Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ TỬ VI

Lá số giới tính Nam, sinh giờ Tí, ngày 28, tháng 12, năm Mậu Tuất

Đ. Tị44

QUAN LỘC

THÁI DƯƠNG (M)

 

  • Long đức
  • Lộc tồn
  • Bác sĩ
  • Hồng loan
  • Lưu hà
  • Tuần
Hợi-HỎA

Trường sinh

M. Ngọ54

NÔ BỘC

PHÁ QUÂN (M)

 

  • Lực sĩ
  • Tam thai
  • Địa giải
  • Thai phụ
  • Thiên trù
  • Bạch hổ (H)
  • Kình dương (H)
  • Thiên thương
+HỎA

Mộc dục

K. Mùi64

THIÊN DI

THIÊN CƠ (Đ)

 

  • Phúc đức
  • Thanh long (Đ)
  • Thiên việt
  • Thiên đức
  • Thiên giải
  • Hóa kỵ (Đ)
  • Quả tú
Sửu-THỔ

Quan đới

C. Thân74

TẬT ÁCH

TỬ VI (M)

THIÊN PHỦ (M)

  • Bát tọa
  • Thiên mã
  • Văn tinh
  • Điếu khách
  • Tiểu hao (Đ)
  • Thiên khốc
  • Thiên hình (Đ)
  • Thiên sứ
Dần+KIM

Lâm quan

B. Thìn34

ĐIỀN TRẠCH

VŨ KHÚC (M)

 

  • Văn khúc (Đ)
  • Tuế phá
  • Quan phủ
  • Đà la (Đ)
  • Thiên hư
  • Thiên la
  • Tuần
Tuất+THỔ

Dưỡng

Năm: Mậu Tuất

Tháng: 12 (Ất Sửu)

Ngày: 28

Giờ: Tí

Âm Dương: Dương Nam

Mệnh: BÌNH ÐỊA MỘC

Cục: KIM TỨ CỤC

Thân cư: Mệnh

Mệnh chủ: Lộc tồn

Thân chủ: Văn xương

Điểm Huyền Khí: 0.75

Điểm Cung Khí: 3

Lai Nhân Cung: Nô bộc

Nguyên Thần: Tật ách, Tài bạch

T. Dậu84

TÀI BẠCH

THÁI ÂM (M)

 

  • Trực phù
  • Tướng quân
  • Hóa quyền
    Mão-KIM

    Đế vượng

    Ấ. Mão24

    PHÚC ĐỨC

    THIÊN ĐỒNG (Đ)

     

    • Tả phù
    • Nguyệt đức
    • Đào hoa (Đ)
    • Thiên quan
    • Thiên phúc
    • Tử phù
    • Phục binh
    • Linh tinh (Đ)
    Dậu-MỘC

    Thai

    N. Tuất94

    TỬ TỨC

    THAM LANG (V)

     

    • Tấu thư
    • Văn xương (Đ)
    • Đường phù
    • Hóa lộc
    • Hoa cái
    • Thái tuế
    • Địa võng
    Thìn+THỔ

    Suy

    G. Dần14

    PHỤ MẪU

    THẤT SÁT (M)

     

    • Thiên quý
    • Long trì
    • Phong cáo
    • Quan phù
    • Đại hao (Đ)
    Thân+MỘC

    Tuyệt

    Ấ. Sửu4

    MỆNH Thân

    THIÊN LƯƠNG (Đ)

     

    • Thiếu âm (H)
    • Thiên khôi
    • Quốc ấn
    • Bệnh phù
    • Hỏa tinh (H)
    • Phá toái
    • Triệt
    Mùi-THỔ

    Mộ

    G. Tí114

    HUYNH ĐỆ

    LIÊM TRINH (V)

    THIÊN TƯỚNG (V)

    • Hỉ thần
    • Ân quang
    • Phượng các
    • Thiên y
    • Giải thần
    • Tang môn (H)
    • Thiên riêu
    • Triệt
    Ngọ+THỦY

    Tử

    Q. Hợi104

    PHU THÊ

    CỰ MÔN (Đ)

     

    • Thiếu dương (H)
    • Hữu bật
    • Thiên hỉ
    • Thiên tài
    • Thiên thọ
    • Hóa khoa
    • Đẩu quân
    • Phi liêm
    • Địa kiếp (Đ)
    • Địa không (Đ)
    • Cô thần
    • Kiếp sát
    • Thiên không
    Tị-THỦY

    Bệnh

    MỤC LỤC:
    1. TỔNG QUAN
    2. CUNG MỆNH
    3. CUNG THÂN
    4. CUNG QUAN LỘC
    5. CUNG TÀI BẠCH
    6. CUNG THIÊN DI
    7. CUNG PHÚC ĐỨC
    8. CUNG PHU THÊ
    9. CUNG TỬ TỨC
    10. CUNG ĐIỀN TRẠCH
    11. CUNG TẬT ÁCH
    12. CUNG PHỤ MẪU
    13. CUNG HUYNH ĐỆ
    14. CUNG NÔ BỘC
    15. GIẢI ĐOÁN CHUNG
    16. LỜI KHUYÊN ỨNG XỬ
    17. ĐẠI VẬN: 4 - 13 TUỔI
    18. ĐẠI VẬN: 14 - 23 TUỔI
    19. ĐẠI VẬN: 24 - 33 TUỔI
    20. ĐẠI VẬN: 34 - 43 TUỔI
    21. ĐẠI VẬN: 44 - 53 TUỔI
    22. ĐẠI VẬN: 54 - 63 TUỔI
    23. ĐẠI VẬN: 64 - 73 TUỔI
    24. ĐẠI VẬN: 74 - 83 TUỔI
    25. ĐẠI VẬN: 84 - 93 TUỔI
    26. VẬN NĂM: 13 TUỔI - NĂM CANH TUẤT
    27. VẬN NĂM: 14 TUỔI - NĂM TÂN HỢI
    28. VẬN NĂM: 15 TUỔI - NĂM NHÂM TÍ
    29. VẬN NĂM: 16 TUỔI - NĂM QUÝ SỬU
    30. VẬN NĂM: 17 TUỔI - NĂM GIÁP DẦN
    31. VẬN NĂM: 18 TUỔI - NĂM ẤT MÃO
    32. VẬN NĂM: 19 TUỔI - NĂM BÍNH THÌN
    33. VẬN NĂM: 20 TUỔI - NĂM ĐINH TỊ
    34. VẬN NĂM: 21 TUỔI - NĂM MẬU NGỌ
    35. VẬN NĂM: 22 TUỔI - NĂM KỶ MÙI
    36. VẬN NĂM: 23 TUỔI - NĂM CANH THÂN
    37. VẬN NĂM: 24 TUỔI - NĂM TÂN DẬU
    38. VẬN NĂM: 25 TUỔI - NĂM NHÂM TUẤT
    39. VẬN NĂM: 26 TUỔI - NĂM QUÝ HỢI
    40. VẬN NĂM: 27 TUỔI - NĂM GIÁP TÍ
    41. VẬN NĂM: 28 TUỔI - NĂM ẤT SỬU
    42. VẬN NĂM: 29 TUỔI - NĂM BÍNH DẦN
    43. VẬN NĂM: 30 TUỔI - NĂM ĐINH MÃO
    44. VẬN NĂM: 31 TUỔI - NĂM MẬU THÌN
    45. VẬN NĂM: 32 TUỔI - NĂM KỶ TỊ
    46. VẬN NĂM: 33 TUỔI - NĂM CANH NGỌ
    47. VẬN NĂM: 34 TUỔI - NĂM TÂN MÙI
    48. VẬN NĂM: 35 TUỔI - NĂM NHÂM THÂN
    49. VẬN NĂM: 36 TUỔI - NĂM QUÝ DẬU
    50. VẬN NĂM: 37 TUỔI - NĂM GIÁP TUẤT
    51. VẬN NĂM: 38 TUỔI - NĂM ẤT HỢI
    52. VẬN NĂM: 39 TUỔI - NĂM BÍNH TÍ
    53. VẬN NĂM: 40 TUỔI - NĂM ĐINH SỬU
    54. VẬN NĂM: 41 TUỔI - NĂM MẬU DẦN
    55. VẬN NĂM: 42 TUỔI - NĂM KỶ MÃO
    56. VẬN NĂM: 43 TUỔI - NĂM CANH THÌN
    57. VẬN NĂM: 44 TUỔI - NĂM TÂN TỊ
    58. VẬN NĂM: 45 TUỔI - NĂM NHÂM NGỌ
    59. VẬN NĂM: 46 TUỔI - NĂM QUÝ MÙI
    60. VẬN NĂM: 47 TUỔI - NĂM GIÁP THÂN
    61. VẬN NĂM: 48 TUỔI - NĂM ẤT DẬU
    62. VẬN NĂM: 49 TUỔI - NĂM BÍNH TUẤT
    63. VẬN NĂM: 50 TUỔI - NĂM ĐINH HỢI
    64. VẬN NĂM: 51 TUỔI - NĂM MẬU TÍ
    65. VẬN NĂM: 52 TUỔI - NĂM KỶ SỬU
    66. VẬN NĂM: 53 TUỔI - NĂM CANH DẦN
    67. VẬN NĂM: 54 TUỔI - NĂM TÂN MÃO
    68. VẬN NĂM: 55 TUỔI - NĂM NHÂM THÌN
    69. VẬN NĂM: 56 TUỔI - NĂM QUÝ TỊ
    70. VẬN NĂM: 57 TUỔI - NĂM GIÁP NGỌ
    71. VẬN NĂM: 58 TUỔI - NĂM ẤT MÙI
    72. VẬN NĂM: 59 TUỔI - NĂM BÍNH THÂN
    73. VẬN NĂM: 60 TUỔI - NĂM ĐINH DẬU
    74. VẬN NĂM: 61 TUỔI - NĂM MẬU TUẤT
    75. PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CUNG

    TỔNG QUAN

    Điểm "huyền khí" của lá số là: 0.75

    Điểm "huyền khí lá số" dương báo hiệu đây là lá số tốt. Bạn nên đọc kỹ lời giải của lá số để tìm ra cho mình cách sống và ứng xử phù hợp với cuộc đời.
    - Các cung tốt: Huynh đệ (1), Phúc đức (1.25), Điền trạch (0.75), Quan lộc (0.5), Thiên di (0.5), Tử tức (2), Phu thê (0.75)
    - Các cung xấu: Mệnh (-0.5), Nô bộc (-1.5), Tật ách (-4)
    Điểm Huyền Khí mô phỏng khả năng chế hóa sát tinh trong cung.
    Kỹ thuật này nằm ở tầng sâu hơn của đắc hãm chính tinh, cách cục. Nếu cung có Điểm Huyền Khí âm thì sát tinh không được chế hóa và gây tác hại. Cung nào có Điểm Huyền Khí cao thì dù có sát tinh hay hãm địa vẫn tốt do tinh đẩu được chế hóa.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Mệnh Kim Tứ Cục ở Cung Sửu (Hải Trung Kim Tứ Cục)

    Ý tượng của Hải Trung Kim:
    - Có thể lấy ngọc trai trong bụng con trai để hình dung, nó là vật quý nhưng cần phải gặp người có tâm phát hiện, chiếu cố, đề bạt.
    - Là người có tính khí trầm và trụ.
    - Phú bẩm khí chất ưu tú nhưng có khuynh hướng bị động, cần phải dựa vào sự trợ giúp của ngoại lực mới phát huy được thực lực.
    - Tâm cơ kín đáo nhưng bất kể trong đời có được gặp tri kỷ hay không thông thường họ khó phát huy thực lực nội tại của bản thân.
    - Tinh thần dễ sa sút, suy nhược, bởi vì kim sinh thủy, thủy lại quá nhiều, muốn thoát ra tình trạng này phải hao tổn rất nhiều trí lực và thể lực.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thân đồng cung với cung Mệnh

    Rất chủ quan, khó bị nhân tố bên ngoài gây ảnh hưởng

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Lai Nhân Cung ở cung Nô Bộc

    Bạn bè, thuộc cấp, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mệnh tạo. "Lai nhân cung" ở tam phương của cung nô bộc (phụ, tử, nô) là cách cục nhờ vả người khác để lập nghiệp, thuộc cung vị ở trạng thái động.
    Lai nhân cung không ở bốn cung mệnh, tài, quan, điền thì có lợi cho người khác như anh em, vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Nguyên thần của lá số tụ tại phương Tật ách, Tài bạch

    Đương số thấy thoải mái nhất ở các cung Tật ách, Tài bạch trong lá số (có thể các cung này không được tốt)

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    CUNG MỆNH

    Cung Mệnh an tại Sửu, điểm "huyền khí" là -0.5

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Mệnh ở mức: xấu. Điều đó có nghĩa đây là cung xấu trong lá số khi đánh giá về mức độ tốt/xấu. Bạn nên lưu ý những điều xấu của cung Mệnh khi luận giải.
    Cung Mệnh chủ về: bản thân đương số.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiếu âm

    Tư cách: Là người hay lầm lẫn sai xót, khờ khạo tin người ta, làm mà không được hưởng (khờ khạo mà thành khờ dại)

    Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương

    Tam hợp cung Mệnh an tại Sửu có các sao Long đức,Thiếu âm,Trực phù hội hợp

    - Đây là thế đứng sau Thái tuế một cung, cho lên là thế của người làm công hay phụ thuộc cho người khác
    - Thường làm thành công, nhưng không được hưởng lợi tương xứng (bị bạc đãi)
    - Nhưng được hưởng phúc, được an lành (được Long đức an ủi; một số người được hưởng thêm Lộc tồn)

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Dạng nhận thức tính cách Âm - Dương - Lương ở cách liên hợp Thiếu âm - Long đức - Trực phù

    Lặng lẽ và cẩn thận, óc tưởng tượng phong phú

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh - Tài - Quan ở 3 cung Tỵ - Dậu - Sửu (thuộc cách liên hợp Thiếu âm - Long đức - Trực phù)

    Chấp nhận thế thua thiệt để tồn tại, bớt khó nhọc

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Cách thế Âm - Dương - Lương, điều kiện Thái dương ở cung TỊ

    Sáng dạ, giàu trí tưởng tượng, quyết đoán và mưu lược, cố vấn thông thái, tâm linh triết học, thần học ...

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh Thân đồng cung cùng trong tam hợp Thiếu âm

    Từ suy nghĩ tới hành động luôn nhún nhường lấy đức vì thế sống bị thiệt thòi

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp cung Mệnh có Lộc Tồn(Bác sỹ), Tướng Quân(Quốc Ấn), Bệnh Phù

    Quang minh, nhân hậu, hiên ngang (Lộc, Bác, Tướng, Ấn), dẫu có suy tàn (Bệnh Phù)

    Tử vi giảng minh

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Triệt

    Lúc thiếu thời vất vả

    Muốn luận đoán đúng tử vi - Hà Vi

    Tam hợp cung Mệnh khắc tam hợp cung Thiên di

    Đương số chế ngự được đối phương, chiến thắng được hoàn cảnh sống hoặc khi tranh đấu thì dành được phần thắng lợi

    Tử vi giảng minh

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương đơn thủ

    - Ưu điểm: Vững vàng, khiêm tốn, hòa nhã, giỏi phân tích và lập kế hoạch, suy nghĩ chu đáo.
    - Khuyết điểm: Cao ngạo tự phụ, cố chấp chủ quan, ưa tranh quyền, thích biện luận.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh phi Hóa khoa nhập cung Tật ách

    (Tuyến Phụ Tật là tuyến vị Huynh Nô của Tài Bạch, tuyến vị Huynh Nô chủ về thành tựu), cho nên có thể dựa vào Công Thương Nghiệp mà phát lớn tài lợi, làm việc trong giới kinh tế tài chính sẽ có thành tựu nổi bật. Hóa khoa kém hơn Hóa lộc, Hóa quyền.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Tài bạch

    Biểu thị người này phải đi kiếm tiền, chạy theo tiền, nhưng tiền thì bốn chân mà người này thì hai chân, chạy thế nào cũng không đuổi theo kịp. Mẫu người này xem nhẹ tiền bạc, cũng không có tiền, dù kiếm được tiền cũng không giữ được. Mệnh tạo cũng khá bận rộn vất vả, do không xem trọng tiền bạc, mà còn phải đi kiếm tiền, vì vậy thuộc mệnh cách vất vả, không có tiền.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Tài bạch

    Muốn kiếm tiền phải dựa vào bản thân, tự sáng lập cơ nghiệp, tiền vốn ngắn hạn, thuộc mệnh cách tự lập

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh tự Hóa quyền

    1. Tự do phóng khoáng
    2. Có năng lực.

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Chủ về cuộc đời có gặp cơ hội. Càng mừng nếu gặp Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Hỏa tinh

    Là nóng nảy gấp gáp, có thể nổi giận bất thình lình, tới lúc người ta trung niên mà hỏa khí vẫn thịnh

