhiên văn chương mái tóc, bác học đa năng lực vậy.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh tức là ánh trăng, và mặt trời là một tổ đối Tinh, tính chất có cho nhau đối chiếu chỗ, ví dụ như: Thái dương chủ cương, mặt trăng chủ nhu; thái dương chủ nam nhân, phụ thân, trượng phu, nhi tử, mặt trăng chủ nữ nhân, mẫu thân, thê tử, nữ nhi; thái dương chủ đắt, mặt trăng chủ phú; thái dương lợi nhật sinh ra, mặt trăng lợi người sinh đêm; thái dương nhập miếu vượng cung độ, ở mặt trăng là rảnh rang hãm, trái lại, thái dương rơi rảnh rang hãm cung độ, ở mặt trăng thì là miếu vượng.

(nhị) mặt trăng tại tí, và thiên đồng cùng độ, xưng là [thiên cơ], bởi mặt trăng nhập miếu, cho nên là may mắn, nam nữ giai chủ vinh hoa phú quý, ở cổ đại, nữ mệnh mỗi nhân phu mà quang vinh, hoặc là sinh ra bối cảnh giàu có, là nhà giàu có lúc, ở hiện đại thì chủ cá nhân sự nghiệp thành tựu. Mặt trăng tính cách ôn nhu, cho nên dễ bị người hoan nghênh ôn hoà vu tiếp cận, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai đối với người khác phái ôn nhu săn sóc, cho nên nhất là được khác giới duyên, cũng bởi vậy dễ trêu chọc tình cảm phiền não. Nữ mệnh mặt trăng tại tí cung, bên ngoài rất mỹ lệ, sảo kiến sát diệu càng sâu, cho nên dễ dàng hơn trêu chọc đào hoa. Kiến văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên hỉ, vưu quá mức. Mặt trăng chủ thâm tàng bất lộ, bởi vậy, mỗi có [suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế] ưu điểm, tại tí cung nhập miếu, giá ưu điểm canh năng lực phát huy, nhất là được hóa khoa, văn xương, thiên tài, càng xác thực. Nhân mặt trăng nhập miếu, sở dĩ, kỳ mưu kế đa dụng vu chính xác phương diện, mà không phải là bàng môn tả đạo giảo quyệt.

(tam) mặt trăng ở sửu cung nhập miếu, và lạc hãm thái dương cùng độ, xưng là [thiên kho], một thân tính cách tương đối phiêu hốt bất định, có lúc [tính tình hào sảng], nhưng có lúc rồi lại keo kiệt ích kỷ. Về phần có đúng hay không quan cao lộc hậu, thì yếu thị có hay không nhiều cát diệu cát hóa hội chiếu mà định, nói chung, nhân mặt trăng ở miếu mà thái dương ở hãm, cho nên phú lớn hơn đắt, lợi lớn hơn danh, mà mặt trăng hóa lộc cũng trội hơn thái dương hóa lộc.

(tứ) mặt trăng ở dần cung, và thiên cơ cùng độ, nhân đây là đông bắc thiên đông phương vị, thái dương tương thăng, ánh trăng dần dần [thất huy], hơn nữa thiên cơ đa nghi đa nghĩ lo ngại cá tính, cho nên khuyết điểm trọng đại, giá cung độ thái dương, xưng là [thiên muội], kỳ lớn nhất tính cách đặc điểm, là không tín nhiệm người khác, làm việc cũng khiếm bền lòng, tâm đại thận trọng, cho nên khó thành đại sự, đây là [Cơ Nguyệt Đồng Lương] cách, thích hợp tác lại nhân, dĩ thụ lương hành chính công tác là nên.

(ngũ) mão cung mặt trăng là [phản bối (chống lại)], nói chung, bởi mặt trăng lạc hãm thất huy, cho nên thành tựu không tốt,, lục thân duyên cũng có khuyết điểm, sảo kiến sát diệu Hóa kị không kiếp chờ, liền dễ lưu là gian trá, nhưng nếu như được tam cát hóa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, thì có thể kinh thương thành [đại phú].

(lục) mặt trăng tại cung thìn là [thiên thường], cũng là lạc hãm, đối cung thái dương cũng ở hãm cung, nếu như không gặp cát diệu cát hóa, hoặc trái lại kiến sát diệu hung tinh, vưu chủ không mắc không giàu, sự nghiệp thành tựu thấp, nên có nhất nghệ tinh. Thế nhưng, nếu như và ngũ hành [thuộc kim tinh diệu gặp gỡ], rất có tam cát hóa, thì là [âm tinh xuống mồ] cách, có thể nắm giữ quân cảnh quyền to, đây là một cái kỳ cách. Thuộc kim tinh diệu, bao quát văn xương, kình dương, đà la, thiên khốc. Dĩ kim là âm tinh, thìn cung thuộc đất, kim mai vu đất, đất năng lực sinh kim, chỉ cần cơ duyên thành thục, có thể dương danh lập vạn, ở gian khổ trung thành công. Giá ngoại trừ thích hợp quân cảnh giới, cũng nên kinh doanh thực nghiệp.

(thất) mặt trăng ở tị cung lạc hãm, là vì [thiên nghỉ] hoặc [thất điện], nam mệnh chủ sự nghiệp bình thường, nữ mệnh cũng như thế, canh chủ hòa trượng phu quan hệ xa cách, khiếm khuyết tình cảm, hoặc trẻ măng tụ, cung phu thê không cát vưu quá mức. Đến đây tinh hệ cũng không lợi mắt, nhưng trình độ rất nhỏ. Riên chỉ kiến cát hóa cát diệu, trái lại chủ phú, mà lại năng lực hưởng thụ, nhưng không chủ đắt.

(bát) mặt trăng ở ngọ cung, là lạc hãm của tối, nhân lúc này ngày chính lệ trung thiên, mặt trăng hoàn toàn không ánh sáng, giá xưng [thiên y] hoặc [hàn nguyệt], một thân khiếm khuyết sự nghiệp tâm, đời sống tình cảm chiếm hắn toàn bộ tâm tư, vô luận nam nữ, cũng dễ dàng thụ tình khó khăn, kiến văn xương văn khúc càng sâu. Mặt khác, bọn họ đối tình cảm huyễn tưởng cũng đa, rất có Địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần khoảng không, tiệt không chờ, vui hơn ái tình và tính dục mộng ảo, không đối mặt hiện thực. Cũng đa đau khổ yêu thầm mến việc, tức nguyên văn nói [tự mình đa tình]. Mặt trăng ở ngọ, nhất là bất lợi nam mệnh hôn nhân, đệ nhất độ hôn nhân dễ gặp ngăn trở, hoặc nhân tình cảm không mục mà ly, cung phu thê cũng đại hung người, khả năng nhân thê thất đối kỷ bất trung mà [tao ngộ kích thích]. Mặt trăng Hóa kị nhất là bất lợi, cũng chủ thê thất mất sớm, sớm thành người không vợ. Như là nữ mệnh, cũng không lợi cuộc sống hôn nhân.

(cửu) mặt trăng ở vị cung thất huy, hòa thượng có ánh sáng hoa thái dương cùng độ, giá xưng là [thiên khuê], và ở sửu cung như nhau, giai chủ mệnh tạo tính cách phiêu hốt thay đổi luôn, [hốt dương hốt âm], kỳ [tính tình hào thẳng] cũng không phải thường, có lúc trở nên tiểu khí dễ doanh. Về phần [bất lợi mẫu Tinh], trên thực tế, phàm mặt trăng rơi rảnh rang hãm thủ mệnh, cũng không lợi mẫu Tinh, cũng không giới hạn trong vị cung. Nhật sinh ra hình khắc vưu đại.

(thập) mặt trăng ở thân cung và thiên cơ cùng độ, giá xưng là [thiên hoàng], nhân mặt trăng ở vượng viên, cho nên bỉ ở dần cung là tốt, có thể phát huy mặt trăng cập thiên cơ ưu điểm, chủ [thiện ứng biến], năng lực xử lý sự vụ, nhưng nhưng đủ ái tình cảm huyễn tưởng yêu thích, nữ mệnh nhất là đa sầu đa cảm, mà tình cảm quan hệ cũng nhiều biến động, có thất yêu đau khổ yêu tư vị. Mặt trăng hóa quyền và thiên cơ Hóa kị cùng độ, thủy chủ quyền thuật. Chỉ có kiến nhiều ngôi sao may mắn cát hóa, tài chủ [phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại].

(mười một) mặt trăng ở dậu cung vượng viên ngồi một mình, hội tị cung vượng cung thái dương, âm dương nhị diệu giai vượng, cho nên canh kiến nhiều cát diệu cát hóa, chủ năng được phú quý, kiến lộc năng lực phú,, kiến giúp đỡ khôi việt xương khúc năng lực đắt. Giá cung mặt trăng danh [thiên tường].

(mười hai) mặt trăng ở tuất cung nhập miếu ngồi một mình, đối cung ngồi vượng thái dương vây quanh chiếu, là vì [trời giúp], hoặc xưng [nguyệt chiếu hàn đàm] cách, cũng là khá có thành tựu cách cục, không gặp sát diệu Hóa kị chờ, liền có nhất định biểu hiện, rất có nhiều cát diệu cát hóa, sự nghiệp cục diện quyền đại.

(mười ba) mặt trăng ở hợi, là ánh trăng quang huy mạnh nhất thời khắc, xưng [nguyệt lãng thiên môn], thái dương đồng thời ở mão cung, và thiên lương cùng độ, đây là nhật chiếu lôi môn, nhị diệu giai vào triều, không chỉ ... mà còn [đại phú], cũng [đại quý], có thể danh thành lợi tựu. Không chỉ [đắc ý ngoại của tài], cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ở hợi cung, hay mặt trăng Hóa kị, cũng không có vấn đề, không chỉ ... mà còn không thành vấn đề, mà lại là [thay đổi cảnh], trái lại năng lực thành đại phú, lưu niên gặp là, cũng có lên chức và phát triển niềm vui.

(mười bốn) mặt trăng là tài Tinh, mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, của mọi người đa hóa lộc Tinh ở giữa, mừng nhất mặt trăng tự thân hóa lộc, hội thiên cơ hóa lộc, nên bán lẻ sinh ý, hội thiên đồng hóa lộc, thì cận vi giàu có. Ở đại hạn lưu niên, thì ưa nhập mặt trăng hóa lộc cung độ, nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn cũng đại cát. Mặt trăng hội hóa quyền, hóa khoa, chủ [cương nhu tương ứng], nhưng nếu là mặt trăng hóa quyền, hội thiên cơ Hóa kị, thì chủ đa tâm kế, canh kiến giải khoảng không, Địa kiếp, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi bàng môn tả đạo.

(mười lăm) mặt trăng ưa hội văn xương, văn khúc, chủ [văn chương mái tóc], [bác học đa năng lực], nhưng cũng tăng mệnh tạo cảm tính một mặt, canh kiến sát diệu Hóa kị, trái lại dễ thụ tình cảm ngăn trở, nữ mệnh nhất là như vậy.

Nguyên văn:

Thái âm tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt thanh bạch hoặc hơi hoàng hắc. Viên trường hoặc thoáng phương mặt hình. Chủ thái độ làm người tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, thiện dụng tâm kế, đa nghĩ lo ngại, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Dĩ trăng tròn quang huy của người sinh đêm là thượng cách; dĩ hối sóc trăng mờ của người sinh đêm thứ hai; nhật sinh ra canh của. Phàm thân cung mệnh hội văn xương, văn khúc người, có mang sở trường đặc biệt hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài cùng độ, đối cầm, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì hội chiếu người, hoa tửu văn chương, bác học đa năng lực. Lạc hãm phùng sát diệu, hoặc tại thân cung, tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ xuất ngoại. Phàm lạc hãm hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, Hóa kị, không kiếp, Hàm trì, thiên nguyệt, thiên diêu người, chủ thái độ làm người tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc. Lạc hãm hóa lộc, quyền khoa cũng năng lực phú quý. Nếu có sát tinh, thì mặc dù cát cũng hư. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đại phú đại quý cách. Nữ mệnh thái âm tinh lâm cung mệnh nhập miếu người, là phu nhân cách, thái độ làm người đoan trang ngưng trọng, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm, trợ giúp phu dạy con mệnh. Nhưng dĩ vô sát tinh ác diệu hội chiếu người là hợp cách. Nếu ở hãm địa hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, không kiếp người, thương phu khắc tử. Hội thiên diêu, Hàm trì, văn xương, văn khúc người, kế thất, nhà kề là nên, bằng không tính bay bổng, bất an vợ. Đại hạn lưu niên thái âm tinh triền độ. Chủ đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Kết hôn, thiêm nữ, tiến nhân khẩu, sự nghiệp phát triển. Nếu hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình người, chủ hình khắc, quan tai, thị phi. Hội không kiếp, đại hao người, chủ phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng ở cung mệnh, cơ bản ngoại hình đã như nguyên văn theo như lời, mà đối với nữ mệnh, nếu là mặt trăng nhập miếu, rất có văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên hỉ, chủ xinh đẹp động nhân, hoặc rất có một viên sát diệu cùng độ, càng động nhân.

