Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên


Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên (và tiểu hạn), trong các tình huống thông thường sẽ như sau:

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên cát, là năm đại cát.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên hung, là năm vận trung bình.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên hung, là năm hung.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên cát, là năm cát.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên cát, là năm vận trung bình.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Trong một số tình huống đặc thù, đại vận cát, lưu niên hung là năm hung, thậm chí đại hung; đại vận hung, lưu niên cát là năm cát, thậm chí đại cát; người nghiên cứu mệnh lý không thể không biết đó có thể là do phúc ấm của tổ tiên, hành vi tích ác hay làm nhiều việc thiện của mệnh chủ, ảnh hưởng của phong thủy, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc thay đổi dẫn đến.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành)

Từ khóa: Giải vận  Đại Đức Sơn Nhân  Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành  Tinh hoa  Tập thành  Nguyên cục  Mệnh bàn  Mệnh bàn nguyên cục  Đại Vận  Lưu niên 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top