    Đẩu số trực đoán 150 điều - Quách Ngọc Bội dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Hỏa tinh

    Chủ về khuôn mặt trên nhỏ dưới lớn, hoặc trên vuông dưới tròn mà kèm góc cạnh; lông tóc móc kì lạ

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên khôi

    Chủ về cằm vuông nhọn, hoặc tròn nhọn mà nhỏ, thân người trung bình hoặc lùn, hơi gầy

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Trước nghèo khổ sau giàu sang: thời trẻ khốn khổ, cuối đời phát tài

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Phần lớn có dự cảm, linh tính rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi ở tại hãm cung là không sai. Nhưng cũng không phải là trọn cả đời trước sau đều có, mà Phong Thủy đối với cái này cũng có lực trợ giúp nhất định

    Đẩu số trực đoán 150 điều - Quách Ngọc Bội dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Sắc mặt vàng trắng; khuôn mặt vuông dài; mũi thẳng, tròn cao; phần nhiều có thân hình hơi mập, thân người trung bình hoặc lùn. Nhất là Thiên Lương ở cung Ngọ, phần nhiều là lùn mập, nhưng ở cung Tị thì thân người gầy dài.
    Tướng mạo vững vàng, dễ dài rộng rãi. Tính tình thẳng thắn không có tâm tư, lúc lâm sự quyết đoán, can đảm.
    Nhãn thần: chỉ ở cung Ngọ mới có ánh mắt nghiêm, bức người. Nếu Thiên Lương rơi vào cung hãm, lại gặp các sao đào hoa, thìn nhãn thần cũng diễm lệ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương đơn thủ

    Họ rất ghét bạn cứ mang những chuyện không vui để làm phiền họ, hoặc cứ nhai lại chuyện cũ; tuy họ cũng thích kể lể những chuyện trước kia, nhưng bạn chỉ nên nghe họ nói mà thôi. Họ quen tự do tự tại, rất ghét làm gì cũng phải báo cáo với bạn, càng ghét ai ép buộc họ làm điều gì đó. Người này rất xem trọng sự giao lưu về tâm hồn, đương nhiên rất cần sự quan tâm của bạn, nhưng đừng làm cho họ cảm thấy rằng tình yêu là một áp lực lúc nào cũng đeo bám họ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh ở đất Tứ Mộ Khố: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

    Các cung vị Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gọi là đất "Tứ Mộ", hoặc gọi là đất "Tứ Khố". "Mộ", "Khố" đều có hàm ý là thu giữ, cất giấu, cũng có ý tượng bảo thủ, thận trọng. Cho nên mệnh ở 4 cung vị này, là người khá cương trực, mộc mạc, khá nhẫn nại, và cũng có ý tượng bảo thủ, thận trọng. Cho nên mệnh ở 4 cung này, là người khá cương trực, mộc mạc, khá vất vả, tính chất của họ là "giàu cũng liều, mà nghèo cũng liều". Lúc bị hiện thực bức bách họ sẽ cho rằng không làm không được, nhưng dù biến thành đại phú gia, họ cũng sẽ cho rằng "con người sống là để làm chuyện tốt"; đối với thế giới này, dẹp tiền bạc qua một bên khoan nói tới, dường như họ đến trần gian là để "trả nợ", trả cái nợ lao tâm, trả cái nợ lao lực!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Người tọa Mệnh ở cung Sửu

    Có nhân sinh quan cô độc, cao ngạo, không hợp quần, mắc phải phức cảm vĩ cuồng; phần nhiều thuộc tầng lớp chủ quản của nhóm đi làm việc, hoặc làm ông chủ, làm quan, công chức, giám đốc xí nghiệp ... Điều đáng quý là họ biết được giới hạn của mình, dù tư duy rất phóng túng, hành sự nhiều lúc cũng xung động, nhưng không vượt qua quá xa những điều mà họ coi là quy tắc!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Quốc ấn,Triệt

    Như ấn tín bị vỡ mẻ công danh không thuận đạt

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Thiên cơ,Thiên lương hội hợp

    Giỏi bàn việc quan. Số ông Mạnh Tử cung Thiên Di ở Tuất có hai sao Cơ, Lương.

    Tử vi đẩu số toàn thư - La Hồng Tiên

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Thái âm hội hợp

    Là người nhiều tài năng và dĩ nhiên là quý hiển

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Là lấy tiền của mình làm việc phúc

    Phú Ma Thị

    Cung Mệnh an tại Sửu giáp Liêm trinh và Thất sát

    Công danh sau mới thành

    Phú Ma Thị

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Thường ở địa vị đàn anh, thi cử đỗ đạt cao

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên khôi

    Tất là con trưởng, nếu không sau này cũng đoạt trưởng, lại có vẻ mặt thanh tú, khôi ngô, mắt sáng, tính tình cao thượng và rất thông minh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Thân hình thon và cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú khôi ngô, tính khoan hòa, được hưởng thọ lâu dài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Không giỏi điều khiển tiền quản thủ tiền bạc dễ vì nịnh nọt yêu thích mà đem tiền cho đi

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Là người văn chương nhưng nhiều nốt ruồi kín

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Bệnh phù

    Người gầy gò, hay ốm

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộ

    Không được thông minh

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Thiên lương

    Người cao, đứng đắn, phúc hậu và đẹp đẽ

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộ

    Cuộc đời phẳng lặng ở chỗ tối (không chừng lại đạt hạnh phúc) vì không tham vọng và được sống yên

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộ

    Chủ về tính trì trệ, cá tính lập dị, kỳ cục, không thích tô vẽ bề ngoài, tiết kiệm keo kiệt, có sở thích sưu tầm, làm việc có kế hoạch, say mê nghiên cứu, làm việc bám sát thực tế, nếu biết sống cởi mở và nỗ lực không ngừng sẽ được tụ tài

    Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư

    CUNG THÂN

    Cung Thân an tại Sửu có sao Thiếu âm

    Khi hành động thì hay lầm lẫn sai xót, khờ khạo tin người ta, làm mà không được hưởng (khờ khạo mà thành khờ dại)

    Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương

    Cung Thân an tại Sửu có sao Triệt

    Hậu vận không ổn định, không thực hiện được hoài bão dù có là chính đáng ...

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Cung Thân đồng cung với cung Mệnh

    Người sinh giờ Tí hoặc Ngọ làm việc có nguyên tắc của riêng mình, khá cố chấp, cá tính khó thay đổi; mệnh vận có khuynh hướng rất tốt mà cũng rất xấu, cần phải xem tổ hợp tinh hệ và hành hạn cát hung để định; thông thường là người bộc trực, thẳng thắn, miệng cứng mà lòng mềm, bình sinh nhiều vất vả.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thân đồng cung với cung Mệnh

    Tính tình cứng rắn, cố chấp, bộc trực thẳng thắn, miệng cứng nhưng lòng mềm. Tiên hậu thiên đều ở một cung, mệnh vận có khuynh hướng tốt nhiều xấu nhiều. Cung có cát tinh, tam phương có cát tinh vây quanh, mới được tốt nhiều. Cung có hung tinh, tam phương cũng gặp hung tinh ác sát, là cuộc đời không ổn định; xem phối hợp các sao ở cung hành vận cát hung thế nào mà định, cát thì hơi cát, hung thì rất xấu; thông thường, bình sinh rất vất vả.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Thân mệnh đồng cung

    Con người không làm gì để canh cải số mạng: tiền vận, hậu vận như nhau

    Tử vi giảng minh

    Cung Thân an tại Sửu có sao Mộ

    Chủ về tính trì trệ, cá tính lập dị, kỳ cục, không thích tô vẽ bề ngoài, tiết kiệm keo kiệt, có sở thích sưu tầm, làm việc có kế hoạch, say mê nghiên cứu, làm việc bám sát thực tế, nếu biết sống cởi mở và nỗ lực không ngừng sẽ được tụ tài

    Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư

    CUNG QUAN LỘC

    Cung Quan lộc an tại Tị, điểm "huyền khí" là 0.5

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Quan lộc ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Quan lộc. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Quan lộc khi luận giải.
    Cung Quan lộc chủ về: chức vị, công danh, học vấn, học lực, nghề nghiệp.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Quan lộc phi Hóa lộc nhập cung Tài bạch

    Là tiền công nhân viên chức lãnh lương hành chính, tiền đầu tư

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Quan lộc an tại Tị có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về sự nghiệp suy thoái, cục diện nhỏ hẹp, hoặc có mối lo về phá tán thất bại, thất nghiệp. Cũng chủ về theo nghề công nghiệp, nghệ thuật.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Hồng loan

    Chủ về người này thông minh, năm nào cũng được học bổng, hơn nữa lại lợi cho việc thi cử đỗ đạt cao

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Lộc tồn

    Chủ về thích hợp với công việc tài vụ, hoặc đầu tư tiền tệ ... tất cả các nghề nghiệp trực tiếp liên quan đến tiền.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Lộc tồn

    Thường hoán đổi công việc: thường vì nhân sự bất hòa hoặc nhân tố khác, thường điều chức, thay đổi công việc hoặc dời địa điểm làm việc

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Lộc tồn

    - Lộc Tồn thuộc âm thổ, tính thố đôn hậu, vững vàng, mộc mạc nhưng không xử sự bằng tình cảm; tính thổ "thu vào", ưa tĩnh mà không ưa động, hồn hậu mà không trôi nổi phù phiếm. Cho nên Lộc Tồn ở cung quan lộc phần nhiều có thể làm một nghề lâu dài; bảo thủ, cẩn thận, tuần tự tiệm tiến là đặc sắc của Lộc Tồn ở cung quan lộc.
    - Giả thiết các sao ở cung tài bạch tiến mạnh và mau, vậy Lộc Tồn ở cung quan lộc sẽ phát huy công dụng ổn định để đổi lại, làm cho mệnh tạo không đến nỗi rời quỹ đạo quá xa hoặc có những hành động vượt ra ngoài chuẩn tắc hay quy phạm được nhiều người công nhận.
    - EQ của Lộc Tồn là trung thực, không đột ngột, phòng thủ, không tiến mạnh và mau, có thể dung nạp những thứ khác tính chất hay khác nội dung, không kết bè kết phái, giỏi bảo vệ Bản thân, giữ một khoảng cách thích đáng với mọi người, không giao du quá thân thiết, quá nhiệt tinh, cũng không cự tuyệt hay quá xa cách mọi người.
    - Lộc Tồn có tính chất vững vàng, không có hào khí hay chí lớn muốn đột phá làm thay đổi hiện trạng, lại về thủ thành mà bất lợi về mở rộng cương thổ. Cho nên sẽ có hiện tượng mãi vui với sự an nhàn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, là thời thể bắt buộc, không còn cách nào khác, mới chịu thay đổi.
    - Trong bất cứ vụ biến động bất lợi nào, người có Lộc Tồn ở cung quan lộc cũng đều rất ít bị ảnh hưởng. Lúc trời sập, họ cùng có thể né qua một bên, nhưng ít có tinh thần tiến thủ, vì vậy nên làm những nghề nghiệp ổn định và đã quen thuộc.
    - Lộc Tồn luôn bị hai sao Kình Dương và Đà La giáp cung kiểm chế, cho nên nguyên nhân thủ thành thường thường là vì thiếu cơ hội đột phá vòng vây, hoặc vì nhân tố hoàn cảnh nên vô tâm, không cách nào hoặc không chịu làm thay đổi hiện trạng. Dù muốn cải sửa hay muốn có tạo tác lớn một phen thì cũng cần phải có Thiên Mã đồng cung, hoặc sao Hóa Lộc đồng cung hay ở đối cung kích động, thì tinh huống này mới thành lập, mới chủ về có lại trong các nghề nghiệp biến động.
    - EQ của Lộc Tồn ớ cung quan lộc, là sẽ khó thay đổi công việc, một khi rời bò nghề nghiệp cũ để tìm việc mới, sẽ khó khăn hơn người bình thường; nhưng chỉ cần tìm được nghề mới thì sẽ làm lâu dài!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thái dương

    - Sự tốt xấu, được mất của công việc có dính dáng đến lợi ích của quần chúng rộng rãi trong xã hội.
    - Nghiệp vụ có liên quan tới công việc từ thiện phúc lợi.
    - Làm công tác xã hội chuyên nghiệp, hoặc làm những chức vị khác có liên quan đến công tác xã hội.
    - Làm công việc giáo dục, song không nhất định là công tác giáo dục chính quy, có thể là dạy một số môn học hoặc kỹ thuật đặc thù nào đó
    - Sáng tác văn học nghệ thuật, hoặc kinh doanh các sản phẩm cổ liên quan, như nghề xuất bản, tạp chí chẳng hạn.
    - Làm những công việc vì người khác, nêu cao chính

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thái dương

    Lạc hãm thì bình thường; nhập miếu, vượng thì sự nghiệp rực rỡ. Thích hợp làm công tác hành chính, kinh doanh, cũng thích hợp làm công việc hưởng lương.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thái dương

    Thái Dương vốn là chủ về quan lộc tiên thiên, đại biểu cho tinh thần toan tính cho tương lai và nỗ lực của một người; trường hợp nó ở cung mệnh hay cung quan lộc, phần nhiều mệnh tạo là người có lí tưởng cao xa và ý chí cực mạnh, sẽ nhắm theo hướng lí tưởng mà tiến thẳng tới, khả năng họ sáng lập được sự nghiệp đương nhiên cao hơn người bình thường. Nhưng như đã đề cập, Thái Dương không nên Hóa Kị, nếu không, e rằng sẽ có khuyết điểm "muốn thì nhiều mà làm thì ít", làm giảm khả năng sáng lập được sự nghiệp.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thái dương

    Cần phải tự lập mưu sinh

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thái dương tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Nên theo nghề sản xuất, hoặc nghề nghiệp tự do có tính sáng tác

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Lộc tồn

    Có danh chức và nhiều tiền bạc, có tài tổ chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Tuần

    Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG TÀI BẠCH

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Dễ có tổn thất tiền bạc, không nên hợp tác với người khác, không nên làm ăn đầu tư bất động sản, khó mua được nhà cửa, muốn mua cũng không đủ tiền, sinh hoạt gia đình có nhiều áp lực. Con cái thường tiêu xài nhiều tiền, mệnh tạo cũng thường hay giao tế thù tạc, tiêu phí hưởng lạc không đúng, khiến gia đình không yên ổn; giữa vợ chồng gặp nhiều phiền phức, rắc rối. Có tiền sẽ muốn đầu tư hoặc hợp tác với người khác, nhưng dễ bị lỗ vốn, tổn thất lớn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa lộc nhập cung Phu thê

    Đa tình với người phối ngẫu, rất quan tâm chăm sóc, cho người phối ngẫu tiền tiêu xài; có thể người phối ngẫu cũng trợ giúp mệnh tạo kiếm tiền. Sự nghiệp thuận lợi, tài phú không đến nỗi tệ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Hóa quyền,Thái âm

    Chủ về giàu mà giữ được

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Hóa quyền,Thái Âm

    Thái Âm Hóa Quyền ở cung Tài Bạch, nữ mệnh có thể sáng lập sự nghiệp, vất vả cực nhọc nhưng thành công.
    Ở Vượng địa, nguồn để kiếm tiền rộng mở, cầu tài dễ được, phát tài, sẽ liên tục tăng thêm tiền bạc, giỏi vận dụng tiền để kiếm tiền, chi tiền nhiều trong việc mua nhà đất. Đại vận mười năm tiền tài hưng Vượng; lưu niên một năm cát lợi.
    Ở hãm địa, hao phá tiền bạc. Thái Âm mất sáng, là chủ về có tiền giấu riêng, hoặc có tiền bất minh. Gặp thêm các sao sát kị, khó giữ tiền, còn dễ sinh thị phi.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa khoa nhập cung Điền trạch

    Tài vận bình ổn, có kế hoạch hợp lí, cân đối thu chi, không lãng phí, sẽ dành dụm một phần nhỏ để phòng khi cần thiết. Có thể hợp tác làm ăn với người khác, có thể làm các nghề nghiệp liên quan đến bất động sản. Lúc mua tậu nhà cửa, sẽ chia ra nhiều kì để thanh toán; lúc thiếu tiền, có thể thế chấp nhà.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa quyền nhập cung Quan lộc

    Thích đầu tư, sau khi kiếm được tiền sẽ tái tăng vốn, sự nghiệp lớn, thành quả tốt đẹp, có thể phát triển nhiều hướng hoặc phát triển theo kiểu dây chuyền.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa khoa nhập cung Điền trạch

    Tuyến Tử Điền là tuyến vị Huynh Nô của cung Quan Lộc, chủ về đi theo con đường kinh doanh làm ăn, hoặc làm việc trong giới tài chính tiền tệ, làm ăn kinh tế, gặp cơ hội và khá phát tài. Phi Hóa khoa chủ về được người trợ giúp mà có được.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Cung điền trạch là cung vị tật ách của cung tài bạch, là tượng phá kho tiền, không được đầu tư