(nhị) mặt trăng thủ mệnh, kiến văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, thiên cơ, chủ [thông minh], mỗi ngày cùng, chủ [tuấn tú], kể trên tinh hệ cũng chủ thiện dụng tâm kế, nhưng nếu là mặt trăng Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, hoặc kiến văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi xảo sử trá. Mặt trăng hội thiên cơ Hóa kị, cũng chủ không cần thiết đa nghĩ lo ngại. Mặt trăng hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tăng mệnh tạo tính cách ưu điểm, như [ôn hòa ngay thẳng], [đoan trang ngưng trọng] chờ.

(tam) mặt trăng ở mệnh, nhật sinh ra hoặc người sinh đêm chi biệt, đối với cách cục cao thấp ảnh hưởng quá nhiều, ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi sinh ra người, là nhật sinh ra; ở giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ tý, giờ sửu sinh ra người, là người sinh đêm, mặt trăng ưa người sinh đêm, không thích nhật sinh ra, nhật sinh ra là sự nghiệp biểu hiện hơi thấp, đối nữ thân hình khắc cũng trọng đại, nữ mệnh thì đối với hôn nhân, có so sánh bất lợi ảnh hưởng. Mặt khác, nguyên văn cũng đưa ra [hối sóc trăng mờ] đích tình huống, đây là chỉ [thượng huyền sinh ra] và [hạ huyền sinh ra] vấn đề, thượng huyền là cát, hạ huyền kém một chút, đây là dĩ âm lịch mỗi tháng mười lăm là đường ranh giới, do mùng một đáo mười lăm sinh ra người, là thượng huyền sinh ra, đoạn thời kỳ này, ánh trăng dần dần do thiếu mà viên, cố hữu quang huy, chủ may mắn, mà mười sáu đáo cuối tháng, thì ánh trăng do viên mà tiệm thiếu, quang huy tiệm thất, cho nên so sánh điềm xấu.

(tứ) mặt trăng ở mệnh, kiến văn xương, văn khúc, nhân mặt trăng và xương khúc ôn nhu văn nhã khí chất hợp nhau, sở dĩ chủ có tài hoa, thiện vu văn nghệ và các loại nghệ thuật, nguyên văn chỉ [chuyên môn tài nghệ], [sở trường đặc biệt] chờ, cũng chỉ phương diện này mà nói, không chủ vậy công nghệ khoa học kỹ thuật.

(ngũ) mặt trăng hội long trì, phượng các, thiên tài, chủ có nghệ thuật kỹ xảo, nguyên văn đã có sở nêu ví dụ, như cầm kỳ thư họa các loại, có thể phiếm chỉ tất cả nghệ thuật và ưu nhã hoạt động, nguyên văn chích cử phượng các, không cử long trì, là bởi vì phượng các nghệ thuật vị nặng hơn, long trì thực dụng tính so sánh cường, nhưng đại thể có thể cùng luận.

(lục) mặt trăng tuy không phải đào hoa Tinh, nhưng bởi ôn nhu tính chất nùng, sở dĩ, kiến [hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì] chờ đào hoa, liền có [vòi hoa sen văn chương] của ứng với, nam mệnh nữ mệnh, giai dĩ nam nữ ve vãn làm vui, cho nên mỗi đa khác giới bạn thân, cho nên người ở bên ngoài xem ra, liền có thể có chút sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Về phần có đúng hay không [bác học đa năng lực], thì khán có hay không văn xương văn khúc hóa khoa thiên tài chờ mà định, có thì bác học, vô thì bình thường.

(thất) mặt trăng không thích lạc hãm vu cung mệnh, phía trước đã nhắc tới, giá đa bất lợi nữ thân, có tình huống như vậy, mà lại kiến sát diệu Hóa kị hình chờ, liền có [tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ ra ngoài] của trưng nghiệm, tức theo mẫu thân tái giá, hoặc bất hòa gia đình cùng ở, tại thân cung cũng có đồng dạng tính chất, nhưng giá cung thân phải hay cung thiên di, ở sự nghiệp cung cung tài bạch cung phu thê cung phúc đức thì không phải vậy.

(bát) mặt trăng tính chất âm nhu, thâm tàng bất lộ, cho nên kiến hỏa linh dương đà không kiếp hình hao tổn Hàm trì thiên nguyệt thiên diêu chờ, mà mặt trăng lạc hãm cung, liền chủ tính cách bất lương, dễ lầm vào lạc lối, [tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc], nữ nhân cũng dễ rơi xuống phong trần.

(cửu) mặt trăng lạc hãm, chỉ phải tam cát hóa, cũng không nhất định chủ phú quý, tốt nhất là mặt trăng hóa lộc canh kiến lộc tồn thiên mã, phương chủ giàu có, nhưng do vì lạc hãm, cho nên nói chung, kỳ giàu có trình độ thua mặt trăng nhập miếu. Mà canh kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, mới có hài lòng cục diện, rất có sát diệu, chỉ cần con số không nhiều lắm, cũng vẹn vẹn  chủ gian khổ phát triển, bất khả tác [mặc dù cát cũng hư luận], sát kị thấy nhiều mới là.

(thập) mặt trăng nhập miếu kiến ngôi sao may mắn, là [đại phú đại quý cách], được hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chủ đại phú, được giúp đỡ khôi việt xương khúc chủ đại quý, kỳ thành tựu kinh người, nhất là thích hợp kinh thương đầu tư.

(mười một) nữ mệnh mặt trăng, nói chung, ở xã hội hiện đại cũng có thể và nam mệnh cùng luận, mà căn cứ truyền thống, thì nhập miếu là [phu nhân cách], là được dưới giá giàu có trượng phu, không lo cơm áo. Kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ trọng tình cảm, đoan trang ngưng trọng, kiến văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh mẫn cảm, giá là trợ giúp phu dạy con cách cục, có sự nghiệp của mình người, có thể được phú quý, sự nghiệp cục diện đại. Kiến sát diệu ác diệu, thì cách cục giảm đi.

(mười hai) nữ mệnh mặt trăng lạc hãm, hội lục sát thiên hình, chủ thương phu khắc tử, gia đình và cuộc sống hôn nhân đa khiếm khuyết, lúc tuổi già cô độc. Lạc hãm mặt trăng nữ mệnh, đối tình dục kỳ vọng khá lớn, đối tự do đa hướng tới, bởi vậy, rất có văn xương, văn khúc, thiên diêu, Hàm trì chờ đái đào hoa tính chất tinh diệu, mỗi chủ đối tình cảm quá độ tích cực, cũng bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, tương đối nhiều tình, đối tình cảm bất trung. Nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là nỗ lực truy cầu cá nhân hạnh phúc mà thôi, riên chỉ có chồng nữ sĩ, đương đối trượng phu bất mãn thì, là được năng lực cả gan làm loạn, có ngoài giá thú tình, cho nên bị coi là [bay bổng].

(mười ba) đại hạn lưu niên mặt trăng thủ mệnh, mặt trăng nhập miếu kiến lộc diệu, thủy chủ được [ngoài ý muốn tài phú], kiến giúp đỡ khôi việt xương khúc chờ, [sự nghiệp phát triển], hợi cung mặt trăng Hóa kị kiến cát, vưu chủ lên chức. Hội văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, hồng loan, thiên hỉ chờ, chủ hôn giá, rơi vào bể tình, [thiêm nữ], [tiến nhân khẩu] chờ. Lạc hãm điều không phải. Mặt trăng lạc hãm, hội nhiều sát hình, chủ không cát khắc ứng với, tình huống cụ thể, ứng với thị nguyên cục tinh diệu mà định, nguyên cục cũng là nhiều sát kị trọng trọng, hoặc lục thân cung viên không cát, chủ hình khắc; nguyên cục cự môn Hóa kị, thiên lương hội kình dương thiên hình chờ, chủ quan tai, thị phi. Mặt trăng là tài Tinh, cho nên nhất là không thích Địa không, Địa kiếp, đại hao, chủ [phá hao tổn], mặt trăng Hóa kị nhất là như vậy.

Nguyên văn:

Thái âm tinh nhập miếu chủ có huynh đệ năm người. Thiên cơ cùng độ người hai người. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ huynh đệ phú quý đa tài. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp người, hình khắc ở riêng bất hòa.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng ở huynh đệ tỷ muội cung, là trung tính tinh diệu, ở miếu viên, chủ huynh đệ tỷ muội con số đông đảo, nguyên văn nói [huynh đệ năm người], vẹn vẹn  tác tham khảo, nhập miếu và thiên đồng, thái dương cùng cấp độ, con số càng nhiều, có thể đạt hơn hơn mười nhân. Nếu như mặt trăng lạc hãm, thì không chủ con số đông đảo, mà là chủ tình cảm lẫn nhau có khuyết điểm.

(nhị) mặt trăng thiên cơ cùng độ dần cung thân cung, hoặc mặt trăng ngồi một mình tị cung hợi cung, thiên cơ vây quanh chiếu, chủ huynh đệ hai người, nhưng đây cũng chỉ là tác tham khảo. Thiên cơ thái âm tinh hệ, huynh đệ quan hệ tương đối vô duyên, kiến sát kị liền dễ chia lìa, hoặc là đây đó các hữu xảo trá, tịnh không đoàn kết.

(tam) huynh đệ cung mặt trăng hóa lộc, chủ huynh đệ có tài, có thể xong kinh tế hộ ấm; mặt trăng hóa quyền, thụ huynh đệ ước thúc, kiến cát cũng có thể dựa vào; mặt trăng hóa khoa, chủ có tài học. Nhất là khắc ứng với ở tỷ muội phương diện.

(tứ) mặt trăng hội nhiều sát không kiếp, chủ hình khắc ở riêng bất hòa, lạc hãm nhất bất lợi, nhập miếu thì so sánh tốt, nhưng nếu như ở miếu viên mặt trăng hóa lộc, rất có Địa không, Địa kiếp, đại hao, thì tài vận giảm đi. Lạc hãm mặt trăng Hóa kị kiến nhiều sát không kiếp, thì hình khắc tỷ muội.

Nguyên văn:

Thái âm tinh lâm thê cung, và văn xương, văn khúc cùng độ người, chủ thông minh phi thường, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, nghiên cứu bất luận cái gì kỹ thuật học vấn, đều năng lực trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, tịnh chủ được có tài có đức tuệ xinh đẹp thê tử. Và thái dương cùng độ, chủ bạch đầu giai lão. Cùng trời cùng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài của hiền nội trợ; duy dĩ tiểu phối là nên. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, đại hao, không kiếp, Hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng ở cung phu thê, nhập miếu mà lại kiến cát diệu, nữ mệnh chủ được có tài có đức phu, nam mệnh có hiền lương thục đức của thê. Lạc hãm thì không phải vậy.

(nhị) mặt trăng hội văn xương văn khúc, nguyên văn tập trung vào thông minh, văn chương, học vấn tính chất, thẩm tra mặt trăng hội xương khúc, canh chủ tình cảm lẫn nhau thâm hậu, suốt đời hưởng thụ tình yêu lạc thú. Canh kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cổ xưng [bảng vàng đề tên], tức là nam mệnh có thể ỷ lại nhà vợ mà được quang vinh, ví dụ như, anh trai hoặc nhạc phụ làm đại quan, dẫn tự thân,, hoặc nhà vợ giàu có, thông qua tư bản cấp mệnh tạo việc buôn bán chờ. Kể trên tinh hệ, cũng chủ phối ngẫu học vấn thành công, là học thuật giới hoặc giáo dục giới nhân tài. Nam mệnh cũng chủ thê tử xinh đẹp động nhân, cho nên không thích hợp canh kiến đào hoa, bằng không sau khi cưới thê tử nhưng đa váy hạ của thần.

(tam) mặt trăng thái dương cùng độ, phải kiến cát diệu cát hóa, thủy chủ bạch đầu giai lão, kiến sát diệu hình kị, nhưng hình phạt chính thương khắc hại, vị cung so sánh bất lợi nam mệnh, sửu cung so sánh bất lợi nữ mệnh.

(tứ) mặt trăng thiên đồng, kiến cát diệu cát hóa, chủ tình cảm hài hòa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê tử [công việc quản gia có cách], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thê tử [thông minh đa tài]. Mặt trăng thiên cơ cũng có tương tự tính chất, nhưng bởi thiên cơ chủ biến động, cho nên sảo kiến sát diệu Hóa kị, cũng có không ổn định nhân tố, như thủy nhiệt chung lãnh, tình như không hợp, bằng mặt không bằng lòng chờ, thiên cơ Hóa kị nhất là không cát. Nguyên văn thuyết [tiểu phối là nên], là chỉ tựu nam mệnh mà nói, tức nên lấy vợ một so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chặn nữ nhân làm vợ, nữ mệnh thì nên trường phối, tức gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu.

(ngũ) mặt trăng kiến nhiều sát diệu Hóa kị, chủ [sanh ly bệnh tai], nhất là bất lợi nam mệnh, nhân mặt trăng chủ nữ, chủ thê tử, cho nên hình khắc rất nặng.

Nguyên văn:

Thái âm tinh lâm cung tử nữ, chủ tiên hoa hậu quả, nữ đa tử ít. Nhập miếu phùng cát diệu chủ sinh quý tử, có ngũ thai đã ngoài. Thiên cơ cùng độ, con trai thứ hai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lạc hãm cần phải tiên chiêu tự tử hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tử là nên. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp người, hình khắc nặng.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng tại tử nữ cung, chủ nữ nhi con số đa, nhi tử con số ít, tức [nữ đa tử ít], mà lại [tiên hoa hậu quả], tức trưởng nữ làm đầu.

(nhị) mặt trăng nhập miếu vượng cung độ, ngoại trừ chủ tử nữ con số đông đảo, kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, chủ tử nữ giàu có, có thể phát đạt, nhưng không nhất định là [quý tử]. Nguyên văn nói [ngũ thai đã ngoài], chỉ có thể làm tham khảo, nhất là thiên đồng cùng độ, hoặc kiến tả phụ, hữu bật, vưu chủ tử nữ con số rất nhiều.

(tam) thiên cơ mặt trăng cùng độ, nhân thiên cơ tính chất biến động, vu tử nữ bất lợi, có sanh ly hình khắc ý tứ hàm xúc, nhất là mặt trăng Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, càng như vậy. Như sở kiến sát diệu không nhiều lắm, cũng chủ tử nữ tính cách giảo hoạt.

(tứ) mặt trăng lạc hãm, nên chiếu cố thật tốt và tử nữ quan hệ giữa, tuy nói có thể lợi dụng [tự tử hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tử] phương pháp, nhưng loại này phương thức, hiện đại đã lỗi thời liễu. Mặt trăng lạc hãm kiến Tứ Sát không kiếp, hình khắc rất nặng.

Nguyên văn:

Thái âm tinh là phú Tinh, lâm cung tài bạch, nhất thích hợp, chủ giàu có đa tài. Nhập miếu và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, là đại phú mệnh. Thiên cơ đồng cung người, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc do tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp. Nhật nguyệt cùng độ, tiên tản hậu tụ. Lạc hãm đa thành đa bại, tụ tản không thường. Và đại hao, không kiếp cùng độ, có đạo tặc của lự. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh người, nhân tài tranh cãi.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng là sống tài của diệu, cho nên mừng nhất nhập cung tài bạch, nhất là ở miếu vượng cung độ, tài vận vượng hơn. Mặt trăng dĩ tự thân hóa lộc tối cát, kiến lộc tồn cũng cát, song lộc đủ hội nhất đại cát. Mặt khác, cũng mừng đến thiên cơ hóa lộc, cự môn hóa lộc, thiên đồng hóa lộc chờ. Nếu là thiên lương hóa lộc, thì thu nhập tiền tài tất có chứa phân tranh, cũng không toàn bộ cát, trái lại không thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, dĩ chuyên nghiệp cầu tài so sánh tốt. Mặt khác, cung tài bạch mặt trăng hóa lộc, tốt nhất nên nhập mặt trăng điệp hóa lộc lưu niên cung tài bạch, tức là thuyết, nguyên cục mặt trăng hóa lộc, lưu niên cung tài bạch ở năm đinh, cũng là mặt trăng hóa lộc; hoặc nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn, đều là tài vận đại vượng của kỳ. Vô luận như thế nào, chỉ cần mặt trăng cát hóa, mà lại kiến ngôi sao may mắn không gặp sát diệu không kiếp hình hao tổn, liền chủ [giàu có đa tài].

(nhị) mặt trăng ở cung tài bạch nhập miếu, được tả phụ hữu bật, chủ tài nguyên nhiều phương diện, mà lại dễ thu được, kiến văn xương văn khúc, có thể dùng danh phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ vượng; mỗi ngày khôi thiên việt, thì đa thu nhập tiền tài phát triển cơ hội. Lộc tồn hóa lộc, nhất là phát tài của giống trưng. Nhiều cát đủ hội, là vì đại phú mệnh.

(tam) mặt trăng thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ lưu động, mặt trăng chủ phát tài, kết hợp lại, hợp lý nhất suy đoán, tự nhiên là thích hợp lưu động phát tài, cụ thể nói của, hay thích hợp làm các loại tiền mặt giao thu sinh ý, như bán lẻ nghiệp, hoặc những phục vụ khác sinh ý, nguyên văn nói [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng], [tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp], đều là cái ý này nghĩa, cho nên rất có lộc tồn hóa lộc, thì kinh thương bỉ làm công càng thêm thích hợp.

(tứ) thái dương mặt trăng cùng độ, thái dương chủ phóng xạ, mặt trăng chủ cất dấu, vừa để xuống vừa thu lại, một âm một dương, và cát diệu cát hóa gặp gỡ, chủ [tiên tản hậu tụ], nhưng cùng sát diệu Hóa kị gặp gỡ, thì [tụ tản thay đổi luôn], mà lại tổng kết lại, mỗi khi lỗ vốn rách nát. Mặt trăng lạc hãm nhất là như vậy. Nếu như thái dương cư vượng địa, thì lợi cho dĩ danh phát tài, thái dương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, càng như vậy. Mặt trăng nhập miếu, thì tài vận thịnh, mà lại lợi cho chứa đựng. Thái dương mặt trăng, nếu như thái dương Hóa kị, rất có kình dương, thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chỉ phòng nhân tài khởi quan tòa kiện tụng, hoặc nhân quan phi rủi ro.

(ngũ) mặt trăng ở cung tài bạch, nhất là không thích Địa không, Địa kiếp, đại hao gặp gỡ, sẽ đem kỳ tài vận hóa đi, chủ phá hao tổn, nhưng không nhất định là [đạo tặc của lự], càng nhiều tình huống là sống ý không cảnh, thu nhập giảm thiểu, thậm chí đóng cửa, thất nghiệp chờ. Lưu nguyệt phùng của, thì khả năng chủ đạo tặc. Kiến văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, tịnh có âm sát, thiên diêu, kiếp sát chờ, chủ bị lừa.

(lục) mặt trăng và nhiều sát gặp gỡ, nguyên nhân chính tài tranh cãi, cho nên không thích canh kiến không kiếp đại hao và mặt trăng Hóa kị, chủ tranh cãi trong rách nát.

Nguyên văn:

Chủ âm phân hư khuy, âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm cản trở của chứng.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng là âm thủy, ở Trung y Âm Dương Ngũ Hành trung là thận, giá là sinh mệnh cơ năng căn bản, cũng chủ sinh sản hệ thống, tính cơ năng chờ, chủ yếu là thận âm khuy hư của chứng, cụ thể trưng hậu, bao quát [âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí ruột non ấm cản trở.] tính chất có chút phức tạp.

(nhị) mặt trăng và Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ gặp gỡ, chủ thận cơ năng đối với nhân thể toàn bộ khung máy móc suy yếu của chứng, thường thấy nhất chính là bệnh tiểu đường, bệnh phù.

(tam) mặt trăng tính nhu, rất được đào hoa tạp diệu ảnh hưởng, bởi vậy, và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa gặp gỡ, hoặc tật bệnh cung nhập tham lang hoặc liêm trinh cung hạn mà có đào hoa tạp Tinh, mỗi nguyên nhân chính miệt mài quá độ đưa tới thận âm hư, như hình hàn chi lãnh, tiểu tiện thanh trường, bệnh liêt dương không cử, xuất tinh trong mơ, ban ngày hoạt tinh chờ. Nữ mệnh thì chủ tính lãnh cảm các loại.

(tứ) mặt trăng và thiên cơ cùng độ, hoặc thiên cơ vây quanh chiếu, nhân thiên cơ thuần âm mộc, chủ can công năng, mà trung y học thượng can, bao gồm hệ thần kinh, bởi vậy, giá tinh hệ canh kiến đào hoa tạp diệu, liền chủ tâm để ý hoặc thần kinh cơ năng gây ra không cử bệnh liêt dương, hoặc nữ sĩ tính lãnh cảm.

Nguyên văn:

Mặt trăng nhập miếu, đa kết nhân duyên. Xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ. Cùng trời cùng Tinh cùng độ, chủ xa thiệp hắn phương, tay không gây dựng sự nghiệp thành phú. Thiên cơ cùng độ, phí sức hối hả, nhiều biến động. Hóa kị Tinh thì đa do dự thoái thoái, khẩu thiệt thị phi. Lạc hãm hội sát diệu, chủ xuất ngoại có tai hoặc hối hả ít hiệu quả. Và không kiếp đại hao cùng độ, chủ xuất ngoại phá hao tổn. (mặt trăng lâm thiên di không thích cùng nhân tranh đấu)

Bình chú:

(nhất) mặt trăng tính chất ôn nhu, nhập miếu vượng ở cung thiên di, giống nhau giai chủ tại ngoại bằng hữu đông đảo, bọn họ đến từ các giai tầng, ngũ hồ tứ hải, được cát diệu Vưu Giai. Kiến tả phụ, hữu bật, bằng hữu con số càng nhiều, mỗi ngày khôi thiên việt, [xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ], kiến văn xương, văn khúc, lợi cho tha hương thành danh. Mặt trăng lạc hãm, liền không có loại này cát lợi tính chất, tuy rằng bằng hữu quá mức chúng, nhưng quân tử ít, nhiều tiểu nhân, kiến sát diệu Hóa kị hung tinh, mỗi là tiểu nhân cướp, hoặc thụ liên lụy.

(nhị) mặt trăng ở cung thiên di, không thích và nhiều sát gặp gỡ, chủ tại ngoại hữu chủng chủng phiền phức. Kiến Hỏa Tinh, kình dương gặp gỡ, chủ phi thường vất vả cực nhọc, nhưng không có thành quả, nỗ lực mồ hôi và máu mà vô được ích tiến sổ sách; kiến linh Tinh, đà la, thì chủ tiểu nhân ngầm chiếm; kiến giải khoảng không, Địa kiếp, chủ rủi ro, bất lợi đầu tư, đại hao cùng độ vưu xác thực.

(tam) mặt trăng thiên đồng cùng độ, đây là mặt trăng cư cung thiên di điều kiện tốt nhất một kết cấu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể tại ngoại gây dựng sự nghiệp làm giàu, thăng chức rất nhanh. Nếu như cung mệnh tại tí cung, cung thiên di ở ngọ, bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc và mặt trăng cùng độ, rất có kình dương đồng cung, đây là chính tông nhất [mã đầu đái tiễn] cách, có thể ở hải ngoại phát tích.

(tứ) mặt trăng thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ động, cho nên ở cung thiên di chủ bôn ba, kiến lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ, có thể mang mà thành công, thu hoạch to lớn, kiến sát diệu hung tinh Hóa kị, còn lại là không công hối hả, hoặc trái lại chủ mang mà rách nát.