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Chủ về "kho tiền" của người này bị phá, tiêu xài lớn, không giữ được tiền, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Sự nghiệp gặp trở lực lớn, không nên kinh doanh làm ăn, chỉ nên đi làm hưởng lương và làm nghề

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa lộc nhập cung Phu thê

    Giao tiền cho người phối ngẫu quản lý

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa quyền nhập cung Quan lộc

    Chủ về kiếm tiền được còn dư sẽ mang đi tái đầu tư. Lúc này số tiền mang đi đầu tư nhất định sẽ thu lợi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Có tính chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, có thể gánh vác mọi thứ để hoàn thành sứ mệnh, là người thực hiện việc khai phá lãnh vực mới, có dũng khí, dám làm thử!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Có tinh thần trách nhiệm, hành động mau lẹ dứt khoát, sẽ thực hiện sứ mệnh của mình để hoàn thành kế hoạch. Tuy nhìn họ không giống một cao thủ trong trận chiến tranh giành tiền bạc, nhưng họ là chuyên gia thực hiện. Để kiếm được tiền, họ không ngại "gánh nặng đường xa"; tính chất của người này là có thế mạnh trong hành vi tạo tác. Họ mang tánh mạng và thời gian ra đổi lấy tiền bạc và thành công, và tin chắc rằng, tiêu chuẩn của nỗ lực chính là thước đo của thành tựu, nỗ lực một chút thì thành công thêm một chút. Cũng vì "quá thương tiền", cho nên lúc nói đến chuyện tiền bạc, hẩu như họ không bao giờ cho mượn; tính khí vừa cứng cỏi, vừa xấu nết, khiến họ có được tiền mà dễ mất người, coi như có được một điều lợi thì phải có một điều tệ!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Là người liều mạng, có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Hình tượng của họ nếu không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, bướng bỉnh, gan dạ, hung hãn, thực dụng, dám chịu trách nhiệm, thì cũng là một phụ nữ mạnh mẽ hoặc có tính khí giống đàn ông. Thường thấy họ làm việc theo nguyên tắc với tinh thần không khoan nhượng ai, làm cho người ta có cảm giác khó gần gũi, thân thiết, nhưng tận đáy lòng họ có thể là người yếu đuối. Vì làm việc theo nguyên tắc là thói quen, cho nên câu nói "anh yêu em" ít nhiều cũng có ý vị "nguyên tắc", không phải hoàn toàn tự nhiên, dù đây là chân tình thì cũng hơi cứng nhắc!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Hóa Quyền là lực thực hiện dục vọng, cho nên "thùy tượng" của nó ở cung tài bạch là có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, dám chịu trách nhiệm; họ cũng là người làm việc theo nguyên tắc và công bằng. Cho nên người cung tài bạch có Hóa Quyền luôn chính xác và chịu trách nhiệm, thường hay suy đi tính lại, hơi cố chấp, khiến người ta cho rằng họ hẹp hòi!
    Người này là điển hình của mẫu người nghiện công việc, bất kể làm công việc gì, họ cũng làm hết sức mình, không xong thì không chịu nghỉ, nhiều lúc làm quá sức mà thành bệnh. Tài sản của họ phần nhiều là do làm việc chăm chỉ mà có được. Thông thường, họ có yêu cầu rất cao đối với công việc, về tiền bạc họ hơi keo kiệt, có thể trở thành nô lệ của đồng tiền. Vì cá tính khá xung động, lời nói sắc bén, nên thích hợp với công việc thường phải tiếp xúc với người khác; về cá tính tốt nhất nên hơi "thu vào" một chút.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Không nhất định bạn là người có rất nhiều tiền, nhưng thường thường bạn là người rất biết kiếm tiền. Chỉ cần dính đến chuyện kiếm tiền thì ý tưởng kì lạ gì bạn cũng nghĩ ra được, mà còn có động tác gọn gàng, sáng suốt, giỏi giang. Ông chủ nào dùng bạn là có thêm một cánh tay đắc lực. Ngoài ra, bạn rất có duyên với người chung quanh, xử sự khéo léo, không xúc phạm hay làm phiền lòng ai bao giờ, ai gặp cũng mến. Nhưng vì có nhiều bạn bè nên phí thù tạc giao tế cũng sẽ hao tổn nhiều; thêm vào đó, bản thân bạn lại biết hưởng thụ, tuy thu nhập rất khá nhưng chi tiêu cũng nhiều. Ngoài ra, người có Hóa Quyền ở cung tài bạch thường sẽ làm cho người ta có cảm giác họ là người thực dụng.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tài bạch như sau:
    (1) Trước đã nói về trường hợp Hóa Quyền ở cung mệnh, là bản thân mệnh tạo có hình tượng uy nghiêm, không cần nói ra mà vân có uy lực; còn cung tài bạch là cung vị biểu hiện lời nói và hành vi, trường hợp có Hóa Quyền là chủ về biểu hiện của mệnh tạo khiến cho người ta cảm thấy có quyền uy và có tính tích cực, lời nói chậm rãi, sắc bén, chính xác, mà còn có sức thuyết phục.
    (2) Để hoàn thành ước vọng của Hóa Lộc, Hóa Quyền sẽ chọn phương cách thực hiện; vì vậy, Hóa Quyền ở cung tài bạch thì mệnh tạo khá nghiêm túc trong công việc, và cũng tốn khá nhiều thời gian cho công việc, bản thân còn có tính thực hiện rất cao đối với các kế hoạch đà đề ra.
    (3) Trường hợp Hóa Quyền ở cung tài bạch thì người này luôn nghiêm túc. Vì cung tài bạch là cung vị khí số của cung quan lộc, cung tài bạch có Hóa Quyền thì tinh thần của mệnh tạo sẽ bị ảnh hưởng liên tục. Do tinh thần bị ảnh hưởng, nên khi làm việc mệnh tạo luôn đặt nặng vấn đề hiệu suất, cũng dễ có tâm trạng nóng lòng, dễ bị kích động.
    (4) Hóa Quyền thuộc hỏa, ý tượng là hành động mau lẹ, trường hợp Hóa Quyền ở cung vị biểu hiện, tiếp theo điều (2) và (3), mệnh tạo là người nỗ lực thực hiện mộng tưởng, hành động mau lẹ, nghĩ là làm, thuộc loại người thực tế.
    (5) Trên đã nói, Hóa Quyền chủ về kĩ năng chuyên môn, thực lực; trường hợp Hóa Quyền ở cung tài bạch, là mệnh tạo có tính chuyên nghiệp, có quyền uy trong môi trường làm việc, và biểu hiện rất tốt năng lực của mình. Nhờ vậy người này được cấp trên xem trọng, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người bình thường.
    (6) Xem xét cung tài bạch ở góc độ tiền bạc, người có Hóa Quyền ở cung tài bạch sẽ vì kiếm tiền mà rất tích cực, rất muốn kiếm tiền và cũng kiếm được tiền. Nhưng vì tác dụng của Hóa Quyền nên công việc kiếm tiền không được nhẹ nhàng, thường thường là hai phần sức thì được một phần tiền, và phải luôn nỗ lực.
    (7) Quan sát cung tài bạch ở góc độ là cung vị thiên di của cung phúc đức, tuy mệnh tạo làm việc cực khổ, kiếm tiền không được nhẹ nhàng, nhưng bản thân họ lại có cảm thấy mạnh mẽ và thỏa mãn, đó là một kiểu sống trong công việc.
    (8) Xem xét cung tài bạch ở góc độ tiêu xài tiền, trường hợp có Hóa Quyền, thái độ dùng tiền của người này là hay suy đi tính lại, tiêu xài tiền dè xẻn, thường có kế hoạch sử dụng tiền rất rõ ràng, tuyệt đối không lãng phí một xu.
    (9) Người có Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tài bạch, tuy thái độ xử sự của họ rất thân thiện, nhưng duyên với người chung quanh lại không được tốt, vì họ lấy uy tín để kiến lập quan hệ, phàm chuyện gì cũng làm cho người ta có cảm giác họ quá tính toán, còn thái độ làm việc thì quá nguyên tắc.
    (10) Xem xét về thuộc tính nghề nghiệp, trường hợp Hóa Quyền ở cung tài bạch, là có tính khai sáng, chuyên nghiệp, luôn tự đốc thúc bản thân; mệnh tạo rất thích hợp công tác nghiệp vụ, mở rộng phạm vi hoạt động.
    (11) Tuy Hóa Quyền có tính không ổn định, nhưng ở cung tài bạch thì lại không hay thay đổi công việc; liên quan đến vấn đề này cần phải xem xét cung vị khí số của cung tài bạch (tức cung mệnh), và cần phải xem xét tính ổn định của các sao trong cung tài bạch.
    (12) Cung tài bạch là cung vị phu thê của người phối ngẫu, còn là cung vị thiên di của cung phúc đức, trường hợp có Hóa Quyền là chủ về lúc bình thường người phối ngẫu sẽ cho rằng mệnh tạo làm việc vất vả, luôn cố gắng kiếm tiền; nhưng nếu các sao trong cung tài bạch phức tạp, thêm vào đó là hành hạn có tứ hóa phi nhập, thì người phối ngẫu sẽ dễ cho rằng mệnh tạo lắm đào hoa, mà trong lòng sinh bất mãn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    (1) Có tinh thần chiến đấu cao, nặng tính thực hiện, nặng tinh thần trách nhiệm, đủ lòng tự tin đối với năng lực làm việc của bản thân.
    (2) Rất muốn biểu hiện, tư duy sắc bén, thích hợp với các nghề nghiệp cần bôn ba, có tố chất chuyên nghiệp hoặc kĩ năng đặc biệt.
    (3) Là người mang tiền ra tiêu xài trên lưỡi đao.
    (4) Là cao thủ nghiệp vụ, đủ năng lực đảm nhiệm công việc cấp quản lí, rất thích hợp các công việc ở tuyến đầu.
    (5) Khá dễ sinh tồn trong hoàn cảnh công việc có áp lực cao về hiệu suất cho nên rất thích hợp với các nghề nghiệp có không khí cạnh tranh.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Chủ về lắm tiền, có dục vọng cao đối với tài phú

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Chủ về trong nghề nghiệp có cách làm việc sắc bén, có thái độ nghiêm túc, chịu trách nhiệm, thích biểu hiện bản thân; là người có năng lực kiếm tiền, hành sự có hiệu suất cao; giỏi nghiệp vụ, phàm chuyện gì cũng thích đích thân ra tay. Ngoài ra, còn là "người mạnh mẽ" trong lòng người phối ngẫu; vì có tính chất như vậy, nên sức hoạt động rất mạnh và phạm vi hoạt động cũng rất rộng, cuộc sống có nội dung phong phú và rất bận rộn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hóa quyền

    Chủ về ý niệm kiếm tiền rất mạnh, thích lắm tiền, sáng lập sự nghiệp, còn chủ về giỏi quản lý tài chính để kiếm tiền, giỏi dùng tiền để kiếm tiền, rất thích hợp làm ăn, tự sáng lập sự nghiệp. Mệnh chủ là người có tiền.
    Nếu tự Hóa Quyền, là chủ về có thể lập kế hoạch để chi xuất, rõ ràng điều này không nằm ngoài tính chất ham muốn chiếm hữu của Hóa Quyền. Thông thường luận Hóa Quyền rồi tự Hóa Lộc, trong thực tế là tình trạng hủy bỏ quyền của chủ nợ và nghĩa vụ phải trả nợ. Nếu Hóa Quyền rồi tự Hóa Khoa, là chủ về dám lừa dối, muốn chiếm hữu còn muốn trông cho tốt đẹp, bề ngoài bạn sẽ không nhìn thấy họ lắm tiền chắc thế nào. Nếu tự Hóa Kị, là muốn chiếm hữu nhưng lại không cách nào nắm chắc, mà chỉ bận bịu xoay sở tiền bạc.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Có cát tinh thì bạo phát, không có cát tinh thì tài vận rất xấu, hoặc phát rồi lại lụn bại

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thái âm

    Thái Âm cung là sao tiền tài, tuy xem trọng sinh hoạt tinh thần và không chú ý lắm về tiền bạc, nhưng lại rất biết quản lí tài chính, thích mua bất động sản hoặc đất đai, cũng giỏi để tích lũy tiền, có thể nói là cao thủ trong việc lấy tiền đẻ ra tiền, lấy lợi lôi cuốn lợi. Nếu Thái Âm ở cung tài bạch lại cư ở cung vượng (Dậu, Tuất, Hợi, Tí, Sửu), là nguồn tiền ổn định, có thể làm những nghề nghiệp có tính phục vụ, đại lí thượng phẩm, bác sĩ; y tá, thời trang, làm đẹp, giáo dục, nghệ thuật sáng tác, v.v..

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thái âm

    Nhập miếu thì có thể phát đạt, lạc hãm cũng yên ổn

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thái âm

    - Là sao kiếm tiền, cho nên có khả năng thành đại phú.
    - Có thể dùng phương thức thanh nhã để phát tài.
    - Tiền kiếm được, ngoại trừ việc chi tiêu thông thường, số còn dư được sử dụng để đầu tư, lấy tiền đẻ ra tiền.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thái âm

    Thông thường người ta cho rằng Thái Âm là sao chủ về nhân viên công vụ, có lợi trong chuyện thi cử; thực ra đó là nói về trường hợp Thái Âm tọa cung mệnh, hơn nữa, trong tình trạng "Thiên Cơ, Thiên Lương" ở cung tài bạch, thực ra Thái Âm không chỉ là sao chủ về khoa cử, mà còn đại biểu cho phái nữ, trong một số tình trạng cũng đại biểu cho tiền bạc có lưu động. Các tổ hợp Thiên Phủ ở cung tài bạch như:
    - Thái Âm độc tọa cung tài bạch, nếu ở cung Hợi thì có thê làm những nghề nghiệp như thầy giáo, luật sư, hoặc làm việc cho cơ quan công hay làm những công việc liên quan đến pháp luật (như bộ phận phụ trách các vấn đề pháp luật của công ti hay tập đoàn).
    Nếu Thái Âm ở cung Tị, vì "Nhật, Nguyệt phàn bối" nên bất lợi về công chức, nhưng có cơ hội khá lớn hoạt động trong lãnh vực giải trí hoặc nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật liên quan đến chữ nghĩa.
    - Nếu độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, trường hợp Thái Âm ở cung Dậu nhờ: Nhật, Nguyệt đắc vị, nên thích hợp làm công chức, lợi về thi cử; trường hợp Thái Âm ở cung Mão thì vì "Nhật, Nguyệt phản bối" nên thích hợp làm công việc văn thư và lập kế hoạch; nếu thêm Văn Xương, Vần Khúc, thì có thể thích hợp với ngành giái trí. Làm những nghề liên quan đến du lịch, nghỉ mát. Thái Âm độc tọa cung Thìn hoặc Tuất cũng có khuynh hướng nghề nghiệp tương tự.
    -Tổ hợp "Thiên Cơ, Thái Âm" vì cung quan lộc có Thiên Đồng sẽ làm tăng thêm tính chất miệng lưỡi và tính chất không ổn định, có cơ hội rất lớn theo lãnh vực kinh doanh như thời trang, làm đẹp, mĩ phẩm, v.v... Giả sử có Hóa Khoa, hay hình thành cách cục "Cơ, Nguyệt, Đống, Lương" thì cũng có thể làm công chức.
    - Tổ hợp "Thiên Đồng, Thái Âm" sẽ vì Thiên Cơ, Thiên Lương "giỏi bàn binh pháp" nên thích hợp công việc lập kế hoạch.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa khoa nhập cung Điền trạch, cung Huynh đệ phi Hóa khoa nhập cung Điền trạch

    Là ý tượng: nhà có tiền, sẽ mua bất động sản; chủ về có tiền bình thường

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thái âm đơn thủ

    Giàu có lớn, dễ kiếm tiền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Đào hoa,Hồng loan hội hợp

    Sẵn tiền, đàn bà phải nhờ nhan sắc mới dễ kiếm tiền, đàn ông phải nhờ vợ hay nhân tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG THIÊN DI

    Cung Thiên di an tại Mùi, điểm "huyền khí" là 0.5

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Thiên di ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Thiên di. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Thiên di khi luận giải.
    Cung Thiên di chủ về: quan hệ bên ngoài, đối ngoại, xuất ngoại, giao tế, chuyển dời, đi xa.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Thiên di phi Hóa kỵ nhập cung Điền trạch

    Thường có cơ hội đi nước ngoài, nhưng ra bên ngoài không được thuận lợi, thường không hợp thủy thổ, ảnh hưởng đến sức khỏe thân tâm. Nơi làm việc, cơ sở doanh nghiệp không ổn định. Ra bên ngoài gặp nhiều nạn tai, tâm trạng không ổn định, dễ bị thua thiệt, ít được trưởng bối, quý nhân quan tâm.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di phi Hóa lộc nhập cung Điền trạch

    Ra ngoài có nhiều cơ hội kiếm tiền, có thể mua tậu nhà cửa, nuôi dưỡng gia đình. Sản nghiệp sẽ tăng lên, vợ chồng hòa mục. Cẩn thận phòng nạn tai bất ngờ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hóa kỵ,Thiên cơ

    Chủ về ở bên ngoài bị lừa gạt, không yên ổn

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hóa kỵ,Thiên Cơ

    Thiên Cơ Hóa Kị ở cung Thiên Di, là chủ về không nên đi xa, đi xa dễ mất phương hướng, lạc đường; hoặc bị khốn đốn trên đường đi, vùng núi, thang máy, thuyền tàu ... Thêm sát tinh đồng cung, dễ xảy ra tai nạn giao thông, bị ngoại thương; không nên dời nhà.
    Còn chủ về dễ bị chứng tay chân bại liệt.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Thiên di phi Hóa khoa nhập cung Mệnh

    Rất có duyên với người chung quanh, có tiếng tăm ở bên ngoài, có thể nhờ văn hóa nghệ thuật mà danh tiếng vang xa. Ra bên ngoài sẽ vui vẻ, được nhiều quý nhân tương trợ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di phi Hóa quyền nhập cung Tử tức

    Thích ra bên ngoài, ở bên ngoài phần nhiều đều có biểu hiện ưu tú; ở nhà hay ra oai, ưa khiêu khích. Hợp tác làm ăn có phát triển. Ở bên ngoài dễ có đào hoa theo kiểu nhục dục, dễ có hành vi khinh suất.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Ra ngoài không được thuận lợi; không có quý nhân đề bạt, phải đi xa, cuộc đời ít gặp cơ hội tốt.
    Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, muốn tạo nên tiếng tăm trong xã hội thì phải nhờ bạn bè giúp đỡ thôi. Nhưng mệnh chủ tính tình không được cởi mở, cũng có thể là do da mặt quá mỏng mà cũng có thể do lòng tự tôn của mệnh chủ quá mạnh, không cách nào chịu đựng được tình trạng bị từ chối, lúc nào cũng gây áp lực cho bản thân, đương nhiên mệnh chủ sẽ tự tìm phiền phức, không cách nào ở không ở yên trong nhà mà không làm chuyện gì, cứ phải vội vội vàng vàng bôn ba vất vả ở bên ngoài, tâm sự nào ai biết.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Kị [năm sinh] ở cung thiên di như sau:
    (1) Cung thiên di đại biểu cho kiến văn và cảm quan của mệnh tạo về tiền đồ, viễn cảnh tương lai; trường hợp có Hóa Kị ở cung thiên di, trong cách nhìn về tương lai của mệnh tạo, là cảnh trí đầy chông gai và hỗn loạn, khó sáng sủa; do đó sẽ khiến mệnh tạo có cách suy nghĩ toàn là màu xám, quá độ bi quan; hơn nữa, vì đại vận sẽ dẫn khởi Hóa Kị đến xung kích cung mệnh, nên cuộc đời của mệnh tạo hay đối mặt với những áp lực, tình huống thất lợi, và trở ngại trùng trùng; dù đang ở trong đại vận bình an vô sự, đương sự cũng dễ vì kinh nghiệm đã trải qua mà cảm thấy lo lắng không yên về tiền đồ tương lai, không cách nào diễn tả được.
    (2) Cung thiên di cũng là cung vị khí số của cung phúc đức, cung phúc đức chủ về thị hiếu, hứng thú, và trạng thái tâm lí có điều chỉnh cho thích ứng hay không; trường hợp có Hóa Kị ở cung thiên di, ngoại trừ tình huống xung kích cung mệnh, còn chủ về năng lực điều chỉnh tâm trạng của mệnh tạo không được tốt, phẩm chất của sở thích và thị hiếu cũng không tốt, sự ràng buộc với thị hiếu cũng không mạnh, mệnh tạo rất khó dựa vào sở thích và thị hiếu để giải tỏa áp lực hay điều chỉnh tâm trạng.
    (3) Tiếp theo trên, cung phúc đức là cung vị chuẩn bị trước khi động tâm khởi niệm. Lúc cung vị khí số của nó (tức cung thiên di) thấy Hóa Kị, là chủ về trước khi hành động, mệnh tạo thường hay có hướng suy nghĩ không chính xác, EQ cũng không cao, trực tiếp bị ảnh hưởng chính là quyết sách của mệnh tạo, thường thường quyết sách của mệnh tạo không được cao minh.
    (4) Về người phối ngẫu, cung thiên di là cung vị biểu hiện của họ, có Hóa Kị là người phối ngẫu rất mong muốn kiếm tiền, hoặc muốn dùng mọi phương thức để kiếm tiền. Nhưng do Hóa Kị xung kích cung mệnh, tức động tác kiếm được tiền của người phối ngẫu sẽ xung kích mệnh tạo, vì vậy về biểu hiện công tác và năng lực kiếm tiền (bất luận năng lực kiếm tiền cao hay thấp) của người phối ngẫu, mệnh tạo đều sẽ có cảm giác bất an, người phối ngẫu không kiếm tiền để lo lắng cho tương lai của hai người, mà rất muốn kiếm tiền là vì lo lắng bản thân có thể sẽ không có bạn đời, hoặc vì có tâm lí so sánh hơn thua với mệnh tạo.
    (5) Tiếp theo ý (2), (3), (4), tình yêu (hôn nhân) lần đầu của mệnh tạo sợ rằng sẽ bị thất bại, bởi vì nàng lực và biểu hiện của người yêu tạo áp lực quá lớn cho mệnh tạo, đồng thời nhân tố hành vi đan xen phức tạp giữa hai người cũng dễ liên quan đến tiền bạc, khiến cho mệnh tạo cảm thấy hai người sẽ không có cùng một tương lai. Ngoài ra, Hóa Kị ở cung thiên di cũng sẽ khiến cho cung phúc đức chủ về phẩm chất không tốt, nên tình cảm đầu đời của mệnh tạo phần nhiều là đau buồn.
    (6) Hóa Kị ở cung thiên di cũng sẽ tác động bắt buộc mệnh phải "dịch động". Thường thường mệnh tạo phải đi xa, đi công tác xa, hay đi du học; nhưng do tác động của Hóa Kị, mệnh tạo đi xa rồi sẽ muốn quay về nhà, quay về nhà rồi lại muốn đi xa.
    (7) Tiếp theo trên, vì lực tác động của Hóa Kị, nên có lúc mệnh tạo ở bên ngoài sẽ có tâm trạng không tốt, cảm thấy khó yên ổn, nguyên nhân sinh ra tâm trạng này phần nhiều là do mệnh tạo ở bên ngoài dễ bị nơi khác không chấp nhận, hoặc ở bên ngoài khó có bạn tri kỉ, thiếu cảm giác an toàn. Hóa Kị còn có ý tượng "làm cho rối rắm", "làm phiền". Trong các tình huống đã thuật ở trên, mệnh tạo rất dễ ở nơi khác (nước khác) đến già, khó quay về nơi sinh ra.
    (8) Như đã biết, cung thiên di là đại biểu cho cảm quan của mệnh tạo đối với viễn cảnh tương lai, đúng là có quan hệ bất khả phân với sự "dịch động" ở bên ngoài. Trường hợp cung thiên di có Hóa Kị, vì nó xung kích mệnh tạo, là chủ về nên phòng tai nạn giao thông; nếu có Hóa Kị ở cung thiên di hay cung tử nữ của đại vận, cần đặc biệt chú ý vấn đề an toàn giao thông.
    (9) Vị trí của cung thiên di năm ở giữa cung nô bộc và cung tật ách, là tượng trưng cho cung vị giao lưu giữa "đại ngã" của hoàn cảnh bên ngoài, với "tự ngã" bên trong tâm hồn. Trường hợp cung thiên di xuất hiện Hóa Kị, là chủ về trong và ngoài khó thông nhau; nói một cách cụ thể, quan hệ giao tế của mệnh tạo không được tốt, lòng tự tôn quá nặng và "da mặt quá mỏng".
    (10) Cung thiên di cư ở cung vị tật ách của cung phụ mẫu, trường hợp có Hóa Kị, tức sức khỏe của song thân có vấn đề, mà vấn đề này sẽ làm cho mệnh tạo rất bối rối. Vì Hóa Kị ở cung thiên di trực xung cung mệnh, do đó, thường thường trong đại vận thứ nhất mệnh tạo phải đối mặt với hoàn cảnh biến động thay đổi, một trong song thân sẽ có vấn đề về sức khỏe, lúc này không nên thấy Thiên Hình, nếu không sẽ có tang sự báo hiếu với tầng suất rất cao.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Hóa Kị là đại biểu cho sự khiếm khuyết và bất túc, lúc cung thiên di xuất hiện Hóa Kị, là ý tượng: vợ chồng sống với nhau thường xuất hiện tình trạng mạnh ai nấy nói, không hiểu nhau, cuối cùng dễ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Theo cách nhìn của mệnh tạo, "người ấy" rảnh rang cứ ưa kiếm chuyện, một khi tâm tính của họ không được tốt, thì rất rắc rối, mặt của họ rất khó coi. Hoàn cảnh của mệnh tạo lúc này đúng là dầu sôi lửa bỏng, muốn chạy cũng chạy không khỏi, nhưng đó có thể không phải là ý định của họ, mà là xuất phát từ sự nóng lòng muốn làm cho mệnh tạo sống tốt hơn, bộ mặt khó coi chỉ là phản ứng của cảm xúc nhất thời. Trong tình hình này, chỉ có thể khuyên hai người nên nhường nhịn lẫn nhau, lắng nghe nhau nhiều hơn một chút, vậy mới có thể làm cho hôn nhân lâu dài.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Người ta thường nói, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Muốn xông pha ngoài đời phải có chút ít tên tuổi, còn rất cần có bạn bè giúp đỡ. Chỉ tại mệnh tạo bỏ số bạn này, không mở miệng; có lẽ vì da mặt quá mỏng mà cũng có thể vì lòng tự tôn quá lớn, không cách nào chịu nỗi tình cảnh bị từ chối. Lúc nào cũng tạo áp lực cho mình, đương nhiên sẽ không giải quyết được tình trạng lúng túng. Mệnh tạo cũng không cách nào rảnh rỗi, an phận ở nhà, mà lúc nào cũng tất bật, miệt mài, bôn ba vất vả ở bên ngoài tâm sự nào ai biết, điều gì thật sự làm cho mệnh tạo thống khổ?

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Chủ về lúc đi xa, ra ngoài không được người ta trợ giúp, không thuận lợi toại ý

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Mệnh xuất ngoại, từ nhỏ đã rời xa gia đình, ở bên ngoài ít gặp quý nhân, mà dễ phạm tiểu nhân, ở quê hương, khó mưu sinh, cho nên cần phải đi xa tìm cơ hội

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Thuở ấu niên có nhiều khả năng đi học ở nơi khác, vào đại vận thứ hai phần nhiều đi học ở xa hoặc xuất ngoại du học, nhưng chỉ đi một thời gian rồi cũng quay về. Tuy họ có nhiều cơ hội "dịch động", đi xa, nhưng mệnh tạo có khuynh hướng "lá rụng về cội".

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Chủ về biến động, hơn nữa, trong đời dễ xảy ra sự cố, tai ách bất ngờ

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Giống như bị lời nguyền, tình yêu đầu tiên khó mà có kết cục

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Có thể đoán rằng, sẽ có một lần tình cảm bị thất bại nghiêm trọng, ngoài ra, mệnh tạo thường hay "dịch động", không làm không được, mà còn khó được duyên ở bên ngoài chi viện, đi xa lại nhớ nhà, mà lúc ở nhà thì lòng không yên. Trong tình huống này cần phải có các sao có tính ổn định cực cao ở cung mệnh hay ở cung phúc đức, nếu không, người này sẽ khá bi quan, bề ngoài cũng khó có thần sắc vui vẻ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Vận tình yêu thì còn có thể, nhưng vận hôn nhân lại không được cát tường. Nam nữ sau khi quan hệ đào hoa thân mật, vận hôn nhân lại có khả năng xảy ra vấn đề, cảm giác đáng tiếc "đã từng có" khiến người có kết cấu sao dạng này chán ngán chuyện hôn nhân!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về ra ngoài bị thiệt thòi, tổn thất

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Chủ về cuộc đời sóng gió phong ba, tranh chấp thị phi. Có cát tinh thì chủ về ra ngoài được bạo phát.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về ra ngoài có duyên với người, được trợ lực

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Chủ về ra ngoài gặp quý nhân

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Quả tú

    Xuất gia nhân: có duyên với Phật môn nên hiến thân cho tôn giáo

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ

    "Trí tuệ và biểu hiện bản thân" là mục tiêu theo đuổi của người này. Nhưng trong quá trình theo đuổi thường có khả năng gặp trở ngại, thất lợi hoặc thất bại; mỗi bước đi trên con đường cuộc đời, đều là một sự lựa chọn theo niệm thiện hay đầu cơ lợi lộc trước mắt. Do Thiên Cơ không phải hễ đưa tay ra là nắm cơ hội, cho nên nếu người có mệnh cách này muốn thành công, thường thường phải trải qua một thời gian dài chịu thử thách.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ

    Ở bên ngoài sinh hoạt nhiều sắc thái, tinh thần sàng khoái

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ

    Thừa kế thuyết "Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương là nhân viên thư lại" (Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân), cung thiên di là một trong ba sao Thiên Cơ, Thiên Lương, hay Thái Âm tọa thủ, nhờ tính cẩn thận, ưa yên tịnh, tôn trọng truyền thống (hoặc thiếu dũng khí canh tân), "một nửa kia" của bạn có cơ hội rất lớn làm công chức. Trong xã hội hiện đại, Thiên Cơ có cơ hội rất cao trong các nghề như lập kế hoạch, thiết kế quảng cáo, thiết kế kiến trúc, lập trình phần mềm máy tính, kĩ sư phần cứng máy tính, nhà văn, nghệ thuật gia, diễn viên, v.v... Vì Thiên Cơ trời sinh rất mẫn cảm và tinh tế; cho nên tỉ lệ làm công việc về văn cao hơn rất nhiều so với kinh doanh buôn bán. Nếu trong cung thiên di là Thiên Cơ đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, thà "người ấy" có thể là nhà mệnh lý học hay người hành nghề tồn giáo.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về ở bên ngoài tài vận đình trệ; nếu thấy thêm sao lộc, cũng chủ về lúc được lúc mất

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Chủ về ở bên ngoài có nạn tai hung hiểm bất ngờ

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên việt

    Mệnh xuất ngoại: sớm rời quê hương đến nơi khắc để phát triển sự nghiệp. Ở nơi khác có quý nhân, có thể thành công thành danh.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Thiên cơ đơn thủ

    Ra ngoài mọi sự được hanh thông, vì ở nhà hay mắc thị phi, luôn luôn gặp quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hay bị lừa đảo, mưu hại, lúc chết không ở gần nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Địa không,Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Nhiều kẻ thù nhắm hãm hại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Địa không,Địa kiếp,Phục binh hội hợp

    Có kẻ nhắm lừa đảo hay mưu hại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Ra ngoài chẳng được yên chân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Gặp nhiều người giúp đỡ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa kỵ

    Hay mắc thi phi và gặp nhiều sự phiền lòng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG PHÚC ĐỨC

    Cung Phúc đức an tại Mão, điểm "huyền khí" là 1.25

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Phúc đức ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Phúc đức. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Phúc đức khi luận giải.
    Cung Phúc đức chủ về: tinh thần, sinh hoạt hưởng thụ.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Tam hợp cung Phúc đức an tại Mão có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Hiếm con

    Tử vi phân loại - Kim Hạc

    Cung Phúc đức phi Hóa kỵ nhập cung Tài bạch

    Là được phá tổ nghiệp

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phúc đức phi Hóa kỵ nhập cung Tài bạch

    Cung phúc đức là cung chủ về tinh thần và tình cảm của một người, mà đối cung của cung phúc đức là cung tài bạch, một khi cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tài bạch, Hóa Kị tất nhiên sẽ gây tổn hại đến cung phúc đức. Do đó người có cách cục này, ngoại trừ có khuynh hướng bi quan đã thuật ở trên, thậm chí còn có thể tự hủy hoại bản thân, bởi vì tâm hồn của họ rất yếu đuối. Vì vậy người người nhà hay bạn bè của họ cần phải quan tâm họ nhiều hơn, đừng để họ làm chuyện ngu ngốc.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức phi Hóa quyền nhập cung Mệnh

    Là được phúc ấm của cha ông

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về sức tưởng tượng phong phú, hoặc nhiều ảo tưởng, không thực tế