(ngũ) mặt trăng Hóa kị, bất lợi tài vận, tại ngoại không thích hợp đầu tư, đầu cơ trục lợi dễ dàng hơn rách nát. Nếu có âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ tại ngoại mưu sinh thủ pháp bất chính đương, bị người không phải chê, có [khẩu thiệt thị phi]. Mặt trăng và thiên cơ Hóa kị cùng độ, chủ do dự thoái thoái. Mặt trăng lạc hãm, kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la chờ, sát nhẹ thì mang mà không làm nổi, sát nặng thì sinh tai. Mặt trăng là tài Tinh, cho nên không thích không kiếp đại hao, chủ [xuất ngoại phá hao tổn].

(lục) nguyên văn một câu cuối cùng, chỉ [mặt trăng lâm thiên di, không thích cùng nhân đấu tranh], đây là mặt trăng ái tịnh không thích động ( thay đổi,di chuyển..) tính cách cho phép, nhưng nếu như cung mệnh và cung phúc đức chủ tính cách mạnh mẽ, thì không thích đấu tranh, cũng không biểu thị bất năng đấu tranh, hoàn cảnh nếu có khiêu chiến, bọn họ có thể toàn lực ứng phó.

Nguyên văn:

Nhập miếu đa người bạn tốt. Thái dương cùng độ, có mạnh thường làn gió, nhưng tình cảm thì lãnh thì nhiệt. Thiên cơ cùng độ, giao nhiều phương diện bằng hữu. Lạc hãm cần phải phòng tổn hại giao hữu, hoặc âm mưu. Phùng không kiếp, đại hao, nhân giao hữu phá hao tổn. Phùng kình dương, đà la, thi ân báo oán. Gặp Hỏa Tinh, linh Tinh, là bằng hữu sự cướp đi bận rộn, thiên hình cùng độ, thụ bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, chủ bằng hữu đa, bất quá, chỉ có ở miếu vượng, thủy chủ [đa người bạn tốt], ở lạc hãm cung độ, thì dễ giao tiểu nhân. Người bạn tốt dĩ kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt là xác thực; tiểu nhân thì dĩ kiến Hóa kị, đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu là xác thực.

(nhị) mặt trăng và thái dương cùng độ, chủ [mạnh thường làn gió], tức là phi thường háo khách, chỉ cần kinh tế năng lực có thể đạt được, mệnh tạo tuyệt không lận vu mời khách yến hội, cho nên bằng hữu quá mức chúng. Bất quá, không gặp cát diệu cát hóa, cũng không chủ trợ lực, chỉ là xã giao nhiều hơn mà thôi, cũng chủ thuộc hạ đông đảo mà khiếm trợ lực. Canh kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc mệnh kiến giúp đỡ khôi việt, thủy chủ trợ lực. Mặt trăng thái dương, canh kiến văn xương, văn khúc, bằng hữu con số càng nhiều, cũng có quan hệ cá nhân quá mức đốc, có trắc trở thì có trượng nghĩa tương trợ. Mặt trăng thái dương, kiến lộc tồn, hóa lộc, chủ bằng hữu cập thuộc hạ bang trợ phát tài. Nguyên văn nhắc tới [tình cảm thì lãnh thì nhiệt], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, tình huống thực tế rất khó tác đến đây nhận.

(tam) mặt trăng thiên cơ cùng độ, chủ [giao nhiều phương diện bằng hữu], nhân thiên cơ chủ thay đổi, chủ đa dạng hóa, cho nên bằng hữu đến từ tam giáo cửu lưu, ngũ hồ tứ hải, nhập miếu canh kiến nhiều cát diệu cát hóa, có người bạn tốt. Lạc hãm hội nhiều sát hung tinh, nhất là mặt trăng Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc kiến văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, vưu chủ [tổn hại giao hữu], thụ bọn họ sở luy, hoặc cấp dẫn vào lạc lối, cũng chủ thụ tiểu nhân hãm hại.

(tứ) mặt trăng hội Địa không, Địa kiếp, đại hao, chủ [nhân giao hữu phá hao tổn], nhưng không gặp cái khác sát diệu hung diệu, giá mỗi khi xuất phát từ vô tâm, nếu canh kiến cái khác sát diệu, thì bên người có tiểu nhân.

(ngũ) mặt trăng ở cung Nô bộc, kiến Hỏa Tinh linh Tinh bỉ kiến kình dương đà la là tốt, như nguyên văn nói, giá là bởi vì mặt trăng tính nhu, kiến hỏa linh vẹn vẹn  tăng nhất nhiều khó khăn mà thôi. Nhưng thấy dương đà, cũng và tiểu nhân hữu quan, chính không muốn liên lụy nhập phân tranh, lại là bằng hữu lấy oán trả ơn. Mặt trăng chỉ thiên hình, ảnh hưởng cũng không lớn, phải rất có hỏa linh dương đà, thủy chủ áp lực thật lớn.

Nguyên văn:

Và văn xương, văn khúc hội chiếu, nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp. Tả phụ, hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Thiên đồng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ sự nghiệp nhiều biến động, hoặc nên lưu động tính nghiệp. Hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thì nên vu bộ phận then chốt nhà xưởng hoặc công chúng sự nghiệp trung nhậm chức, hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty hữu hạn phương hợp. Thiên cơ cùng độ hội thiên lương, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nên thực nghiệp phương diện yêu cầu phát triển. Và văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì cùng độ, ở nghệ thuật giới tài năng trẻ. Phàm thiên cơ, thiên đồng, thiên lương cùng hội, mà hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng cùng hội chiếu người, Chủ nắm ác quân cảnh quyền to, trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương của tương tướng đại tài; dĩ vô sát diệu hội chiếu người là hợp cách. Hội chiếu không kiếp, đại hao người, cũng nên ở nhà xưởng phương diện mưu tiến triển, nhưng đa thoái thoái biến động, hoặc do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực, hoặc là nhà phát minh.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng là tài Tinh, ở sự nghiệp cung thích hợp hơn và tài vụ, tài chính, đầu tư có liên quan hành nghiệp, và lộc diệu gặp gỡ Vưu Giai.

(nhị) mặt trăng cùng văn xương, văn khúc gặp gỡ, thì mặt trăng văn nghệ tính chất tiện cấp thôi khởi, cho nên văn chương xuất chúng, sáng tác năng lực ưu tú, có văn tự nguyên tác, cho nên nên [văn hóa sự nghiệp], như chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết sáng tác chờ. Về phần [công chúng sự nghiệp], thì thuộc loại vậy văn chức công tác. Mặt khác, mặt trăng văn xương văn khúc, cũng lợi cho làm dạy học công tác, hoặc tác học thuật nghiên cứu.

(tam) mặt trăng hội tả phụ, hữu bật, theo như lời [nên chính giới phát triển], là bởi vì giúp đỡ chủ trợ lực, mặt trăng nhân duyên tốt, cho nên tham chánh có thể thu được chi trì. Canh mỗi ngày khôi thiên việt Vưu Giai.

(tứ) mặt trăng thiên đồng cùng độ, hoặc mặt trăng thiên cơ cùng độ, giai chủ sự nghiệp biến động, nhưng hẳn là làm hết sức mình giảm thiểu biến hóa, biến hóa dũ ít, dũ chuyên tâm vu nhóm nhất nghiệp, thành tựu có thể lớn hơn nữa. Nhân thiên cơ có bán lẻ ý tứ hàm xúc, cho nên cũng thích hợp làm loại này công tác. Về phần lưu động tính là sự nghiệp, thì bao quát hàng hải, hàng không, vận tải chờ, cũng thích hợp chung quanh đi lại hiệp đàm nghiệp vụ đẩy mạnh tiêu thụ viên hoặc thương lữ. Mỗi ngày mã nhất là may mắn.

(ngũ) mặt trăng [hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ], giá tức là Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, thích hợp tác lại nhân, tức làm có nề nếp văn chức hành chính công tác, cố nhiên có thể ở chính phủ, pháp định tổ chức, chí nguyện cơ cấu, công cộng cơ cấu nội nhâm sự, cũng thích hợp ở thương nghiệp đại cơ cấu sống yên phận. Năm đinh sinh ra, mặt trăng hóa lộc, hội thiên đồng hóa quyền và thiên cơ hóa khoa, tam cát hóa đủ gặp, là vì [tam kỳ gia hội] cách, năng lực thi triển hết sở trường.

(lục) nguyên văn nhắc tới: [thiên cơ cùng độ hội thiên lương], giá thực tế cũng là Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, kiến tam cát hóa [nên thực nghiệp], là thủ thiên lương tính chất, dĩ kỳ có chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật ý nghĩa, có thể đương công trình sư, hoặc thậm chí kinh doanh thực nghiệp nghiệp vụ.

(thất) mặt trăng hội khoa văn nhiều diệu, bao quát: [văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì], chủ [nghệ thuật giới tài năng trẻ], giá bao gồm âm nhạc, hội họa, sáng tác, chụp ảnh, điêu khắc các phương diện, thụ xương khúc thiên tài ảnh hưởng, vưu chủ tốt đẹp chính là sáng tác năng lực.

(bát) nguyên văn nhắc lại Cơ Nguyệt Đồng Lương hội tam cát hóa cách cục, chỉ là [nắm giữ quân cảnh quyền to], thẩm tra giá cách cục cận vi thật thà trung dung, cũng không phải là đại cách, không thích hợp quá khen, có thể ở quân cảnh giới trung đảm nhiệm cao tầng, nhưng bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị.

(cửu) mặt trăng ở sự nghiệp cung, không thích và Địa không, Địa kiếp, đại hao gặp gỡ, bất lợi tài vận, kinh thương dễ rách nát hoặc túng quẫn, canh kiến sát diệu Hóa kị vưu quá mức. Nhưng nếu như từ sự [nhà xưởng phương diện], thì có thể chuyển hóa thành sáng ý, có công nghiệp phát minh, [do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực], đương [nhà phát minh], tuy rằng sự nghiệp có lên xuống, nhưng là lại cơ sở kiên cố, có thể có làm là. Năng lực kiến xương khúc thiên tài long trì phượng các chờ là tốt, bằng không cũng nên có nhất nghệ tinh bàng thân.

Nguyên văn:

Mặt trăng nhập hội chùa ngôi sao may mắn, có thể đưa sinh giả sử nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi. Cùng trời cùng Tinh cùng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thiên cơ Tinh cùng độ, thì tiến thì thối. Và lộc tồn, hóa lộc cùng độ có thể chiếu, chủ năng đa đưa điền sản. Phùng không kiếp, đại hao người, có phá hao tổn. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh người, có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an. Hóa kị Tinh, gia đình lắm lời lưỡi thị phi. Thiên cơ Tinh cùng độ, thì có thiên di hoặc du lịch.

Bình chú:

(nhất) mặt trăng ưa ở cung điền trạch, cơ bản nhất tính chất, là ở lại hoàn cảnh thanh tĩnh di nhân, nhưng yếu nhập miếu cư vượng mới là, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, thì nhà lầu có giá trị buôn bán, dựa vào cổ truyện khẩu quyết, tựa như [đưa sinh giả sử nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi] tính chất, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc từ xưa hay xã hội nông nghiệp, sở dĩ có đến đây nhất phán đoán suy luận. Ở hiện đại Hương Cảng, nông nghiệp đã suy vi, tân một đời tiên hữu đầu tư nông trường, cho nên nông nghiệp hoa cây ăn quả mộc là lợi, có thể coi là các loại điền sản nhà lầu đầu tư.

(nhị) mặt trăng thiên đồng cùng độ, và sự nghiệp cung, cung mệnh tính chất như nhau, đều có [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng] ý tứ hàm xúc, cho nên không chủ làm con nuôi tổ nghiệp, phải tự mình nỗ lực mới có khả năng đưa nghiệp, vừa bởi thiên đồng tính chất tương đối an ổn, bởi vậy, đưa nghiệp hậu giống nhau đều có thể ổn thủ. Không gặp sát diệu không kiếp chờ, không chủ phá đãng.