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về tính cách ổn trọng, đôn hậu, hào sảng, bụng dạ rộng rãi, khoáng đạt

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Linh tinh

    Cá tính của mệnh tạo trông có vẻ lừng khừng, nhưng thực ra họ rất chấp trước và thâm trầm, muốn cái gì thì nhất định cái đó phải vào tay; dù kéo đài 9, 10 năm, nhưng đã có thù thì nhất định phải báo, ngay cả chuyện rất nhỏ nhặt cũng để trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn bình thường, không biểu lộ gì. Tình hình này cũng ứng trong tình cảm, rất lưu tâm cái bóng của người yêu cũ, rất khó thoát khỏi tình trường. Có thể rất lâu trước kia đã có một quá khứ đáng tiếc, nhưng ngay cả đã quen biết vài đối tượng, họ vẫn nhớ người yêu cũ không bao giờ quên. Nếu đối tượng hiện tại làm chuyện gì đó mà họ không hài lòng, họ cũng sẽ im lặng để trong bụng, ngày nào đó mới "phát tác". Nếu mệnh tạo mong muốn con đường tình của mình thuận lợi hơn, thì phải quên những chuyện tích lũy đã nhiều năm, để tránh biến chúng thành gánh nặng.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Tả phù

    Đối tượng hôn nhân của mệnh tạo thường thường là người đã kết hôn hoặc từng trải qua vài cuộc tình, cũng có điềm triệu hai lần hôn nhân, điều đáng mừng là cuộc hôn nhân lần thứ hai sẽ có kết cục viên mãn, hạnh phúc.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Tả phù

    Là người công bằng chính trực, trọng nghĩa khí, không che giấu, không riêng tư, trước khổ mà sau sướng, cuối đời an nhàn

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thiên đồng

    Đây là phúc tình, ở cung phúc đức là chủ về được hưởng phúc thanh nhàn, không phải bôn ba, cũng ít bị phiền não về sinh hoạt

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thiên đồng

    Mệnh tạo vừa dịu dàng vừa giàu lòng cảm thông, nhưng phần nhiều lại không phân biệt được thế nào là tình yêu, thế nào là cảm thông. Dù miệng hay nói lời cay độc, nhưng nhiều lắm họ cũng chỉ là miệng cứng mà lòng mềm, mặt ác mà lòng thiện. Khuyết điểm của họ là hay do dự, thiếu quyết đoán. Cái này nhấc không lên mà cái kia cũng không buông xuống, vô tình từ lòng cảm thông biến thành tình yêu, từ người tốt biến thành người "bắt cá hai tay". Tuy Mệnh tạo không phải có ý, nhưng người bạn đời cần phải nhìn cho rõ hơn một chút.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thiên đồng

    Trừ phi "một nửa kia" cực kì quá đáng, nếu không họ rất ít khi chia tay dứt khoát với tình nhân, ngay cả đã chia tay cũng sẽ duy trì tình bạn bè thân thiết, giống như không có chuyện gì xảy ra, có thể một ngày nào đó người ấy sẽ nói rằng "chúng ta làm lành nhé!" Vì đây là mẫu người lan man? Thái độ tỏ tình, chia tay, làm lành, đều có vẻ rất dễ dàng; cũng dễ vì nhất thời bốc đồng mà rơi vào tình trạng tình tay ba, tuy có lúc sẽ vì tình mới mà bò rơi tình cũ, nhưng đó chi là ham muốn của lạ, chớ không phải là máu lạnh vô tình, một khi người yêu cũ có việc tìm đến họ nhờ giúp đỡ, họ vẫn như xưa, trong khả năng làm được họ không bao giờ từ chối.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thiên đồng đơn thủ

    Được hưởng phúc, sống lâu nhưng thường hay thay đổi chí hướng hay canh cải công việc, càng xa quê hương lại càng khá giả, họ hàng phân tán làm ăn ở phương xa, trong họ thường có thần đồng xuất hiện

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Thiên phúc,Thiên quan hội hợp

    Được hưởng phúc, tránh được nhiều tai họa, trong họ có nhiều người khá giả và nhân đức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Phúc đức an tại Mão có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Trong họ hiếm người

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Thiên phúc,Thiên quan

    (Âm phần) Mộ để ở gần đình, đền hay chùa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Đào hoa

    (Âm phần) Đất hình tròn và nổi cao như hình cái bát úp

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Phục binh

    (Âm phần) Đất có hình giống như cái chiêng hay có hình như người lính cầm gươm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thai

    (Âm phần) Có dòng nước ngầm chảy vào trong mộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Thiên đồng

    (Âm phần) Mộ tổ bốn đời, để nơi đất trũng, xung quanh có nước

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG PHU THÊ

    Cung Phu thê an tại Hợi, điểm "huyền khí" là 0.75

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Phu thê ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Phu thê. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Phu thê khi luận giải.
    Cung Phu thê chủ về: người phối ngẫu, tình cảm, tình trạng hôn nhân.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Ngũ hành chính diệu Cự môn (THỦY) ở cung Phu Thê sinh cho hành (MỘC) của bản Mệnh

    Vợ chồng ăn ở hợp, xứng đôi

    Kinh nghiệm của Thầy Lê Đức

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Người phối ngẫu quan tâm lo liệu cho con cái thái quá, gây áp lực lớn cho con cái, tạo ra sự ngăn cách giữa hai bên, cách xử sự không được tốt đẹp; người phối ngẫu không thích ngồi đợi ở nhà, thường ra ngoài, đi xa. Lúc đi ra ngoài mệnh tạo nên cẩn thận, dễ xảy ra sự cố giao thông. Sau kết hôn gia đình không yên ổn, dễ có người thứ ba xen vào, có thể sẽ có hôn nhân lần thứ hai, quan hệ giao tế không được tốt.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê phi Hóa lộc nhập cung Nô bộc

    Người phối ngẫu xử sự với bạn bè của mệnh tạo rất tốt đẹp, tính cách hướng ngoại, nhiều bạn bè, biết giao tế, lạc quan, dễ phát phì, có duyên với trưởng bối. Mệnh tạo biết kiếm tiền, nhưng cũng dễ bị người giật tiền; công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo gặp nhiều cơ hội tốt, có không gian để phát triển, có thể làm ăn mua bán.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Hóa khoa,Hữu Bật

    Hữu Bật Hóa Khoa ở cung Phu Thê, là chủ về hôn nhân có trở ngại, bất lợi, có đào hoa, vợ chồng có điềm ly hôn, có tượng tái hôn.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hữu bật

    Người có thể thành bạn đời của bạn, thường thường là người đã trợ giúp bạn trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, quan niệm của hai người có nhiều chỗ phải va chạm rồi mới hợp nhau, dễ đi ngược đường nhau, rất dễ có người thứ ba xen vào, thường có thể phải kết hôn thêm một lần nữa.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê phi Hóa khoa nhập cung Tài bạch

    Người phối ngẫu xử lí tài vụ rất có kế hoạch, tính toán rõ ràng, còn có thể trợ giúp mệnh tạo điều chuyển vốn liếng, xử sự rất có phong độ, hiền hòa, sáng suốt; vợ chồng tôn trọng nhau, hình tượng lúc nào cũng mới mẻ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê tự Hóa quyền

    Người phối ngẫu có cá tính mạnh, tính bướng bỉnh, có năng lực, có tài năng, có thể giúp mệnh tạo sáng lập cơ nghiệp, thích can dự vào sự nghiệp của mệnh tạo. Hôn nhân của mệnh tạo là kiểu tiếng sét ái tình, mới gặp đã yêu; cũng có thể vì người nhà ép buộc hoặc lỡ có con mà phải kết hôn; vợ chồng không nhường nhịn nhau, dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Hóa khoa [năm sinh] ở cung Phu thê, mà cung Phu thê có tự Hóa quyền

    Là ý tượng: mệnh tạo đối xử rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc, nhưng người phối ngẫu không những không biết trân quý, mà còn trói buộc mệnh tạo, chẳng lo gì cho mệnh tạo

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Là ý tượng: vợ ngoại tình; nếu đã sinh con thì có thể tránh sự kiện này

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Có thể lấy vợ nhỏ tuổi

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Là bị cắm sừng

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Hóa Kỵ nhập cung Tử tức xung cung Điền trạch, Điền trạch là nhà của mệnh chủ, bị "xung" là biểu thị mệnh chủ và người phối ngẫu xa rời gia đình, dù không ly hôn cũng chủ về chia ly. Cung Mệnh phi Hóa Kỵ xung cung Điền trạch (cung Điền trạch là cung vị Nô bộc của cung Phu thê), xung là biểu thị mệnh chủ xa rời gia đình, còn người phối ngẫu thì đi tìm bạn bè.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê phi Hóa lộc nhập cung Nô bộc

    Do cung nô bộc là cung vị tử tức của cung tài bạch, hơn nữa, cung tài bạch chủ về nam, lại là cung vị tật ách của cung phu thê, cho nên tượng đào hoa này thuộc về đào hoa của người phối ngẫu

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê tự Hóa quyền

    Dưới đây là các ý tượng cơ bản của cung phu thê tự Hóa Quyền:
    - Lúc Hóa Quyền [năm sinh] ở cung phu thê, là người phối ngẫu mạnh hơn mệnh tạo; dù trước lúc thành thân mệnh tạo có năng lực, có tố chất chuyên nghiệp nào đó, hay là quyền uy mạnh tương đương. Còn động thái cung phu thê tự Hóa Quyền là mệnh tạo nhường cho người phối ngẫu vào cung vị xảy ra tự Hóa Quyền, khái niệm này giống như rơi vào Thiên La Địa võng (hai cung Thìn, Tuất). Cho nên tình huống cung phu thê tự Hóa Quyền là có một người nào đó sau khi thành người phối ngẫu của mệnh tạo, lúc gặp chuyện (vì hoàn cảnh hay nhân tố khác tạo thành) sẽ không nhường nhịn mệnh tạo, mà xảy ra tranh chấp; đừng nói có thể quản thúc người phối ngẫu, mà là người phối ngẫu sẽ đến trong thế mạnh, mệnh tạo không thể làm chủ tình hình.
    - Lúc Hóa Quyền [năm sinh] ở cung phu thê, chủ về người phối ngẫu là người có năng lực; còn tình huống cung phu thê tự Hóa Quyền thì người phối ngẫu chưa chắc đã có năng lực cao, mà là có tính ương bướng, dễ xung động. Lúc hai vợ chồng có ý kiến trái ngược nhau, họ sẽ có thái độ tự cho mình là đúng (nhưng chỉ đối với mệnh tạo mà thôi, còn lúc đối xử với người khác họ cũng khá dịu dàng).
    - Tuy người phối ngẫu sẽ xẩy ra tranh cãi, va chạm với mệnh tạo, nhưng những tình huống này không xảy ra thường xuyên, mà có lúc chỉ là cố ý ra uy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có lúc sấm lớn nhưng mưa nhỏ, hoặc có ý hư trương thanh thế trong đó. Xin đừng quên, mệnh bàn là của mệnh tạo, có thể nói người nào kết hôn với mệnh tạo cũng sẽ có những phản ứng này, cho nên chính mệnh tạo là người tạo ra hoàn cảnh dưỡng thành những phản ứng "không đáng có" của người phối ngẫu.
    - Mệnh tạo có thể tiếp nhận quan niệm kết hôn một cách chớp nhoáng, và cũng có cơ hội kết hôn chớp nhoáng, vì có ý tượng "tiếng sét ái tình"; nếu sao tự Hóa Quyền nặng khí đào hoa, thì không ngoại trừ khả năng mệnh tạo sẽ gặp cảnh ngộ đào hoa tình qua đêm.
    - Lúc xảy ra động thái tự Hóa Quyền, nó sẽ tác động đến đối cung, ý tượng là: sau khi kết hôn mệnh tạo sẽ bị thúc đẩy phải dốc tâm trí vào sự nghiệp. Nếu mang lực tác động này biến thành trợ lực thì cũng được, sẽ kích thích mệnh tạo sinh ra năng lượng sung mãn, nhưng ít nhiều thì người phối ngẫu cũng sẽ can thiệp vào sự nghiệp của mệnh tạo.
    - Người phối ngẫu cần được tôn trọng, được khích lệ để có thể tiếp nhận sự giao lưu trao đổi một cách dịu dàng. Nếu không, sẽ dễ xảy ra chuyện không vui, cuối cùng người phối ngẫu cũng không để mệnh tạo quản thúc, vì khí thế của người phối ngẫu có thể mạnh hơn mệnh tạo.
    - Cung phu thê tự Hóa Quyền là có điềm khó sống với nhau đến bạc đầu, nhưng không phải hề thấy tự Hóa Quyền thì đoán sẽ li hôn, bởi vì còn phải xem xét cung vị khí số của cung phu thê, tức kết cấu cách cục các sao của cung phúc đức, mới có thể là đoán có li hôn hay không.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê tự Hóa quyền

    Tức là "bản dịch", là ý tượng: người phối ngẫu sẽ tranh quyền, cho nên vợ chồng nhiều tranh chấp

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hóa khoa

    Người phối ngẫu là quý nhân, tức là sau khi kết hôn mới có quý nhân.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hóa khoa

    Mệnh chủ gia thế thanh bạch, người phối ngẫu gia thế cũng thanh bạch; người phối ngẫu xinh đẹp, lịch sự, nhã nhặn, dịu dàng, quan tâm chăm sóc, giỏi biết tâm tình người khác; tình cảm vợ chồng tốt đẹp; vợ chồng là quý nhân của nhau. Duyên hôn nhân thường là do giới thiệu, như do đồng sự, bạn học, anh chị em giới thiệu.
    Nữ Mệnh không nên gặp nó, chủ về người phối ngẫu thích thể diện, không thích giúp vợ việc nhà, không thích mời khách ăn cơm ở nhà, không thích mặc đồ mà bản thân Mệnh chủ cho là được, không dám xa nhà.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hóa khoa

    Là đất hữu tình, trong cung đương nhiên tràn đầy tình yêu của Hóa Lộc. "Mỹ ý" của mệnh tạo là mang Hóa Khoa [năm sinh] ra che phủ người phối ngẫu trong cung phu thê, khiến cho họ không phải chịu cảnh sương gió và bị người khác tổn hại. Có thể thấy mệnh tạo đối với người phối ngẫu là vô hạn tình ý; cho nên cũng không loại trừ đương sự khéo léo tô vẽ hình tượng của người phối ngẫu. Kết cấu này tuy không đến nỗi khoa trương đến mức đặt bản thân vào nơi sóng gió hung hiểm, vi phạm pháp luật một cách thiếu suy nghĩ; nhưng họ có một lòng bảo vệ người phối ngẫu, để người phối ngẫu có được cuộc sống thoải mái. Nếu dùng quan niệm "kép", so sánh hơn kém thì biết được, người phối ngẫu trong hình tượng bản thân hơn mệnh tạo, giá thế không tệ, tướng mạo có khí chất, có thể xác định mệnh tạo là quý nhân của người phối ngẫu, có người phối ngẫu có hiến tặng lại, trái tim của mình cho mệnh tạo hay không, để làm quý nhân của mệnh tạo, thì cần phải xem xét can cung phu thê phi hóa mà định.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hóa khoa

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Khoa [năm sinh] ở cung phu thê như sau:
    (1) Trường hợp Hóa Khoa ở cung phu thê, thông thường là chủ về mệnh tạo che chở người phối ngẫu. Vì mệnh tạo mang lực tác động của Hóa Khoa [năm sinh] duy nhất trong mệnh bàn cho người phối ngẫu, cho nên người phối ngẫu được phúc ấm, khiến thanh danh được nâng lên.
    (2) Như đã thuật, các trường hợp tứ hóa ở cung lục thân đều có đặc tính so sánh, hay bình phẩm ưu khuyết điểm. Do đó trường hợp Hóa Khoa ở cung phu thê là chủ về người phối ngẫu có học vấn, hoặc học lực cao hơn mệnh tạo; khí chất và diện mạo bề ngoài, hoặc thậm chí kể cả cách nói năng của họ, đều văn nhã hơn mệnh tạo.
    (3) Nhưng vì Hóa Khoa có khí chất nổi bật, danh tiếng bề ngoài được nâng lên, cho nên luận về tiền bạc thì người phối ngẫu không hơn mệnh tạo được, mức độ giàu có của gia đình cùng không tốt hơn mệnh tạo, nhưng có thể đoán định là có gia cảnh thanh bạch.
    (4) Hóa Khoa có tác dụng "che chở", xét ở phương diện khác, một khi hôn nhân thành lập, không chỉ chủ về mệnh tạo che chở, bảo vệ người phối ngẫu, mà đối với bản thân mệnh tạo cũng sẽ nhờ hôn nhân thành lập mà tác động của Hóa Khoa bắt đầu thể hiện, nên được sự trợ giúp của người phối ngẫu, làm cho hình tượng, danh vọng, cho đến địa vị xã hội của hai người đều được nâng lên.
    (5) Do Hóa Khoa ở cung phu thê, thường thường sau khi hôn nhân thành lập mệnh tạo mới được sự trợ lực của Hóa Khoa, tức nhờ có người phối ngẫu mà địa vị xã hội hay danh tiếng được nâng lên, người phối ngẫu lại trở thành quý nhân của mệnh tạo, luận cho đến ngọn nguồn thì người phối ngẫu và mệnh tạo là quý nhân của nhau.
    (6) Hóa Khoa ở cung phu thê là chủ về mệnh tạo ắt sẽ có đối tượng tình cảm, không phải là người đơn thân; nhưng muốn biết có sống với nhau lâu dài hay không, thì phải xem cung phúc đức.
    (7) Nhưng vì lực tác động của Hóa Khoa không phải là "mau lẹ, không yên định, bất ổn", nên cuộc hôn nhân của mệnh tạo không phải là "tiếng sét ái tình", phần nhiều là làm quen theo phương thức truyền thống, hay có tình yêu theo kiểu lừa cháy âm ỉ, nhưng do tính chất của Hóa Khoa, nên cũng có ý tượng "nước chảy thành mương".
    (8) Hóa Khoa có tác dụng trật tự hóa, lưu thông, hòa hợp, nhưng Hóa Khoa ở cung phu thê lại không phải là lực bảo vệ hôn nhân, tức không chủ về sẽ không li hôn, bởi vì làm quý nhân của người phối ngẫu đúng là chuyện lao tâm lao lực.
    (9) Hóa Khoa có tác dụng dẫn đạo kiểu lành mạnh, tích cực; đối với cung quan lộc, trường hợp cung phu thê có Hóa Khoa [năm sinh] là có tác dụng tiến tới từ từ, cũng chủ về người phối ngẫu sẽ không can dự vào sự nghiệp của mệnh tạo.
    (10) Cung phu thê là cung vị khí số của cung thiên di, trưởng hợp có Hóa Khoa ở cung phu thê, là chủ về mệnh tạo ra bên ngoài, đi xa đều bình an, cũng chủ về tình huống đi công tác xa khá tốt đẹp, có thể xử lí hữu hiệu và hoàn thành nhiệm vụ.
    (11) Cung phu thê là cung vị giao dịch của cung phúc đức, trường hợp Hóa Khoa ở cung phu thê, thường thường mệnh tạo có biểu hiện tốt, EQ cao, rất khó vì xung động mà phạm sai lầm.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp

    Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp

    Tình cảm vợ chồng trở lên lãnh đạm, cuối cùng khó tránh khỏi ly hôn

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về lụy người phối ngẫu mà bị phá tài, hoặc sinh hoạt tình cảm trống rỗng

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về được người phối ngẫu giúp sức, có vợ hiền hết lòng giúp chồng thành công. Nhưng nếu thấy hung tinh thì có khả năng chủ về sinh hoạt tình cảm đa đoan, cũng ngầm chỉ có sự gãy đổ trong tình cảm, hôn nhân thất bại. Nếu chỉ thấy một sao trong Tả Phù, Hữu Bật là có khả năng chủ về có hai lần kết hôn, hoặc có người thứ ba xen vào.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Bệnh

    1. Vợ chồng bất hòa
    2. Kết hôn lần thứ nhất không khắc thì chia ly.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    Cự Môn ở cung phu thê không phải là sao thiện chủ về lời qua tiếng lại bất hòa, trước hôn nhân từng bị trắc trở

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    "Một nửa kia" của họ phải là người chất phác nhưng có năng lực, có thể không xinh đẹp, nhưng phải giỏi giang và thông minh, đây là những thứ không nên lộ ra ngoài, dù đủ sức để làm mọi việc ổn thỏa đẹp đẽ: Mếu bạn thích mẫu đàn ông cung phu thê có Cự Môn, chỉ cần nói ít mà mỉm cười nhiều, thỉnh thoảng hé lộ chút tài năng trong việc quản lí tiền bạc trong nhà hay năng lực trong công việc chuyên môn, sẽ càng thu hút sự chú ý của họ. Có một điều cần lưu ý là, giả thiết cung phu thê của họ là Thiên Đồng đồng cung với Cự Môn, thì không thể theo phương châm "im lặng là vàng" được, mà phải nói khoa trương năng lực và thân thế địa vị của bạn lên gấp mười lần, mới có thể lọt vào mắt xanh của người ấy.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    Chủ về trước khi kết hôn dễ bị thất tình, sau khi kết hôn thì hay tranh chấp, bất hòa

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    Người phối ngẫu chủ quan, khó tiếp nhận ý kiến của người khác, hơn nữa, dễ xảy ra tranh cãi với người khác, do Cự Môn chủ về khẩu tài, thị phi

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hữu bật

    Dù là nam hay nữ nhất định là ngoài vợ chồng còn có người tình, luận là phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hữu bật

    Đào hoa: Giữa nam và nữ có quan hệ không chính đáng, như quan hệ giữa người đã kết hôn; hoặc là quan hệ yêu đương giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn, hay nói cách khác, phàm là người có quan hệ tình cảm bên ngoài với chồng vợ thì đều gọi là "đào hoa"

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hữu bật

    Vợ chồng tâm đầu ý hợp, đáng tiếc là có rắc rối trong tình cảm, hai lần kết hôn

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cô thần

    Cô đơn lạnh nhạt

    Tử vi phân loại - Kim Hạc

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn đơn thủ

    Vợ chồng đẹp đôi, đều quý hiến nhưng hay bất hòa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    Luôn luôn bất mãn với duyên tình, không yên với một vợ

    Phú Ma Thị

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Đẩu quân

    Cũng được giàu có nhưng cương ngạnh

    Phú Ma Thị

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp

    Hai ba đời vợ hay chồng mới thành

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vợ chồng bất hòa hay xa cách nhau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Đào hoa,Hóa kỵ,Hồng loan hội hợp

    Vừa bỏ nhau hay vừa góa đã có người muốn lui tới cầu xin kết nghĩa trăm năm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Đào hoa,Hồng loan,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Trai nhiều vợ nhưng cả lẽ rất thuận hòa, gái thường dễ lấy chồng lại dễ bỏ chồng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp

    Phải 2, 3 lần mới thành

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa kiếp,Hóa kỵ hội hợp

    Vợ chồng hại nhau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Hóa kỵ,Phục binh hội hợp

    Vợ chồng nay giận mai hòa

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Cự môn

    Luôn luôn bất mãn với duyên tình, không yên với một vợ

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hóa khoa

    Trai lấy được vợ có học thức, gái lấy chồng có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Phu thê an tại Hợi có các sao Đào hoa,Nguyệt đức hội hợp

    Vợ chồng đẹp

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp cung Phu thê an tại Hợi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Cưới dễ, giúp nhau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Địa kiếp,Hóa kỵ,Kiếp sát hội hợp

    Vợ chồng hại nhau

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    CUNG TỬ TỨC

    Cung Tử tức an tại Tuất, điểm "huyền khí" là 2

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Tử tức ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Tử tức. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Tử tức khi luận giải.
    Cung Tử tức chủ về: con cái, tình trạng sinh đẻ, tình trạng sinh hoạt tình dục.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Điền trạch

    Con cái tiêu xài tiền của mệnh tạo, quan tâm gia đình, không thích ra ngoài, thường xảy ra tranh chấp với người nhà. Mệnh tạo có duyên bạc với con cái, ít con, có thể nhận con nuôi; bất kể mệnh tạo có thích hay không, cũng thường phải bôn ba ở bên ngoài, tiêu xài nhiều tiền ở bên ngoài, dễ bị trộm cắp; không nhất định sẽ có đào hoa, nếu có giao du đào hoa cũng không lâu, không giữ được; có quan hệ ở chung như vợ chồng trước khi kết hôn, mang đào hoa về nhà.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Đào hoa nhiều, có duyên với người khác giới, nhiệt tình, có tinh thần đào hoa, ưa phong hoa tuyết nguyệt; nhất định có con, quan hệ đối đãi giữa mệnh tạo với con cái rất tốt, tình cảm thân mật; hợp tác thì sinh tài. Nếu cung mệnh chuyển phi Hóa Kị quay lại nhập cung tử nữ, là ý tượng: con cái khá ít, không phải tượng đào hoa. Nếu đồng thời cung tử nữ phi Hóa Kị nhập cung điền trạch, là ý tượng: phần nhiều là quan hệ ở chung như vợ chồng, hơn nữa còn không muốn sinh con. Nếu đồng thời cung tử nữ phi Hóa Kị nhập cung phúc đức, là ý tượng: vợ chồng thường cãi vã nhau.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Hóa lộc,Tham lang

    Chỉ có thể duy trì biểu hiện hòa hài ngoài mặt. Thực tế chỉ là do không can thiệp vào nhau, cho nên tránh được tranh chấp cãi vã mà thôi, tình cảm khá lạnh nhạt. Cung phu thê, quan hệ với con cái xa cách.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Hóa lộc,Tham Lang

    Tham Lang Hóa Lộc ở cung Tử Nữ, là chủ về con cái thông minh, ham hiểu biết, nhưng khá ngang bướng.
    Còn là điềm báo mệnh chủ có tính dục mạnh, nhất là lúc ở cung thuộc Thủy thì càng nặng, nhiều đào hoa ở bên ngoài.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tử tức phi Hóa khoa nhập cung Phúc đức

    Con cái có tâm tình cởi mở, tư duy ổn định, có công phu tu dưỡng về vẫn nghệ, có thị hiếu thanh nhã, giỏi quản lí tài chính, lập kế hoạch, làm ăn khó có chuyện thua lỗ lớn, giỏi tích lũy. Người phối ngẫu giỏi quản lí gia đình. Mệnh tạo có thể hợp tác để tạo dựng sự nghiệp, có kế hoạch chu đáo, vận kinh doanh bình thuận; sau kết hôn mệnh tạo có thể sẽ có hồng nhan tri kỉ, bạn tinh thần.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa quyền nhập cung Tật ách

    Con cái có cá tính mạnh, nghịch ngợm hiếu động, không chịu nghe lời khuyên của người khác, có chủ kiến, hay chống đối bậc trưởng bối, có thể lực tốt, dễ xảy ra sự cố té ngã bị thương. Mệnh tạo trưởng thành sớm, rất có duyên với người khác giới, có nhu cầu tính dục nhiều, dễ bị người ta quyến rũ hay dụ dỗ quan hệ tính giao. Mệnh tạo thích hợp mở tiệm, buôn bán làm ăn, không nhất định phải hợp tác. Nếu đồng thời cung tử nữ tự Hóa Kị, cơ thể của con cái dễ bị thương hổn, khó dạy; nữ mệnh dễ bị cưỡng bức, trưởng thành sớm, tính dục mạnh, dễ có hiện tượng khó sinh hoặc dùng phẫu thuật.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Là ý tượng: người phối ngẫu đối xử tốt với mệnh tạo, có thể làm cho mệnh tạo thoải mãn tính dục

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Quan hệ với con cái không tốt, phạm đào hoa

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Nhận được sự hiếu thuận phụng dưỡng của con cái

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Là ý tượng: cuộc đời ắt nhiều đào hoa. Nếu cung Lộc nhập có tự Hóa Kị, là có tác dụng kiểm soát đối với đào hoa này; nếu không, bất kể trong tình hình nào cũng đều không thể ngăn cản sự kiện đào hoa xảy ra.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

    Con cái đối xử rất tốt với mệnh tạo, sống rất có tình có nghĩa

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tử tức phi Hóa quyền nhập cung Tật ách

    Là ý tượng: vui chơi nhục dục, người này tính dục mạnh mà còn có đào hoa theo bên mình.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Con cái có duyên với người, thông minh, có nhiều con cái, mệnh tạo rất thương con. Vì là cung vị đào hoa, cho nên chủ về cuộc đời mệnh tạo nhiều đào hoa, có duyên với người khác giới, tình dục mạnh. Vì là cung vị đầu tư, cho nên chủ về thích hợp làm cổ đông hợp tác trong sự nghiệp, có tổ nghiệp, đi đâu cũng không tệ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Là biểu thị cuộc đời của mệnh tạo vận đào hoa quá vượng, trước khi kết hôn đã như vậy, sau khi kết hôn cũng như vậy. Có duyên với người khác giới đương nhiên sẽ khiến cho người ta có tâm tình vui vẻ, nhưng đào hoa quá vượng cũng sẽ khiến cho hôn nhân bất hòa, "phá tài" và nhiều họa tai. Nếu có mệnh cách này, quan hệ nam nữ trong tương lai nên giữ gìn cẩn thận thì tốt hơn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Trong chuyện tính giao, mệnh tạo nhất định là người vui vẻ, hạnh phúc nhất thế giới, trong phòng thể luôn là người nhiệt tình sôi nổi! mệnh tạo rất yêu gia đình, nhưng sức hấp dẫn của bên ngoài đối với mệnh tạo là rất mạnh, mệnh tạo rất thích chuyện giao tế, cũng dễ không chuyên tâm vào công việc, mà cứ theo đuổi, chìm đắm trong thế giới tình cảm.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Là rất thương yêu chiều chuộng con cái; cũng chủ về được quý tử, con cái thông minh hoạt bát, có nhiều con cái. Mệnh chủ sau khi sinh con thì lộc tiền bạc, lộc ăn sẽ rõ rệt hơn, biểu thị con cái mang "kho tiền" đến.
    Mệnh chủ có nhiều đào hoa, nhu cầu tính dục cũng nhiều. Mệnh chủ ở bên ngoài rất có duyên với người chung quanh, cũng rất có duyên với người khác giới, có thể mượn sức của ngươi hợp tác mà có được lộc tiền bạc.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Con cái thông minh hoạt bát, rất yêu thương con cái