(tam) mặt trăng thiên cơ cùng độ, lầu chính phòng vật nghiệp biến động, [thì tiến thì thối], ở cổ đại, còn đây là tương đối không ngôi sao may mắn hệ, bởi vì cổ đại xã hội yên ổn, không thích biến hóa, có biến thì không cát, nhưng ở xã hội hiện đại, chỉ có thông minh có ý nghĩ người của, mới có bả nhà lầu không ngừng biến động bản lĩnh, phòng nhỏ thay đổi nhà lớn, nhà lớn thay đổi lớn hơn phòng, tất cả thiện giới mà cô, cho nên từ một cái góc độ khác khán, hay thích hợp làm nhà lầu sao mại. Bất quá, sao lâu sao địa yếu một vừa hai phải, tốt vận cũng không phải thường thường bên người, dĩ chuyển biến tốt liền thu làm cát. Bất quá, nếu quả kiến mặt trăng Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc rất có Địa không, Địa kiếp, đại hao chờ, thì nên tịnh không thích hợp động, giảm thiểu biến hóa là tốt.

(tứ) mặt trăng hóa lộc và lộc tồn gặp gỡ, hoặc cái khác hóa lộc diệu và lộc tồn gặp gỡ, canh chủ tài vận đại vượng, thích hợp [đa đưa sản nghiệp], nếu như cung tài bạch không quá may mắn, nhất là thích hợp dĩ đưa nghiệp phương thức bảo đảm giá trị tiền gửi. Loại này mệnh cách, cũng thích hợp làm nhà lầu buôn bán sinh ý.

(ngũ) mặt trăng ở cung điền trạch, và ở cái khác cung viên như nhau, giai không thích và Địa không, Địa kiếp, đại hao gặp gỡ, lầu chính phòng phá hao tổn, cũng chủ ở đưa nghiệp thì có tổn thất, ví dụ như, ở lâu giới cao xí thì đưa nghiệp, sau đó lại lâu giới ngã xuống chờ, mọi việc như thế.

(lục) nhà lầu có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an chờ, chỉ ở lưu niên cung điền trạch trung, mới có khắc ứng với. Tình huống cụ thể, là mặt trăng và Hỏa Tinh cùng độ, tam phương kiến linh Tinh, kình dương, đà la, rất có lưu niên kình dương đà la chiếu nhập, thủy chủ hoả hoạn. Nguyên cục cung điền trạch may mắn, thì cận vi sợ bóng sợ gió, hoặc vẹn vẹn  tác tiểu Hỏa, nhưng nếu như nguyên cục cung điền trạch đa hung tinh Hóa kị, thì hoả hoạn có thể phá hủy vật nghiệp, khiến cho tổn thất trọng đại, nguyên cục cung điền trạch Địa không Địa kiếp đại hao, nhất là phải cẩn thận.

(thất) mặt trăng Hóa kị chủ [khẩu thiệt thị phi] khắc ứng với, chỉ ở cung hạn khắc ứng với, nói chung, lưu niên cung điền trạch mặt trăng Hóa kị, nhất là mặt trăng Hóa kị tướng điệp, cho dù không gặp cái khác sát diệu hung tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, người nhà trong lúc đó bất hòa, gia đình không yên.

(bát) lưu niên cung điền trạch thiên cơ mặt trăng cùng độ, chủ là năm có ngoại du cơ hội, hoặc đa ngoại du cơ hội, canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc đối vây quanh, càng như vậy, ngày này mã, chủ yếu là chỉ lưu niên tinh diệu trung [tuổi dịch], rất có đại hạn thiên mã và nguyên cục thiên mã tướng điệp tương trùng, càng như vậy.

Nguyên văn:

Thái âm tinh nhập miếu lâm cung phúc đức, chủ phúc hậu năng lực hưởng thụ. Nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ. Thiên đồng Tinh cùng độ, cũng chủ hưởng thụ, mặt trăng Hóa kị Tinh, thì chủ ngoại biểu an tĩnh, nội tâm bất an. Thiên cơ cùng độ, cũng chủ bất an ninh. Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Không kiếp cùng triền, khoảng không nghĩ quá nhiều. Kình dương, linh Tinh cùng độ, chưa đủ.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là ưa tịnh hảo tịnh, kỳ ham mê tất là văn nhã, sẽ không tiếng động lớn huyên náo náo, sẽ không sa vào vu xã giao hoặc sống phóng túng.

(nhị) mặt trăng nhập miếu, chủ năng hưởng thụ, nhưng đây là thanh phúc, nhàn nhã đi chơi của phúc. Cũng chủ phúc hậu, có tâm tình an bình tường hòa. Nguyên văn thuyết: [nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ.] giá kỳ thực cũng không phải nhất định. Thái dương mặt trăng cùng độ sửu cung, mặt trăng nhập miếu, thái dương cư hãm cung; ở vị cung, thì thái dương ngồi vượng, mặt trăng lạc hãm, giai chủ tâm tình phập phồng bất định, kiến sát diệu nhất là như vậy.

(tam) mặt trăng thiên đồng cùng độ tử cung ngọ cung, nhị diệu tính chất có chỗ tương tự, phối hợp với nhau, vưu chủ tâm cảnh an bình, tinh thần trên có nhàn nhã hưởng thụ, nhất là thiên đồng hóa lộc, tâm tình càng an nhàn.

(tứ) mặt trăng Hóa kị, là cung phúc đức trung xấu nhất kết cấu một trong, mặt trăng sự yên lặng vẹn vẹn  lưu vu biểu diện, riên chỉ nội tâm bất an, rất có Địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ, vưu đa không cần thiết ưu phiền, không có chuyện thực cơ sở. Mặt trăng Hóa kị và thiên đồng cùng độ, kiến đủ Địa không, Địa kiếp, bầu trời, kiếp sát, thiên nguyệt, thiên hư, thiên khôi, thiên việt chờ, mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ. Kỳ thiên khôi thiên việt, vẹn vẹn  chủ ỷ lại người khác mà thôi.

(ngũ) mặt trăng thiên cơ cùng độ, nguyên văn thuyết: [chủ bất an ninh.] điều này cần kiến Hóa kị cập nhiều sát diệu mới là, nếu như nhị diệu cát hóa, hoặc rất có văn xương, văn khúc chờ, trái lại chủ thưởng thức cao nhã, ý nghĩ mẫn tiệp. Kiến giải đất trống cướp, thì tinh thần không khoát, đa tân kỳ sáng ý, tinh thần tự do.

(lục) mặt trăng và [Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não], đây là Hỏa Tinh bả mặt trăng lòng của sống động liễu, trở nên sinh động mà không có phương hướng, cố hữu đến đây khắc ứng với. Canh kiến giải đất trống cướp, tâm tư càng hay thay đổi bận rộn, riên chỉ không có hiệu suất. Mặt trăng và [kình dương, linh Tinh cùng độ, chưa đủ.] nếu như canh kiến giải đất trống cướp, hoặc mặt trăng Hóa kị, chưa đủ trình độ càng mạnh, dục vọng sâu nặng. Mặt trăng chỉ thấy Địa không Địa kiếp, vẹn vẹn  chủ không tưởng, nhưng rất có văn xương, văn khúc, thì chủ sáng ý, mặt trăng nhập miếu Vưu Giai.

Nguyên văn:

Thái âm tinh nhập miếu lâm tướng mạo cung, có cát diệu hội chiếu, phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Nhật nguyệt cùng độ, ở vị cung bất lợi mẫu, ở sửu cung bất lợi phụ. Hóa kị Tinh, mẫu đa tai bệnh. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, cần phải cho làm con thừa tự tự ra, bằng không có hình thương. Nhưng Hóa kị cũng có năm mới khắc phụ người, dĩ phụ tử thì mẫu quả đau khổ không chỗ nương tựa vậy.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh ở cung phụ mẫu, nhập miếu là tốt, lạc hãm bất lợi mẫu thân, nhất là hạ huyền sinh ra cập nhật sinh ra.

(nhị) thái âm tinh ở miếu vượng cung độ, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, cũng đã họ Chủ Phụ mẫu song toàn, không nhất định cần kiến cát diệu, riên chỉ kiến ngôi sao may mắn, mỗi chủ được phụ mẫu hộ ấm lực, vưu chủ được mẫu thân bảo vệ.

(tam) mặt trăng thái dương cùng độ, bởi tất là trong đó nhất diệu nhập miếu, một ... khác lạc hãm, vì vậy, và song thân quan hệ vô toàn bộ mỹ, ở sửu cung lợi mẫu thân, ở vị cung lợi phụ thân, mà tòng mệnh tạo là nhật sinh ra hoặc người sinh đêm, giúp đỡ trợ giúp phán đoán đối na nhất thân nhân hình khắc nặng.

(tứ) mặt trăng Hóa kị ở cung phụ mẫu, nhân mặt trăng chủ mẫu, cho nên bất lợi mẫu thân, rất có Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ [đa tai bệnh]. Riên chỉ cũng họ Chủ Phụ sớm tử mà mẫu đa đau khổ, vì vậy, tình huống cụ thể liền có vẻ ba phải cái nào cũng được, cho nên người viết cho rằng, giá nhất trưng nghiệm, hiện nay thực dụng tính vẫn như cũ không lớn.

(ngũ) mặt trăng hội nhiều sát hình, hay mặt trăng không thay đổi kị, cũng hình phạt chính thương.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

太阴星

原文:

太阴星在五行属阴水, 在天为月之精, 化为富. 与太阳星为配. 在命盘中作母星, 作妻星及女星. 喜夜生人, 太阴星在十二宫也像太阳星一样, 每一宫有一个名称. 现在写在后面.

太阴星躔子宫, 名[天姬]. 主女命荣华, 男命富贵, 有人缘, 深思虑, 善计谋.

太阴星躔丑宫, 名[天库]. 日月相会, 性情豪爽, 官高禄厚.

太阴星躔寅宫, 名[天昧]. 旭日将升, 月失光辉, 主为人性多游疑, 进退不决.

太阴星躔卯宫, 名[反背]. 逢吉曜, 反主大富.

太阴星躔辰宫, 名[天常]. 喜与属金之星曜相会, 若会照化禄, 化权, 化科, 主为人之领袖, 参予戎机, 掌握军机大权, 名震四海, 此阴精入土之格.

太阴星躔巳宫, 名[天休]. 又称[失殿]. 主有目疾, 或近视散光, 或丈夫有名无实, 常远离, 或丈夫善为人谋, 而不善为家室谋. 如有化禄, 化科, 化权者, 反主富贵享受.

太阴星躔午宫, 名[天衣]或称[寒月]. 主为人情感丰富, 多幻想, 自作多情, 不利元配, 或因元配遭遇刺激.

太阴星躔未宫, 名[天圭]. 日月同度, 性情爽直, 忽阳忽阴, 但不利母星.

太阴星躔申宫, 名[天潢]. 主为人福厚禄重, 事业伟大, 善应变, 有权术, 富幻想, 有雄心.

太阴星躔酉宫, 名[天祥]. 主富主贵.

太阴星躔戌宫, 名[天助]. 是[月照寒潭格], 这正是玉兔扬辉的时候, 为上格.

太阴星躔亥宫, 名[月朗天明]. 主大富, 或得意外财, 又称[朝天格], 多计谋, 善策划.

太阴星最喜与化禄, 化权, 化科和禄存会照, 因为太阴主富, 主藏, 主静, 与化禄及禄存同行, 则气味相投. 化权, 化科会照, 则刚柔相应. 昌, 曲夹持或会照, 必然文章秀发, 博学多能矣.

评注:

(一) 太阴星即是月亮, 和太阳是一组对星, 性质有互相对照之处, 例如: 太阳主刚, 太阴主柔;太阳主男人, 父亲, 丈夫, 儿子, 太阴主女人, 母亲, 妻子, 女儿;太阳主贵, 太阴主富;太阳利日生人, 太阴利夜生人;太阳入庙旺的宫度, 在太阴为闲陷, 反之, 太阳落闲陷的宫度, 在太阴则为庙旺.

(二) 太阴在子, 和天同同度, 称为[天姬], 由于太阴入庙, 故为吉利, 男女皆主富贵荣华, 在古代, 女命每因夫而荣, 或是出生背景富裕, 为豪门之后, 在现代则主个人事业成就. 太阴性格温柔, 故容易受人欢迎和易于接近, 无论男命女命, 皆对异性温柔体贴, 故尤其得异性缘, 也因此容易招惹感情烦恼. 女命太阴在子宫, 外貌很美丽, 稍见煞曜更甚, 故更容易招惹桃花. 见文昌, 文曲, 红鸾, 天喜, 尤甚. 太阴主深藏不露, 因此, 每有[深思虑, 善计谋]的优点, 在子宫入庙, 这优点更能发挥, 尤其是得化科, 文昌, 天才, 更为确切. 因太阴入庙, 所以, 其计谋多用于正确方面, 而非旁门左道的诡诈.