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Bạn là người tiêu tiền như nước, nhưng số tiền này thường được chi dùng theo cách chẳng thể nào hiểu được, chẳng mấy chốc thì hết sạch tiền. Ngoài ra, duyên đào hoa của bạn cũng làm cho người khác phải sợ; hơn nữa, về phương diện tuổi tác, đối tượng phấn nhiêu đều xấp xỉ hoặc trẻ hơn bạn. Nhưng vận đào hoa này đều không phải là đơn thuần; bạn phải suy nghĩ lại, nếu không, có thể sau này sẽ hối hận. Lúc không tự kiềm chế được tình cảm của mình, bạn phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tinh thần.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Nếu không phải tuổi tác đã cao (như năm sáu mươi tuổi), chỉ cần tứ hóa khơi động, thông thường đều có thể có con, nhất là cung tử nữ của nguyên cục trùng điệp với cung hạn lưu niên. Nếu trong cung tử nữ có Hóa Lộc, có thể sẽ có hơn hai người con; nếu là Hóa Quyền thì phải cẩn thận trong quá trình mang thai sinh đẻ, phần nhiều không được thuận lợi. Ngoài ra, cung tử nữ có Hóa Lộc là ý tượng: con cái dễ thành rồng, thành phượng; mệnh tạo lo cho chúng cuộc sống vật chất rất dư giả, tuy tương lai con cái không đến nỗi thành người xấu, nhưng tới giai đoạn trưởng thành, vấn đề tình yêu, tình cảm, hôn nhân của chúng có thể khiến mệnh tạo phải đau đầu; đấy cảm tính và đa tình là tính cách của chúng, đây cũng là điều mệnh tạo lo lắng nhất. Người cung tử nữ có Hóa Lộc, gia đình thường thường thành bãi chiến trường của cha mẹ và con cái; mệnh tạo thường dùng cách càm ràm và nghiêm khắc để quản thúc và dạy dỗ con cái, nhưng con cái là người có lòng tự tôn rất cao, một bên ưa quản thúc, một bên ưa phản kháng, nên trong nhà rất dễ thành tòa.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] xuất hiện ở cung tử nữ là tiêu xài lớn cho con cái và giao tế thù tạc cá nhân, không liên quan đến công việc hoặc đầu tư hợp tác làm ăn. Cung tử nữ còn là cung hoan lạc có liên quan đến đào hoa tình yêu và tính dục, là tiêu xài cho người khác giới, tức là, vì thỏa mãn tình dục và tình yêu mà phải chi xuất tiền; rất có thể mệnh tạo sẽ dùng tửu sắc làm phương pháp giải tỏa áp lực, vì vậy mà thành thói quen tiêu tiền.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tử nữ như sau:
    (1) Hóa Lộc ở cung tử nữ, là ở cung lục thân, chủ về con cái khá tốt, nhưng do vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kị không thích đáng, nên phương thức nuôi dạy con cái quá nuông chiều, hơi giống như "phụng sự" con cái.
    (2) Vì mệnh tạo mang những điều mình trông mong đặt vào cung này, nên họ kì vọng quá nhiều ở con cái, mong muốn con cái thành rồng, thành phượng. Hóa Lộc ở cung tử nữ, chủ về con cái đa tình hơn mệnh tạo, hoặc con cái rất có duyên với người chung quanh. Còn vấn đề con cái có thể thành tài hay không, cần phải xem hiện tượng cung tử nữ phi hóa mà định.
    (3) Một hàm nghĩa khác của Hóa Lộc là "nhiều", vì vậy Hóa Lộc ở cung tử nữ là chủ về muốn sinh con cái (Hóa Lộc là kì vọng, hi vọng, mong muốn), và có nhiều con.
    (4) Huyền nghĩa của cung tử nữ là chủ về vận đào hoa nam nữ thân mật, nên người Hóa Lộc ở cung tử nữ phần nhiều đều được hưởng thụ niềm vui và sự trói buộc mềm mại của tình yêu, vui vẻ chìm đắm trong tình cảm lãng mạn.
    (5) Theo nguyên tắc "kép", cung tử nữ còn chủ về đối tượng của mối quan hệ yêu đương. Lúc có Hóa Lộc, bản thân đối tượng cũng là người được hưởng thụ, còn đa tình hơn mệnh tạo, có thể "người ấy" có kinh nghiệm phong phú trong tình trường.
    (6) Do Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tử nữ, nên điều mong cầu là con cái, tình yêu; vì vậy lúc còn trẻ dễ gặp vận đào hoa thân mật, mà còn có nhiều đối tượng yêu đương.
    (7) Do tuyến "tử điền" là tuyến dẫn động vận đào hoa, có Hóa Lộc là chủ về trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều dễ xảy ra tình trạng không chuyên nhất trong hôn nhân, hay theo đuổi những tình yêu gặp ở bên ngoài, sau khi kết hôn cơ hội đào hoa cũng nhiều hơn người bình thường.
    (8) Cũng do Hóa Lộc ở "tha cung", dễ bị Hóa Kị phá, gặp Hóa Quyền thúc đẩy làm thay đổi; đây là lúc vận đào hoa bị ảnh hưởng mà mất dần, khiến cho đoạn tình cảm đào hoa này không duy trì được lâu.
    (9) Cung tử nữ còn chủ về việc tiêu xài, lúc các sao trong cung quá mạnh, thì tình trạng tiêu xài, chi xuất sẽ nhiều hơn người bình thường một cách rõ rệt. Nhất là trường hợp có Hóa Lộc ở cung tử nữ, mệnh tạo sẽ rất dễ vì tính bốc đồng nhất thời mà tiêu xài tiền một cách liều mạng.
    (10) Do tuyến "tử điền" còn đại biểu cho sự vui vẻ, có Hóa Lộc là chủ về giao tế thù tạc nhiều, tiền tiêu xài trong lúc thù tạc cũng nhiều, đồng thời cơ hội gặp dịp vui chơi cũng tương đối cao.
    (11) Vì cung tử nữ cũng là cung vị hợp tác sự nghiệp, do ảnh hưởng của (9) và (10), mệnh tạo thường tích cực đi tìm cơ hội hợp tác ở bên ngoài, đồng thời cũng tốn khá nhiều thời gian trong chuyện thù tạc, mà việc hợp tác sự nghiệp cũng đa dạng. Nhưng rốt cuộc hợp tác có thành công hay không thì phải xem tình hình ở cung tam hợp của cung tử nữ, và hiện tượng cung tử nữ phi hóa, để luận giải.
    (12) Hóa Lộc ở cung tử nữ chiếu cung điền trạch, là chủ về mệnh tạo rất quan tâm gia đình, nhưng lại thu xếp không hợp lí, vì đây chỉ là quan tâm bằng tình cảm, chớ không có hành động thực tế.
    (13) Hóa Lộc vốn chủ về "nhiều", nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, tự Hóa Kị, hoặc Lộc Tồn, là chủ về trong lòng thì muốn có nhiều, nhưng cảnh gặp gỡ tình cảm trong thực tế lại rất ít.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Chủ về mệnh tạo cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ trong chuyện tính giao, đối với chuyện phòng the họ rất sôi nổi nhiệt tình! Ngoài ra rất trân quý con cái là thiên tính của họ, họ sẽ mang toàn bộ tình yêu thương trao cho con cái; tuy mệnh tạo rất yêu thương gia đình; nhưng sức lôi cuốn mệnh tạo ra bên ngoài, đi xa, xuất ngoại là rất lớn, mệnh tạo rất thích giao du, cũng dễ chìm đắm trong thế giới tình cảm!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Thực ra trường hợp này không phải là bị "phá tài", mà là chính tay mình tiêu xài tiền rất lớn, nhưng không phải chi dụng hàng ngày trong gia đình, đặc biệt rất dễ mang tiền ra cho người khác giới. Nếu có Hóa Kị bay vào cung này, thì đó đúng là chuyện "phong hoa tuyết nguyệt", nên thận trọng, vì rất có khả năng sẽ gây ra sự tình đại "phá tài" (vì Hóa Kị ở cung tử nữ sẽ xung phá cung điền trạch).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Chủ về tình cảm dung hợp với con cái, hoặc con cái thành tựu sự nghiệp học vấn. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Văn Xương, Văn Khúc, có thể chủ về có con hai dòng.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Chủ con cái không ở bênh cạnh hoặc không tận hiếu

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Tham lang

    Con gái nhiều hơn con trai. Thấy Hồng Loan, Thiên Hỉ thì hầu như toàn bộ là con gái.
    Thấy Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì con cái sự nghiệp thành tựu.
    Thấy Văn Xương, Văn Khúc thì con cái có khí chất thi nhân, lãng mạn, không thực tế.
    Thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La thì chủ về sinh non, khó sanh, nạn tai tật bệnh; cũng chủ về con cái hoang phí mà khuynh gia bại sản. Chủ về có ba con.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Tham lang

    Phần nhiều khó có con hoặc có con muộn, con cái thường có cá tính cương cường, hay chống đối, lúc còn nhỏ có thể đi học ở xa, thời gian được ở chung với cha mẹ không nhiều.
    Nếu cung tử nữ có Tham Lang tọa thủ, lại Hóa Lộc, hoặc phụ tinh, là ý tượng: có thể mệnh tạo còn nhận thêm con nuôi, hoặc có con khác cha (hoặc khác mẹ).
    Còn "Vũ Khúc, Thất Sát" ở cung tử nữ, tốt nhất là không có thêm sát tinh đồng cung; nếu không, con cái sẽ có cá tính quật cường, bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, mà trong quá trình sinh đẻ còn gặp hung hiểm hoặc nguy cơ sinh con bị tàn tật với tấn suất khá cao. Vì vậy, cần phải kiếm tra sức khỏe định kì trước khi sinh, để tránh di truyền các bệnh ngầm cho con cái.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Tham lang đơn thủ

    Sinh nhiều nuôi ít, may mắn lắm mới có ba con, con bất hiếu, bất mục, xung khắc với cha mẹ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Bạch hổ,Kình dương,Thất sát hội hợp

    Không có con

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Con trai học giỏi, con gái lẳng lơ

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Hóa lộc

    Con khá giả, sau được nhờ con

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Tử tức an tại Tuất có các sao Kình dương,Tuyệt hội hợp

    Có con yểu tử

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    CUNG ĐIỀN TRẠCH

    Cung Điền trạch an tại Thìn, điểm "huyền khí" là 0.75

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Điền trạch ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Điền trạch. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Điền trạch khi luận giải.
    Cung Điền trạch chủ về: gia đình, kho tiền, bất động sản, gia sản.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Điền trạch phi Hóa lộc nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: Tổ tiên có tiền, vì vậy biết được có tổ nghiệp để lại

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch phi Hóa quyền nhập cung Thiên di

    Đối tượng lớn tuổi hơn mệnh chủ và đã kết hôn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Đà la

    Chủ về chậm có cơ nghiệp

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Thiên hư

    Không nối được tổ nghiệp

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Văn khúc

    Văn Khúc thuộc thủy, là dòng nước nhỏ liên miên không ngừng; lúc cung điền trạch của lưu niên xuất hiện Văn Khúc, trong nhà rất dễ xảy ra vấn đề ống nước rỏ rỉ, thường thường sự cố này xử lí chưa xong thì sự cố khác đã xảy ra, làm gì cũng không yên (nếu Văn Khúc Hóa Kị thì càng ứng nghiệm); có Phá Quân đồng cung, tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, bản thân Phá Quân đồng cung với Văn Khúc đã là hung cách, chủ về tiêu hao khá nhiều, nên phòng trong nhà bị rò rỉ nước, còn phải cẩn thận kẻo "phá tài". Nếu cung điền trạch có Văn Xương hay Văn Khúc, hoặc Hóa Khoa, chủ về hoàn cảnh nhà ở tốt đẹp, trang trí trang nhã và đây bầu không khí học thuật, nhà gần khu vực văn hóa giáo dục, đa số nhỏ mà đẹp.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Vũ khúc

    Là tài tinh, chủ về việc mua bất động sản dần dần trở nên to tát.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Vũ khúc

    Chủ về sự đầy đủ sung túc, vùng lân cận đột nhiên có các công trình như ống khói, chùa chiền, tự tháp (công trình phật giáo), đều lấy cát để luận

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Vũ khúc đơn thủ

    Trong Tử Vi Đẩu Số còn có một "đại tài tinh" khác đó là Vũ Khúc. Trường hợp Vũ Khúc độc tọa lại rơi vào cung điền trạch, đó là ngầm báo mệnh tạo có cơ hội rất lớn vận dụng bất động sản mà thành đại phú gia. Lúc cung điền trạch (đại vận hoặc lưu niên) của bạn có tượng này, đại đa số trường hợp là cho biết bạn rất có khả năng trong việc vận dụng nguyên lí đòn bẩy trong lãnh vực tài chính, còn rất nhạy bén đối với sự biến động của thị trường, do đó nếu vận dụng địa ốc, bất động sản để kiếm tiền, hoặc vận dụng hiểu biết của mình về phương diện này làm cho tài sản tăng lên gấp mấy lần! Cũng vì như vậy, mẫu người này rất tự tin cách đánh giá của mình, họ có ý thức rất mạnh về phương diện xử lí tài chính, và rất tận tâm tận lực bảo vệ tài sản của họ. Ai muốn xen vào bàn bạc về kế hoạch đầu tư, kết cấu tài chính của họ thì hãy đợi sụp đổ đã!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Vũ khúc đơn thủ

    Cơ nghiệp của tổ nghiệp để lại rất lớn, càng về sau càng thịnh vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Tấu thư,Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Tự tay mình tậu nhà cửa

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Điền trạch an tại Thìn có sao Đà la

    Không có nhà đất, nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán hay phải lìa bỏ mà không được hưởng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có ma mộc. Nhà cửa mục nát hay có mối mọt.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG TẬT ÁCH

    Cung Tật ách an tại Thân, điểm "huyền khí" là -4

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Tật ách ở mức: rất xấu. Điều đó có nghĩa đây là cung rất xấu trong lá số khi đánh giá về mức độ tốt/xấu. Bạn nên chọn những điều xấu của cung Tật ách khi luận giải.
    Cung Tật ách chủ về: thân thể, sức khỏe, bệnh tật.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên phủ

    Hai sao có năng lực lãnh đạo chỉ huy ở cung tật ách, trong quá trình thời gian lưu chuyển nhất định sẽ có lúc được tứ hóa khơi động. Lúc này, bất luận là biểu hiện khí phách lối, thích ra oai hoặc làm cho người ta tin phục bằng bụng dạ bao dung, thảy đều sẽ hiện ra trong vận trình, mà còn có thể phát huy sức hút rất mạnh, khác hoàn toàn với hình tượng và tướng mạo mà tổ hợp sao ở cung mệnh đã biểu thị. Nói một cách khác, lúc hai sao lớn này tỉnh dậy thường thường sẽ đốc thúc mệnh tạo đi tới điểm cao nhất trong vận trình; trong đó, Tử vi là sao quan quý không dính đến tài lợi, còn Thiên Phủ thì có tác dụng tụ tài, tích lũy tài phú.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là chủ về mắc bệnh tinh thần, ví dụ như bệnh tâm thần phân liệt do di truyền, chứng hưng trầm cảm, hoặc bệnh tâm thần do tổn thương thực thể (đại đa số là tổn thương não bộ)

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Sẽ khiến mệnh tạo hay lo lắng, dễ có lối suy nghĩ tiêu cực và có cảm giác thiếu an toàn. Nếu không có được tác động dẫn dắt hợp lí (Hóa Khoa), ắt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đối với người đã kết hôn, rất có thể biến thành sát thủ của những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho nên bất luận là cung phúc đức thấy Hóa Kị [năm sinh] hay thấy can cung tật ách khiến sao tọa thủ cung phúc đức Hóa Kị, đều nên bồi dưỡng sở thích, thị hiếu, hứng thú hoặc tiếp cận tôn giáo tín ngưỡng để thân tâm được an bình; đi ra ngoài vận động, tập Thái cực quyền dưỡng sinh, tập yoga, chạy bộ, leo núi, bơi lội, v.v... cũng là một dạng "xu cát tị hung", vận dụng tác dụng "Hóa Khoa".
    Cung tật ách là cung có tính "ẩn", không lộ rõ, mệnh tạo sẽ "giấu kín" tính chất của các sao trong cung, có thể nói đây là "tiềm năng", cũng có thể nói mệnh tạo không cho người ta biết, cố ý giấu, hoặc tìm không được nơi có thể bộc phát "cá tính" (các bạn có thể đứng từ nhiều góc độ khác nhau để giải thích cung tật ách). Nhưng một khi cung này bị mất quân bình, tác động đến cung phúc đức, (bởi vì "giấu" quá lâu) tất nhiên sẽ tạo thành bất ổn trong cung phúc đức. Giả thiết trong cung phúc đức có sao khác không bị Hóa Kị ảnh hưởng, thì nó còn có thể phát huy công dụng "chống đỡ trong hoàn cảnh khó khăn"; còn nếu trong cung phúc đức chỉ có sao bị Hóa Kị ảnh hưởng, vậy, ngoại trừ những kiến nghị theo phương pháp "Hóa Khoa" kể trên, mệnh tạo nên tìm bác sĩ khoa tâm thần để khám chữa bệnh, đây cũng là biện pháp rất tốt.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Cung tật ách là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một người; còn cung phúc đức là mặt "lí trí" trong tâm hồn của một người. Nói một cách khác, lúc cung tật ách phi Hóa Kị nhập cung phúc đức, thường thường dễ mang tình cảm trong lòng phát tiết ra, đến nỗi có những hành vi gây rối loạn. Thường ngày thấy họ rất văn nhã, lễ độ, nếu một ngày nào đó vì thất tình mà nổi cơn tam bành lục tặc thì bạn cũng đừng lấy làm lạ; nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất là khuynh hướng tự sát hoặc vì thất tình mà dẫn đến bị bệnh tâm thần!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Thiên phủ,Tử vi

    Chủ về bệnh tì vị

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên khốc

    Thân thể suy nhược

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên mã

    Thiên Mã thuộc Dương Hỏa, chủ về tật bệnh có tính di động

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên phủ

    Chủ về dạ dày không tốt, buồn nôn, trướng bụng, chân tay bị phù thũng, bởi vì gặp Hỏa tinh chủ về nhiệt, Thủy tinh chủ về hàn

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Tử vi

    Chủ về có bệnh về tỳ vị, viêm khớp hoặc tạp bệnh

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên phủ

    Không có bệnh

    Phú Ma Thị

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Thiên hình,Thiên khốc

    Bị điếc

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Thiên hình,Thiên mã

    Mắc tai nạn xe cộ hay vì ngã té mà có thương tích ở chân tay

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Điếu khách

    Ngã đau, có thương tích

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên hình

    Mắc bệnh phong sang, thường phải châm chích hay bị dao kéo đụng chạm rất đau đớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thiên khốc

    Phổi yếu hay ho vặt, thận kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG PHỤ MẪU

    Cung Phụ mẫu phi Hóa kỵ nhập cung Quan lộc

    Mệnh nhu nhược yếu đuối

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thất sát

    Quan hệ với cha mẹ có thiếu sót đáng tiếc. Không thấy sát diệu Hóa kỵ cũng chủ về quan hệ bất hòa.
    Thấy sát diệu Hóa kỵ thì chủ về quan hệ quyết liệt, nạn tai tật bệnh, hình khắc bất hòa.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thất sát

    Có tượng là lúc bé phải lìa nhà xa tổ, cũng chủ hình khắc, có Tử Vi hoặc cát tinh đồng độ hoặc hội chiếu thì có thể tránh được

    Đẩu số trực đoán 150 điều - Quách Ngọc Bội dịch

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thất sát đơn thủ

    Cha mẹ quý hiển và sống lâu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thất sát đơn thủ

    Cha mẹ bất hòa. Nếu không cha mẹ và con cái cũng không hợp tính nhau.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Phá Quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    Luôn luôn là khuynh hướng báo trước hình khắc chia ly (nhẹ cũng là cảnh cha ở nhà trước, mẹ ở sân sau, ...).