(三) 太阴在丑宫入庙, 和落陷的太阳同度, 称为[天库], 其人性格比较飘忽不定, 有时[性情豪爽], 但有时却又吝啬自私. 至于是不是官高禄厚, 则要视有没有诸吉曜吉化会照而定, 一般而言, 因太阴在庙而太阳在陷, 故富大于贵, 利大于名, 而太阴化禄也优于太阳化禄.

(四) 太阴在寅宫, 和天机同度, 因这是东北偏东的方位, 太阳将升, 月亮渐渐[失辉], 加上天机多疑多思多虑的个性, 故缺点较大, 这宫度的太阳, 称为[天昧], 其最大的性格特点, 是不信任别人, 作事也欠恒心, 心大心细, 故难成大事, 这是[机月同梁]格, 适合作吏人, 以受薪行政工作为宜.

(五) 卯宫太阴为[反背], 一般而言, 由于太阴落陷失辉, 故成就不佳,, 六亲缘也有缺点, 稍见煞曜化忌空劫等, 便易流为奸诈, 但如果得三吉化, 左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 则可以经商成[大富].

(六) 太阴在辰宫为[天常], 也是落陷, 对宫太阳亦在陷宫, 如果不见吉曜吉化, 或反见煞曜凶星, 尤主不贵不富, 事业成就低微, 宜有一技之长. 但是, 如果和五行[属金之星曜相会], 更有三吉化, 则为[阴精入土]格, 可掌握军警大权, 这是一个奇格. 属金的星曜, 包括文昌, 擎羊, 陀罗, 天哭. 以金为阴精, 辰宫属土, 金埋于土, 土能生金, 只要机缘成熟, 就可以扬名立万, 在艰苦中有成. 这除了适合军警界, 亦宜经营实业.

(七) 太阴在巳宫落陷, 是为[天休]或[失殿], 男命主事业平庸, 女命亦如是, 更主和丈夫关系疏离, 欠缺感情, 或少相聚, 夫妻宫不吉尤甚. 此星系亦不利眼目, 但程度轻微. 唯见吉化吉曜, 反而主富, 且能享受, 但不主贵.

(八) 太阴在午宫, 为落陷之最, 因这时正日丽中天, 太阴全然无光, 这称[天衣]或[寒月], 其人欠缺事业心, 感情生活占据他的整个心思, 无论男女, 都容易受情所困, 见文昌文曲更甚. 另外, 他们对感情的幻想亦多, 更有地空, 地劫, 天空, 旬空, 截空等, 更喜爱情和性欲的梦幻, 不面对现实. 亦多苦恋暗恋之事, 即原文所说的[自作多情]. 太阴在午, 尤其不利男命的婚姻, 第一度婚姻容易遭挫折, 或因感情不睦而离, 夫妻宫亦大凶者, 可能因妻室对己不忠而[遭遇刺激]. 太阴化忌尤其不利, 亦主妻室早逝, 早成鳏夫. 如为女命, 亦不利婚姻生活.

(九) 太阴在未宫失辉, 和尚有光华的太阳同度, 这称为[天圭], 和在丑宫一样, 皆主命造性格飘忽无常, [忽阳忽阴], 其[性情豪直]也不是经常的, 有时变得小器易盈. 至于[不利母星], 实际上, 凡太阴落闲陷守命, 都不利母星, 并不限于未宫. 日生人的刑克尤大.

(十) 太阴在申宫和天机同度, 这称为[天黄], 因太阴在旺垣, 故比居于寅宫为佳, 可发挥太阴及天机的优点, 主[善应变], 能处理事务, 但仍不乏爱感情幻想的喜好, 女命尤其多愁善感, 而感情关系亦多变动, 有失恋苦恋的滋味. 太阴化权和天机化忌同度, 始主权术. 唯有见诸吉星吉化, 才主[福厚禄重, 事业伟大].

(十一) 太阴在酉宫旺垣独坐, 会巳宫旺宫的太阳, 阴阳二曜皆旺, 故更见诸吉曜吉化, 主能得富贵, 见禄能富,, 见辅弼魁钺昌曲能贵. 这宫的太阴名[天祥].

(十二) 太阴在戌宫入庙独坐, 对宫乘旺的太阳拱照, 是为[天助], 或称[月照寒潭]格, 也是颇有成就的格局, 不见煞曜化忌等, 便有一定的表现, 更有诸吉曜吉化, 事业局面权大.

(十三) 太阴在亥, 为月亮光辉最强的时刻, 称[月朗天门], 太阳同时在卯宫, 和天梁同度, 此为日照雷门, 二曜皆入朝, 不单[大富], 亦为[大贵], 可以名成利就. 不但[得意外之财], 更可以飞黄腾达. 在亥宫, 就是太阴化忌, 也没有问题, 不单没问题, 且是[变景], 反能成大富, 流年遇之, 亦有升迁和发展之喜.

(十四) 太阴是财星, 最喜得禄存和化禄, 在众多化禄星当中, 最喜太阴自身化禄, 会天机化禄, 宜零售生意, 会天同化禄, 则仅为富足. 在大限流年, 则喜入太阴化禄宫度, 入武曲化禄宫限亦大吉. 太阴会化权, 化科, 主[刚柔相应], 但若为太阴化权, 会天机化忌, 则主多心计, 更见地空, 地劫, 阴煞, 天姚等, 则主心术不正, 行旁门左道.

(十五) 太阴喜会文昌, 文曲, 主[文章秀发], [博学多能], 但亦增加命造感性的一面, 更见煞曜化忌, 反易受感情挫折, 女命尤其如此.

原文:

太阴星临命宫, 主面色青白或略带黄黑. 圆长或略微方的面型. 主为人性情内向, 聪明俊秀, 善用心计, 多思多虑, 温和耿直, 态度端庄凝重. 以月圆光辉之夜生人为上格;以晦朔月暗之夜生人次之;日生人更次之. 凡身命宫会文昌, 文曲者, 怀有特长或专门技艺. 有凤阁, 天才同度, 对琴, 棋, 书, 画有兴趣. 红鸾, 天喜, 咸池会照者, 花酒文章, 博学多能. 落陷逢煞曜, 或在身宫, 随娘过继, 离祖出外. 凡落陷会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 化忌, 空劫, 咸池, 天月, 天姚者, 主为人酒色邪淫, 多阴谋, 心狠毒. 落陷化禄, 权科亦能富贵. 若有煞星, 则虽吉亦虚. 入庙会吉星, 大富大贵之格. 女命太阴星临命宫入庙者, 是夫人之格, 为人端庄凝重, 聪明敏感, 重情感, 助夫教子之命. 但以无煞星恶曜会照者为合格. 若在陷地会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 空劫者, 伤夫克子. 会天姚, 咸池, 文昌, 文曲者, 继室, 偏房为宜, 否则性浮荡, 不安家室. 大限流年太阴星躔度. 主得意外财富. 婚嫁, 添女, 进人口, 事业发展. 若陷宫逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑者, 主刑克, 官灾, 是非. 会空劫, 大耗者, 主破耗.

评注:

(一) 太阴居于命宫, 基本的外型已如原文所说, 而对于女命, 若是太阴入庙, 更有文昌, 文曲, 红鸾, 天喜, 主美艳动人, 或更有一颗煞曜同度, 更是动人.

(二) 太阴守命, 见文昌, 文曲, 化科, 天才, 天机, 主[聪明], 见天同, 主[俊秀], 上述星系也主善用心计, 但若是太阴化忌, 天机化忌, 或见文昌化忌, 文曲化忌, 阴煞, 天姚等, 则主心术不正, 行巧使诈. 太阴会天机化忌, 也主不必要的多思多虑. 太阴会左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 增加命造性格的优点, 如[温和耿直], [端庄凝重]等.

(三) 太阴在命, 日生人或夜生人之别, 对于格局高低的影响甚大, 在寅时, 卯时, 辰时, 巳时, 午时, 未时出生者, 为日生人;在申时, 酉时, 戌时, 亥时, 子时, 丑时出生者, 为夜生人, 太阴喜夜生人, 不喜日生人, 日生人的事业表现较低, 对女亲的刑克也较大, 女命则对于婚姻, 有较不利的之影响. 另外, 原文也提出[晦朔月暗]的情况, 这是指[上弦生人]和[下弦生人]的问题, 上弦为吉, 下弦稍差, 这是以阴历每月十五为分界线, 由初一到十五出生者, 为上弦生人, 这段时期, 月亮渐渐由缺而圆, 故有光辉, 主吉利, 而十六到月底, 则月亮由圆而渐缺, 光辉渐失, 故较不吉利.

(四) 太阴在命, 见文昌, 文曲, 因太阴和昌曲的温柔文雅气质相投, 所以主有才华, 擅于文艺和各种艺术, 原文所指的[专门技艺], [特长]等, 也指这方面而言, 不主一般的工艺科技.

(五) 太阴会龙池, 凤阁, 天才, 主有艺术的技巧, 原文已有所举例, 如琴棋书画之类, 可泛指一切艺术和优雅的活动, 原文只举凤阁, 不举龙池, 是由于凤阁的艺术味较重, 龙池的实用性较强, 但大致可以同论.

(六) 太阴虽非桃花星, 但由于温柔性质浓, 所以, 见[红鸾, 天喜, 咸池]等桃花, 便有[花洒文章]之应, 男命女命, 皆以男女调情为乐, 故每多异性密友, 故在外人看来, 便可能有些私生活不检点. 至于是不是[博学多能], 则看有没有文昌文曲化科天才等而定, 有则博学, 无则平庸.

(七) 太阴不喜落陷于命宫, 前面已提到, 这多不利女亲, 有此情况, 且见煞曜化忌刑等, 便有[随娘过继, 离祖外出]之徵验, 即跟随母亲改嫁, 或不和家庭同住, 在身宫也有同样性质, 但这身宫必须就是迁移宫, 在事业宫财帛宫夫妻宫福德宫则不是.

(八) 太阴性质阴柔, 深藏不露, 故见火铃羊陀空劫刑耗咸池天月天姚等, 而太阴落陷宫, 便主性格不良, 容易误入歧途, [酒色邪淫, 多阴谋, 心狠毒], 女人亦易堕落风尘.

(九) 太阴落陷, 只得三吉化, 也不一定主富贵, 最好是太阴化禄更见禄存天马, 方主富裕, 但由于是落陷, 故一般而言, 其富裕程度不及太阴入庙. 而更见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 始有良好局面, 更有煞曜, 只要数目不多, 也仅主艰苦发展, 不可作[虽吉亦虚论], 煞忌多见才是.

(十) 太阴入庙见吉星, 是[大富大贵之格], 得化禄, 禄存, 天马主大富, 得辅弼魁钺昌曲主大贵, 其成就惊人, 尤其适合经商投资.

(十一) 女命太阴, 一般而言, 在现代社会亦可以和男命同论, 而依据传统, 则入庙为[夫人之格], 即可以下嫁富裕的丈夫, 不愁衣食. 见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 主重情感, 端庄凝重, 见文昌, 文曲, 化科, 主聪明敏感, 这为助夫教子的格局, 有自己的事业者, 可以得富贵, 事业局面大. 见煞曜恶曜, 则格局大减.

(十二) 女命太阴落陷, 会六煞天刑, 主伤夫克子, 家庭和婚姻生活多欠缺, 晚年孤独. 落陷太阴的女命, 对情欲的期望比较大, 对自由多向往, 因此, 更有文昌, 文曲, 天姚, 咸池等带桃花性质的星曜, 每主对感情过度积极, 也因此在外人看来, 比较多情, 对感情不忠. 但实际上, 她们只是努力追求个人幸福而已, 唯已婚的女士, 当对丈夫不满时, 便可能胆大妄为, 有婚外情, 故被视为[浮荡].

(十三) 大限流年太阴守命, 太阴入庙见禄曜, 始主得[意外财富], 见辅弼魁钺昌曲等, [事业发展], 亥宫太阴化忌见吉, 尤主升迁. 会文昌化科, 文曲化科, 红鸾, 天喜等, 主婚嫁, 堕入爱河, [添女], [进人口]等. 落陷不是. 太阴落陷, 会诸煞刑, 主不吉的克应, 具体情况, 应视原局星曜而定, 原局也是诸煞忌重重, 或六亲宫垣不吉, 主刑克;原局巨门化忌, 天梁会擎羊天刑等, 主官灾, 是非. 太阴是财星, 故尤其不喜地空, 地劫, 大耗, 主[破耗], 太阴化忌尤其如此.

原文:

太阴星入庙主有弟兄五人. 天机同度者二人. 化禄, 化权, 化科者, 主弟兄富贵多财. 会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫者, 刑克分居不和.

评注:

(一) 太阴在兄弟姊妹宫, 为中性的星曜, 居于庙垣, 主兄弟姊妹数目众多, 原文所说的[弟兄五人], 仅作参考, 入庙和天同, 太阳等同度, 数目更多, 可以多达十数人. 如果太阴落陷, 则不主数目众多, 而是主彼此感情有缺点.

(二) 太阴天机同度寅宫申宫, 或太阴独坐巳宫亥宫, 天机拱照, 主兄弟二人, 但这也只是作参考. 天机太阴星系, 兄弟关系比较无缘, 见煞忌便容易分离, 或是彼此各有机心, 并不团结.

(三) 兄弟宫太阴化禄, 主兄弟有财, 可以得到经济的护荫;太阴化权, 受兄弟约束, 见吉亦可依靠;太阴化科, 主有才学. 尤其是克应在姊妹方面.

(四) 太阴会诸煞空劫, 主刑克分居不和, 落陷最为不利, 入庙则较佳, 但如果在庙垣太阴化禄, 更有地空, 地劫, 大耗, 则财气大减. 落陷太阴化忌见诸煞空劫, 则刑克姊妹.

原文:

太阴星临妻宫, 与文昌, 文曲同度者, 主聪明非常, 文章出众, 学有专长. 会吉曜, 蟾宫折桂, 研究任何技术学问, 均能出人头地, 名利双全, 并主得贤慧美丽的妻子. 与太阳同度, 主白头偕老. 与天同或天机同度, 主得持家有方, 聪明多才之贤内助;惟以小配为宜. 会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 大耗, 空劫, 化忌者, 主生离病灾.

评注:

(一) 太阴在夫妻宫, 入庙且见吉曜, 女命主得贤夫, 男命可得贤良淑德之妻. 落陷则不是.

(二) 太阴会文昌文曲, 原文集中于聪明, 文章, 学问的性质, 查实太阴会昌曲, 更主彼此感情深厚, 一生享受爱情的乐趣. 更见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 古称[蟾宫折桂], 即是男命可依赖妻家而得荣, 例如, 妻舅或岳丈当大官, 提携自身,, 或妻家富裕, 拨出资本给命造做生意等. 上述星系, 也主配偶学问有成, 为学术界或教育界人才. 男命亦主妻子美艳动人, 故不宜更见桃花, 否则婚后妻子仍多裙下之臣.

(三) 太阴太阳同度, 必须见吉曜吉化, 始主白头偕老, 见煞曜刑忌, 仍主刑伤克害, 未宫较不利男命, 丑宫较不利女命.

(四) 太阴天同, 见吉曜吉化, 主感情和谐, 得左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 主妻子[持家有方], 得文昌, 文曲, 化科, 主妻子[聪明多才]. 太阴天机也有类似的性质, 但由于天机主变动, 故稍见煞曜化忌, 也有不稳定的因素, 如始热终冷, 情如冰炭, 貌合神离等, 天机化忌尤其不吉. 原文说[小配为宜], 是单就男命而论, 即宜娶一个比自己年轻十年八截的女人为妻, 女命则宜长配, 即下嫁比自己年长十年八载的男士为夫.

(五) 太阴见诸煞曜化忌, 主[生离病灾], 尤其不利男命, 因太阴主女, 主妻子, 故刑克甚重.

原文:

太阴星临子女宫, 主先花后果, 女多子少. 入庙逢吉曜主生贵子, 有五胎以上. 天机同度, 二子送终. 落陷须先招祀子或先过继他人子为宜. 会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫者, 刑克重.

评注:

(一) 太阴在子女宫, 主女儿数目多, 儿子数目较少, 即[女多子少], 且[先花后果], 即长女为先.

(二) 太阴入庙旺宫度, 除了主子女数目众多, 见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 禄存, 天马, 主子女富裕, 可以发达, 但不一定是[贵子]. 原文所说的[五胎以上], 仅可作为参考, 尤其是天同同度, 或见左辅, 右弼, 尤主子女数目甚多.

(三) 天机太阴同度, 因天机性质变动, 于子女不利, 具有生离刑克的意味, 尤其是太阴化忌, 天机化忌, 更是如此. 如所见煞曜不多, 亦主子女性格狡猾.

(四) 太阴落陷, 宜好好照顾和子女之间的关系, 虽说可以利用[祀子或先过继他人子]的方法, 但这类方式, 现代已经不合时宜了. 太阴落陷见四煞空劫, 刑克极重.

原文:

太阴星为富星, 临财帛宫, 最为相宜, 主富足多财. 入庙与左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 禄存, 化禄等吉星会照, 为大富之命. 与天机同宫者, 白手起家或由自身创业起家. 日月同度, 先散后聚. 落陷多成多败, 聚散不常. 与大耗, 空劫同度, 有盗贼之虑. 逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星者, 因财纠纷.

评注:

(一) 太阴是生财之曜, 故最喜入财帛宫, 尤其是居于庙旺宫度, 财气更旺. 太阴以自身化禄最吉, 见禄存亦吉, 双禄齐会最为大吉. 另外, 亦喜得天机化禄, 巨门化禄, 天同化禄等. 若为天梁化禄, 则进财必带有纷争, 并不全吉, 反不宜从事商业活动, 以专业求财较佳. 另外, 财帛宫太阴化禄, 最宜入太阴叠化禄的流年财帛宫, 即是说, 原局太阴化禄, 流年财帛宫在丁年, 也是太阴化禄;或入武曲化禄的宫限, 都是财气大旺之期. 无论如何, 只要太阴吉化, 且见吉星不见煞曜空劫刑耗, 便主[富足多财].

(二) 太阴在财帛宫入庙, 得左辅右弼, 主财源多方面, 且容易获得, 见文昌文曲, 可以用名生财, 名气愈大, 财气愈旺;见天魁天钺, 则多进财发展的机会. 禄存化禄, 尤其是生财之象徵. 诸吉齐会, 是为大富之命.

(三) 太阴天机同度, 天机主流动, 太阴主生财, 结合起来, 最合理的推断, 自然是适合流动生财, 具体言之, 就是适合从事各种现金交收的生意, 如零售业, 或其他服务生意, 原文所说的[白手起家], [自身创业起家], 都是这个意义, 故更有禄存化禄, 则经商比打工更加适合.

(四) 太阳太阴同度, 太阳主放射, 太阴主收藏, 一放一收, 一阴一阳, 和吉曜吉化相会, 主[先散后聚], 但和煞曜化忌相会, 则[聚散无常], 且总结下来, 每每亏本破败. 太阴落陷尤其如此. 如果太阳居旺地, 则利于以名生财, 太阳化禄化权化科, 更是如此. 太阴入庙, 则财气盛, 且利于储存. 太阳太阴, 如果太阳化忌, 更有擎羊, 天刑, 火星, 铃星等, 恐防因财起官司词讼, 或因官非破财.

(五) 太阴在财帛宫, 尤其不喜地空, 地劫, 大耗相会, 会把其财气化去, 主破耗, 但不一定是[盗贼之虑], 更多情况是生意不景, 收入减少, 甚至倒闭, 失业等. 流月逢之, 则可能主盗贼. 见文昌化忌或文曲化忌, 并有阴煞, 天姚, 劫煞等, 主受骗.

(六) 太阴和诸煞相会, 主因财纠纷, 故不喜更见空劫大耗和太阴化忌, 主纠纷之中破败.

原文:

主阴分虚亏, 阴痿, 泻痢, 鼓胀, 脚肿, 湿气, 脾胃, 小肠湿热阻滞之症.

评注:

(一) 太阴为阴水, 在中医的阴阳五行中的为肾, 这是生命机能的根本, 亦主生殖系统, 性机能等, 主要为肾阴亏虚之症, 具体的徵候, 包括[阴痿, 泻痢, 鼓胀, 脚肿, 湿气, 脾胃小肠湿热阻滞. ]性质颇为复杂.

(二) 太阴和火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫, 天刑等相会, 主肾机能对于人体整个机体的虚弱之症, 最常见的是糖尿病, 水肿.

(三) 太阴性柔, 很受桃花杂曜的影响, 因此, 和红鸾, 天喜, 咸池, 大耗, 天姚, 沐浴相会, 或疾病宫入贪狼或廉贞宫限而有桃花杂星, 每主因纵欲过度引起的肾阴虚, 如形寒肢冷, 小便清长, 阳痿不举, 梦遗, 白日滑精等. 女命则主性冷感之类.

(四) 太阴和天机同度, 或天机拱照, 因天机属阴木, 主肝功能, 而中医学上的肝, 包括了神经系统, 因此, 这星系更见桃花杂曜, 便主心理或神经机能引致的不举阳痿, 或女士的性冷感.

原文:

太阴入庙, 多结人缘. 出外则有贵人扶持. 与天同星同度, 主远涉他方, 白手创业成富. 天机同度, 劳心奔忙, 多变动. 化忌星则多犹疑进退, 口舌是非. 落陷会煞曜, 主出外有灾或奔忙少效果. 与空劫大耗同度, 主出外破耗. (太阴临迁移不喜与人争斗)

评注:

(一) 太阴性质温柔, 入庙旺居于迁移宫, 一般皆主在外朋友众多, 他们来自各个阶层, 五湖四海, 得吉曜尤佳. 见左辅, 右弼, 朋友数目更多, 见天魁天钺, [出外则有贵人扶持], 见文昌, 文曲, 利于他乡成名. 太阴落陷, 便没有这类吉利的性质, 虽然朋友甚众, 但却君子少, 小人多, 见煞曜化忌凶星, 每为小人侵夺, 或受拖累.

(二) 太阴在迁移宫, 不喜和诸煞相会, 主在外有种种麻烦. 见火星, 擎羊相会, 主非常辛劳, 但却没有成果, 付出血汗而无得益进账;见铃星, 陀罗, 则主小人侵吞;见地空, 地劫, 主破财, 不利投资, 大耗同度尤确.

(三) 太阴天同同度, 这是太阴居迁移宫最佳的一个结构, 更有左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 化禄, 化权, 化科等, 可以在外创业致富, 飞黄腾达. 如果命宫在子宫, 迁移宫在午, 丙年生人, 天同化禄和太阴同度, 更有擎羊同宫, 这是最正宗的[马头带箭]格, 可在海外发迹.

(四) 太阴天机同度, 因天机主动, 故在迁移宫主奔波, 见禄存化禄天马等, 可忙而有成, 收获丰硕, 见煞曜凶星化忌, 则是白白奔忙, 或反主忙而破败.

(五) 太阴化忌, 不利财运, 在外不宜投资, 投机取巧更容易破败. 如果有阴煞, 天虚, 天姚等, 主在外谋生的手法不正当, 受人非议, 有[口舌是非]. 太阴和天机化忌同度, 主犹疑进退. 太阴落陷, 见火星, 铃星, 擎羊, 陀罗等, 煞轻则忙而无成, 煞重则生灾. 太阴是财星, 故不喜空劫大耗, 主[出外破耗].

(六) 原文最后一句, 指[太阴临迁移, 不喜与人斗争], 这是太阴爱静不爱动性格使然, 但如果命宫和福德宫主性格强硬, 则不喜斗争, 并不表示不能斗争, 环境若有挑战, 他们可以全力应付.

原文:

入庙多益友. 太阳同度, 有孟尝之风, 但情感时冷时热. 天机同度, 交多方面的朋友. 落陷须防损友, 或阴谋. 逢空劫, 大耗, 因友破耗. 逢擎羊, 陀罗, 施恩报怨. 遇火星, 铃星, 为朋友事夺走忙碌, 天刑同度, 受朋友之压力或威胁.

评注:

(一) 太阴在交友宫为吉星, 主朋友多, 不过, 唯有居于庙旺, 始主[多益友], 在落陷宫度, 则容易交小人. 益友以见左辅, 右弼, 天魁, 天钺为确;小人则以见化忌, 陀罗, 阴煞, 天虚, 天姚为确.

(二) 太阴和太阳同度, 主[孟尝之风], 即是非常好客, 只要经济能力所及, 命造绝不吝于请客宴会, 故朋友甚众. 不过, 不见吉曜吉化, 并不主助力, 仅是应酬多多而已, 亦主下属众多而欠助力. 更见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 或命见辅弼魁钺, 始主助力. 太阴太阳, 更见文昌, 文曲, 朋友数目更多, 亦有私交甚笃, 有困难时可得仗义相助. 太阴太阳, 见禄存, 化禄, 主朋友及下属帮助生财. 原文提到[情感时冷时热], 这仅可作参考而已, 实际情况很难作此分辨.

(三) 太阴天机同度, 主[交多方面的朋友], 因天机主变, 主多样化, 故朋友来自三教九流, 五湖四海, 入庙更见诸吉曜吉化, 可得益友. 落陷会诸煞凶星, 尤其是太阴化忌或天机化忌, 或见文昌化忌, 文曲化忌, 尤主[损友], 受他们所累, 或给引入歧途, 亦主受小人陷害.

(四) 太阴会地空, 地劫, 大耗, 主[因友破耗], 但不见其他煞曜凶曜, 这每每出于无心, 若更见其他煞曜, 则身边有小人.

(五) 太阴在交友宫, 见火星铃星比见擎羊陀罗为佳, 如原文所言, 这是由于太阴性柔, 见火铃仅增加一些困难而已. 但见羊陀, 却是和小人有关, 自己不欲牵涉入纷争, 却是朋友以怨报德. 太阴单天刑, 影响并不大, 必须更有火铃羊陀, 始主压力巨大.

原文:

与文昌, 文曲会照, 宜文化事业, 公众事业. 左辅, 右弼相会, 宜政界发展. 天同或天机同度, 主事业多变动, 或宜流动性业. 会照天同, 天梁, 天机, 则宜于机关工厂或公众事业中任职, 或组织股份有限公司方合. 天机同度会天梁, 逢化禄, 化权, 化科者, 宜实业方面求发展. 与文昌, 文曲, 凤阁, 天才, 龙池同度, 在艺术界露头角. 凡天机, 天同, 天梁同会, 而化禄, 化科, 化权亦同会照者, 主掌握军警大权, 百万雄师威震边疆之将相大材;以无煞曜会照者为合格. 会照空劫, 大耗者, 亦宜在工厂方面谋进展, 但多进退变动, 或由空想幻想中成事实, 或为发明家.

评注:

(一) 太阴是财星, 在事业宫较宜和财务, 金融, 投资有关的行业, 和禄曜相会尤佳.

(二) 太阴和文昌, 文曲相会, 则太阴的文艺性质便给催起, 故文章出众, 写作能力优秀, 有文字的创作力, 故宜[文化事业], 如专栏创作, 编剧, 小说撰写等. 至于[公众事业], 则仅属一般的文职工作. 另外, 太阴文昌文曲, 也利于从事教学工作, 或作学术研究.

(三) 太阴会左辅, 右弼, 所说[宜政界发展], 是由于辅弼主助力, 太阴人缘好, 故从政可获得支持. 更见天魁天钺尤佳.

(四) 太阴天同同度, 或太阴天机同度, 皆主事业变动, 但应该尽人事减少变化, 变化愈少, 愈专心于一行一业, 成就可更大. 因天机具有零售的意味, 故亦适合从事这类工作. 至于流动性的事业, 则包括航海, 航空, 运输等, 亦适合四处走动洽谈业务的推销员或商旅. 见天马尤其吉利.

(五) 太阴[会照天同, 天梁, 天机], 这即是机月同梁格, 适合作吏人, 即从事一板一眼的文职行政工作, 固然可以在政府, 法定组织, 志愿机构, 公共机构内任事, 也适合在商业的大机构安身立命. 丁年生人, 太阴化禄, 会天同化权和天机化科, 三吉化齐遇, 是为[三奇嘉会]格, 能尽展所长.

(六) 原文提到: [天机同度会天梁], 这实际也是机月同梁格, 见三吉化[宜实业], 是取天梁的性质, 以其具有专业, 科技的意义, 可以当工程师, 或甚至经营实业的业务.

(七) 太阴会科文诸曜, 包括: [文昌, 文曲, 凤阁, 天才, 龙池], 主[艺术界露头角], 这包括了音乐, 绘画, 写作, 摄影, 雕塑等方面, 受昌曲天才的影响, 尤主良好的创作能力.

(八) 原文再提机月同梁会三吉化的格局, 指为[掌握军警大权], 查实这格局仅为平实中庸, 并非大格, 不宜过誉, 可以在军警界中担任高层, 但不能居于最高的领导地位.

(九) 太阴在事业宫, 不喜和地空, 地劫, 大耗相会, 不利财运, 经商易破败或拮据, 更见煞曜化忌尤甚. 但如果从事[工厂方面], 则可以转化成创意, 有工业发明, [由空想幻想中成事实], 当[发明家], 虽然事业有起落, 但是却基础坚固, 能有所作为. 能见昌曲天才龙池凤阁等为佳, 否则亦宜有一技之长傍身.

原文:

太阴入庙会吉星, 可置产设农场, 以树木花果为利. 与天同星同度, 白手起家. 天机星同度, 时进时退. 与禄存, 化禄同度或会照, 主能多置地产. 逢空劫, 大耗者, 有破耗. 会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星者, 有火灾虚惊, 家宅不安. 化忌星, 家宅多口舌是非. 天机星同度, 时有迁移或出游.

评注:

(一) 太阴喜居于田宅宫, 最基本的性质, 是居住环境清静怡人, 但要入庙居旺才是, 更有左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 禄存, 化禄等, 则楼房具有商业价值, 依古传的口诀, 便如[置产设农场, 以树木花果为利]的性质, 因为中国自古就是农业社会, 所以有此一论断. 在现代的香港, 农业已经衰微, 新一代鲜有投资农场的, 故农业花果树木为利, 可以视为各类地产楼房的投资.

(二) 太阴天同同度, 和事业宫, 命宫的性质一样, 都有[白手起家]意味, 故不主承继祖业, 必须自己努力始能置业, 又由于天同性质比较安稳, 因此, 置业后一般都可以稳守. 不见煞曜空劫等, 不主破荡.

(三) 太阴天机同度, 主楼房物业变动, [时进时退], 在古代, 此乃较为不吉星系, 因为古代的社会安定, 不喜变化, 有变则不吉, 但在现代社会, 只有聪明有头脑的人, 才有把楼房不断变动的本领, 小屋换大屋, 大屋换更大的屋, 一切善价而沽, 故从另一个角度看, 就是适合从事楼房炒卖. 不过, 炒楼炒地要适可而止, 佳运并不是常常在身边, 以见好便收为吉. 不过, 若果见太阴化忌, 或天机化忌, 或更有地空, 地劫, 大耗等, 则宜静不宜动, 减少变化为佳.

(四) 太阴化禄与禄存相会, 或其他化禄曜和禄存相会, 更主财气大旺, 适合[多置产业], 如果财帛宫不太吉利, 尤其适合以置业方式保值. 这类命格, 亦适合从事楼房买卖生意.

(五) 太阴在田宅宫, 和在其他宫垣一样, 皆不喜和地空, 地劫, 大耗相会, 主楼房破耗, 亦主在置业时有损失, 例如, 在楼价高企时置业, 然后却楼价下跌等, 诸如此类.

(六) 楼房有火灾虚惊, 家宅不安等, 只在流年田宅宫中, 才有克应. 具体情况, 是太阴和火星同度, 三方见铃星, 擎羊, 陀罗, 更有流年的擎羊陀罗照入, 始主火灾. 原局田宅宫吉利, 则仅为虚惊, 或仅作小火, 但如果原局田宅宫多凶星化忌, 则火灾可摧毁物业, 引起重大损失, 原局田宅宫地空地劫大耗, 尤其要小心.

(七) 太阴化忌主[口舌是非]的克应, 只在宫限克应, 一般而言, 流年田宅宫太阴化忌, 尤其是太阴化忌相叠, 纵使不见其他煞曜凶星, 也主口舌是非, 家人之间不和, 家宅不宁.

(八) 流年田宅宫天机太阴同度, 主是年有外游机会, 或多外游机会, 更见天马同度或对拱, 更是如此, 这一天马, 主要是指流年星曜中的[岁驿], 更有大限天马和原局天马相叠相冲, 更是如此.

原文:

太阴星入庙临福德宫, 主福厚能享受. 日月同度, 更为优美. 天同星同度, 亦主享受, 太阴化忌星, 则主外表安静, 内心不安. 天机同度, 亦主不安宁. 火星, 陀罗同躔, 自寻忙碌或自寻烦恼. 空劫同躔, 空想太多. 擎羊, 铃星同度, 不满足.

评注:

(一) 太阴星在福德宫, 基本性质为喜静好静, 其嗜好必是文雅的, 不会喧喧闹闹, 不会沉溺于社交或吃喝玩乐.

(二) 太阴入庙, 主能享受, 但这是清福, 悠闲之福. 亦主福厚, 可得心境安宁祥和. 原文说: [日月同度, 更为优美. ]这其实并不是必定的. 太阳太阴同度丑宫, 太阴入庙, 太阳居陷宫;在未宫, 则太阳乘旺, 太阴落陷, 皆主心情起伏不定, 见煞曜尤其如此.

(三) 太阴天同同度子宫午宫, 二曜的性质有相似之处, 互相配合, 尤主心境安宁, 精神上有悠闲的享受, 尤其是天同化禄, 心境更是安闲.

(四) 太阴化忌, 是福德宫中最坏的结构之一, 太阴的宁静仅流于表面, 唯内心不安, 更有地空, 地劫, 天空等, 尤多不必要的烦忧, 没有事实基础. 太阴化忌和天同同度, 见齐地空, 地劫, 天空, 劫煞, 天月, 天虚, 天魁, 天钺等, 命造可能是弱智人士. 其天魁天钺, 仅主依赖别人而已.

(五) 太阴天机同度, 原文说: [主不安宁. ]这需要见化忌及诸煞曜才是, 如果二曜吉化, 或更有文昌, 文曲等, 反主品味高雅, 头脑敏捷. 见地空地劫, 则精神空阔, 多新奇创意, 精神自由.

(六) 太阴和[火星, 陀罗同躔, 自寻忙碌或自寻烦恼], 这是火星把太阴的心搞活了, 变得活跃而没有方向, 故有此克应. 更见地空地劫, 心思更是多变忙碌, 唯没有效率. 太阴和[擎羊, 铃星同度, 不满足. ]如果更见地空地劫, 或太阴化忌, 不满足的程度更强, 欲望深重. 太阴只见地空地劫, 仅主空想, 但更有文昌, 文曲, 则主创意, 太阴入庙尤佳.

原文:

太阴星入庙临相貌宫, 有吉曜会照, 父母双全, 无刑克. 日月同度, 在未宫不利母, 在丑宫不利父. 化忌星, 母多灾病. 会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 须过继祀出, 否则有刑伤. 但化忌亦有早年克父者, 以父死则母寡苦无依矣.

评注:

(一) 太阴星在父母宫, 入庙为佳, 落陷不利母亲, 尤其是下弦生人及日生人.

(二) 太阴星在庙旺宫度, 只要不见煞曜化忌, 便已经主父母双全, 不一定需要见吉曜, 唯见吉星, 每主得父母护荫之力, 尤主得母亲爱护.

(三) 太阴太阳同度, 由于必是其中一曜入庙, 另一落陷, 故此, 和双亲的关系无全美, 在丑宫利母亲, 在未宫利父亲, 而从命造为日生人或夜生人, 可帮助判断对哪一亲人刑克重.

(四) 太阴化忌在父母宫, 因太阴主母, 故不利母亲, 更有火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天月, 天虚等, 主[多灾病]. 唯也主父早死而母多苦, 故此, 具体的情况便显得模棱两可, 故笔者以为, 这一徵验, 目前的实用性依然不大.

(五) 太阴会诸煞刑, 就是太阴不化忌, 也主刑伤.

Từ khóa: 12 cung  Cung Vị  Cung Chức  Sao Thái âm  Thái Âm  Lục Bân Triệu  Nguyệt  cung phu thái âm hãm địa  cung quan lộc có sao thiên đồng thái âm  cung thê có thái âm 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top