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    CUNG HUYNH ĐỆ

    Cung Huynh đệ an tại Tí, điểm "huyền khí" là 1

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Huynh đệ ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Huynh đệ. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Huynh đệ khi luận giải.
    Cung Huynh đệ chủ về: anh chị em, bạn bè quan hệ, quan hệ hợp tác sự nghiệp.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Huynh đệ phi Hóa kỵ nhập cung Quan lộc

    Đem tiền đầu tư vào sự nghiệp

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ phi Hóa kỵ nhập cung Quan lộc

    Chủ về kiếm tiền được còn dư sẽ mang đi tái đầu tư. Lúc này số tiền mang đi đầu tư không nhất định sẽ có thu lợi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Huynh đệ phi Hóa quyền nhập cung Nô bộc

    Bạn bè sẽ tiêu hết tiền của mình. Cho nên trong thời điểm này không nên chung vốn, vay mượn hoặc cho người khác vay.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Liêm trinh,Thiên tướng

    Quan hệ hòa hài. Có hai người. Nếu là cách "Tài ấm giáp ấn" thì có thể được anh, chị hoặc em giúp đỡ; còn nếu là cách "kị giáp ấn" thì bị liên lụy.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Thiên riêu

    Phản ứng nhanh, thông minh lanh lợi

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Thiên tướng

    Dễ có quan hệ bất chính với người đã có gia đình

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Thiên tướng

    Vì tình mà khổ: sẽ có quan hệ tình cảm với người đã có vợ hoặc chồng nền tâm trạng luôn phiền não, lo lắng.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Thiên tướng

    Anh em thường kiện tụng mà gặp nhiều phiền não trong lòng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Liêm trinh,Thiên tướng

    Hai người, đều quý hiển

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Tang môn,Thiên mã hội hợp

    Gia đình ly tán, anh chị em bất hòa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Triệt

    Có người anh cả bỏ đi nơi khác

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    CUNG NÔ BỘC

    Cung Nô bộc an tại Ngọ, điểm "huyền khí" là -1.5

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Nô bộc ở mức: rất xấu. Điều đó có nghĩa đây là cung rất xấu trong lá số khi đánh giá về mức độ tốt/xấu. Bạn nên chọn những điều xấu của cung Nô bộc khi luận giải.
    Cung Nô bộc chủ về: bạn bè, đồng sự, cấp dưới, người hợp tác.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Ngũ hành chính diệu Phá quân ở cung Nô bộc (THỦY) sinh cho hành (MỘC) của bản Mệnh

    Có bạn bè, thuộc hạ tốt, trông cậy được

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Cung Nô bộc phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di

    Bạn bè là người khiến mệnh chủ rất mệt mỏi

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Kình dương

    Sẽ bị người ta hãm hại, vu cáo

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Kình dương

    Chủ về tranh đấu bất hòa

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Kình dương

    Ắt sẽ bị cấp dưới vu cáo, hãm hại

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Phá quân đơn thủ

    Bạn hữu, thuộc hạ bất lương, không nhờ cậy được

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Phá quân

    Lúc tử tế thì có đầy tớ, lúc vận hạn thì đầy tớ bỏ chủ

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    GIẢI ĐOÁN CHUNG

    Thiên bàn sinh trợ cho Địa bàn

    Khi Thiên bàn sinh trợ cho Địa bàn thì được gọi là "Đạo khí", có nghĩa là đương số thường hành động mang Phúc của mình đem cho người khác, ám chỉ sự giúp đỡ là bổn phận

    Kinh nghiệm của cụ Hà Uyên

    Dự đoán chỉ số IQ đương số: 309

    Tạm kết luận với chỉ số IQ ở mức 300 <= IQ <= 450 thì đương số là người sáng dạ
    Công thức mô phỏng tính chỉ số IQ trong 4 cung chủ điểm: Mệnh - Thân - Tật Ách - Phúc Đức.
    Với 4 mức phân loại nhóm trí tuệ thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Nhóm thông minh vượt trội: IQ > 450
    - Nhóm sáng dạ: 300 <= IQ <= 450
    - Nhóm bình thường: 150 <= IQ < 300
    - Nhóm kém phát triển: IQ < 150

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Dự đoán chỉ số EQ đương số: 50

    Tạm kết luận với chỉ số EQ ở mức 50 <= EQ < 100 thì đương số là người hình thái bình thường (type ordinaire)
    Công thức mô phỏng tính chỉ số EQ tương ứng cung Mệnh: chỉ số EQ (Emotional quotient) phản ảnh tâm lý trực quan và cảm xúc nhạy bén một cách tự nhiên nhất (không phụ thuộc quá trình đào tạo hay hoàn cảnh tiện nghi đang hưởng thụ).
    Với 3 mức phân loại hình thái thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Hình thái nhạy bén (type sensible): EQ >= 100
    - Hình thái bình thường (type ordinaire): 50 <= EQ < 100
    - Hình thái trì trệ: EQ < 50

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Dự đoán chỉ số AQ đương số: 50

    Tạm kết luận với chỉ số AQ ở mức 50 <= AQ < 100 thì đương số là người có ý chí bình thường
    Công thức mô phỏng tính chỉ số AQ tương ứng cung Thân: chỉ số AQ (adversity quotient) phản ảnh ý chí - nghị lực đối với các tình huống mỗi khi giao tiếp, đây là nội hàm về "năng lực vượt khó" của chủ thể lá số.
    Với 3 mức phân loại theo tâm lý hành vi ứng xử thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Ý chí mạnh mẽ: AQ >= 100
    - Ý chí bình thường: 50 <= AQ < 100
    - Ý chí bạc nhược: AQ < 50

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh an tại Sửu thuộc tam hợp Tị - Dậu - Sửu

    Là người khi sống chung hay sống gần cha mẹ, thường hay khắc khẩu với cha mẹ, hoặc thường phải sống xa cha mẹ. Đặc biệt khi trưởng thành càng ít khi sống chung hay ở gần cha mẹ, kể cả người đó là trai trưởng, hay trai út hoặc con một.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp cung Mệnh sinh cho tam hợp cung Huynh đệ

    Đương số chăm sóc, lo nghĩ nhiều vì anh em, thương anh em

    Tử vi giảng minh

    Cung Mệnh can Ất

    Ất - Mộc có tính cách mềm yếu, dù nội tâm có xung động cũng ít khi biểu lộ cực đoan, có khuynh hướng phát triển ảnh hưởng theo bề ngang, bề rộng (ví như có nhiều vây cánh), ngoại biểu thường tùy hòa, hiền lành, đối với ai cũng được lòng lại dễ thích ứng một khi hoàn cảnh bị thay đổi và dễ tùy cơ ứng biến. (Ns: các tính chất trên có thể hình tượng hóa như sau "Ất = âm mộc, nên có tượng là cây thân leo, cây bụi hoặc cây thuộc họ thân cỏ, mềm dẻo").
    Ất = Thường được phái nữ xung quanh bao che và ủng hộ, nhưng vẫn thích tính cách độc lập, cuộc sống thường dễ chịu, có thể khắc Mẹ hoặc khắc Vợ.

    Kinh nghiệm của tác giả Ma Y Cung

    Thiên can MẬU (THỔ) đồng hành với Địa chi TUẤT (THỔ)

    Đương số là người có thực lực, thực tài, những thành công là do thực lực của mình. Cuộc sống thường bình thường không trôi nổi.

    Tử vi giảng minh

    Mệnh MỘC sinh tháng 12 thuộc mùa đông

    Mệnh TƯỚNG là thuận mùa sinh hay được mùa sinh. Như vậy độ số tăng thêm

    Tử vi đẩu số tân biên

    Sinh phải giờ Kim Xà Thiết Tỏa

    Trẻ sinh giờ Kim Xà Thiết Tỏa rất khó nuôi, phải qua 12 tuổi mới chắc chắn là sống

    Tử vi đẩu số tân biên

    Sinh vào tháng 12 thuộc mùa đông, vào giờ Tí

    Thuận giờ sinh. Như vậy độ số tăng thêm.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

    Đây là một yếu tố nghịch lý làm giảm thiểu độ số

    Tử vi đẩu số tân biên

    Can tuổi là Mậu trong nhóm Canh, Tân, Mậu, Kỷ

    Thường có nỗi khổ riêng ẩn giấu nơi lòng

    Kinh nghiệm của học giả Nguyễn Hiến Lê

    Cục KIM khắc Mệnh MỘC

    Đáng thương, người hay bị môi sinh không thích hợp với mình, sự thành công nếu có đòi hỏi phải trải qua gian khổ

    Nghiên cứu của hội Thiên lương

    Giờ sinh Tí là địa chi dương

    Cho thông tin về độ tin cậy giữa tư duy và hành động tin cậy hơn (ý tưởng và việc làm luôn nhất quán).

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

    Là người có thực lực nhưng kín đáo nhún nhường, biết mình, biết người, ..

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Địa chi TUẤT thuộc giờ Âm từ Dậu tới Dần

    Đương số là người biết theo chiều sâu: là biết một vài thứ, nhưng biết thật kỹ, cái biết của nhà chuyên môn (Thợ chuyên môn, Kỹ sư, Dược sỹ, Bác sỹ chuyên khoa)

    Tử vi giảng minh

    Dương Nam sinh giờ Dương

    Là con trưởng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Mệnh an tại Sửu được sinh xuất

    Tính tình buông thả, thiếu sự kỹ lưỡng trong việc làm, thiếu thứ tự, tiêu tiền dễ dàng việc đãi đàng (mệnh sinh ra ngoài, thì tính mình tính thả ra)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh an tại Sửu thuộc tứ mộ

    Hay đau yếu nhưng không muốn phiền lụy ai, tính tình mềm mỏng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư

    Các sao Tham lang, Văn xương đồng cung tại Tuất

    Ngoài đẹp trong trống rỗng: bên trong thì trống rỗng, biểu hiện cả ra bên ngoài, giống như vàng ngọc bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong thì hủ bại, đồng thời cũng chỉ học vấn, tài phú, giống như có một căn nhà đồ sộ nhưng lại không có tiền tiêu, hoặc ăn mặc đẹp đẽ nhưng ngoại hình lại ngược lại, hoặc thi mấy lần cũng không đỗ, thi đâu trượt đấy

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc có sao Thái dương phi Hóa lộc nhập cung Tài bạch

    Có thể một mình đảm đương công việc, tự mình quản lý, là ông chủ

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách có sao Tử vi phi Hóa khoa nhập cung Tài bạch

    Không coi trọng tiền bạc

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di có sao Thiên cơ phi Hóa kỵ nhập cung Điền trạch

    Chủ về bất động sản xảy ra biến động

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Cự môn tại Hợi

    Chủ về mệnh bôn ba vất vả

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Thái dương tại Tị

    Lấy cát mà luận

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Thất sát tại Dần

    Thêm sát tinh thì nên buôn bán thịt lợn hoặc làm công việc đại loại có liên quan đến thịt

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Sao Thiên cơ tại Mùi

    Tính tình nóng nảy, làm việc không ổn định, muốn nhanh thì sẽ không đạt, hay ảo tưởng

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Người sinh giờ Tý

    Người này có chí khí, làm việc biết tùy thời, phàm làm việc gì cũng thông thuận, một đời thanh quý nhưng đại sự khó thành, việc nhỏ chẳng nề, vợ mất trước, phải kết hôn lần hai.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Người tọa Mệnh ở cung Sửu

    - Có cá tính độc lập, bôn ba bên ngoài, không có sự giúp đỡ của người thân.
    - Nên xa quê mới có thể lập nghiệp.
    - Thích lập công trạng, có chí hướng phấn đấu.
    - Không tính toán mức độ lợi hại của bàn thân, thường tự gánh vác các trách nhiệm lớn lao.
    - Thường thể hiện thái độ cao ngạo hoặc giáo huấn người khác.
    - Thích người khác tín nhiệm, tôn kính và khen ngợi bản thân mình.
    - Khi bị người khác phản đối ý kiến của mình thường dễ tức giận.
    - Một đời vất vả, sống lâu mà mang bệnh bên mình.
    - Dễ bị người khác oán ghét thành thù địch mà hãm hại.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Ngưu cốt (xương con trâu)

    1. Là người khéo léo, cương trực.
    2. Nên kết giao làm bạn với người ở nơi khác.
    3. Từng trải nhiều.
    4. Vất vả nhiều mà không có kết quả.
    5. Tiền vận vất vả, hậu vận được an nhàn.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    LỜI KHUYÊN ỨNG XỬ

    Mẫu người Âm - Dương - Lương

    Là nhóm nghệ thuật trực tính, trực giác và trực cảm nhạy bén, phong phú trí tưởng tượng, quan tâm liên kết đại thể được nhiều sự kiện nhanh nhạy và lý thú ..
    Định hướng nghề nghiệp: kiến trúc, văn học, báo chí, hội họa, nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, ca vũ nhạc, triết học, thần học, ..

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Sao Thiên tài và Thiên thọ cùng ở cung Phu thê

    Muốn nói lên là Nhân-Quả, Tốt-Xấu ở cung Phu thê đều do việc làm tốt của mình ở chính cung Phu thê tạo lên. Làm việc tốt ở đây là quan tâm, chăm lo thật tốt cho người hôn phối của mình. Hai sao Tài và Thọ là hai sao cho biết về thế nhân quả ngay trong cuộc đời này để mỗi người sửa số mạng của mình. Cái nghiệp là do chính mình tạo ra.

    Tử vi giảng minh

    Trong cung Phu thê có tới 4 sao Bàng Tinh có tên bắt đầu bằng chữ "Thiên"

    Báo hiệu là ông trời đang để ý tới cung này của bạn vì vậy bạn cần phải ứng xử thật đắc nhân tâm ở cung này, nếu không sẽ rất bất lợi

    Kinh nghiệm của thầy Lê Đức

    Trong cung Tật ách có tới 4 sao Bàng Tinh có tên bắt đầu bằng chữ "Thiên"

    Báo hiệu là ông trời đang để ý tới cung này của bạn vì vậy bạn cần phải ứng xử thật đắc nhân tâm ở cung này, nếu không sẽ rất bất lợi

    Kinh nghiệm của thầy Lê Đức

    Đương số Mệnh Mộc

    Để bảo thu bổn mạng, tránh phần nào sự khắc hãm nên dùng màu xanh lá cây (quần áo hay sơn nhà cửa)

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Tam hợp cung Mệnh có các sao Trường sinh, Đế vượng, Mộ

    Lời khuyên: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi)

    Tử vi giảng minh

    Tuổi MẬU TUẤT ứng với quẻ dịch PHONG ĐỊA QUAN (觀 guān)

    Quẻ dịch nói lên ý nghĩa của cuộc đời và phải sống thế nào để có lợi cho sự nghiệp. Quẻ PHONG ĐỊA QUAN có ý nghĩa là: "Gió đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi".

    Nghiên cứu của hội Thiên lương

    Sao Thiên trù ở cung Nô bộc thuộc tam hợp Phụ-Tử-Nô

    Tổ tiên để lại phúc lộc cho các con của đương số

    Tử vi giảng minh

    Hành Thiên mã (KIM) khắc hành Mệnh (MỘC)

    Chết vi tai nạn xe cộ, bị thương nặng về chân tay

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    ĐẠI VẬN: 4 - 13 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA khắc hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Sửu ở cung Mệnh

    Tốt thứ 2: Mình khắc được Đại vận, tức là mình đạt được những thành quả bằng sự phấn đấu. Một cách giải nghĩa khác: mình khắc được thời vận, gặp nhiều khó khăn nhưng mình cố gắng và chịu chật vật nhiều, có thể thắng được

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC khắc hành của cung Đại vận THỔ tại Sửu ở cung Mệnh

    Tốt thứ 3: Khắc xuất, bị chật vật nhưng có thể thắng

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiếu âm tọa thủ

    Là nguồn thông tin thời gian yếu kém nhất, phải biết chịu đựng và ẩn nhẫn là cần thiết, để tồn tại lâu bền

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh - Vượng - Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Mệnh

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Mệnh

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Quốc ấn,Triệt

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    ĐẠI VẬN: 14 - 23 TUỔI

    Thiên thời: Tam hợp Đại vận cùng hành với tam hợp tuổi (tức là trường hợp cung Đại vận nằm trong tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ và có tứ linh: Long, Phượng, Hổ, Cái) ở cung Phụ mẫu

    Tốt nhất: Đây là đại vận tốt bậc nhất trong đời. Người được Thiên thời tốt thì ăn trên ngồi trước, người người quý mến, dù gặp trường hợp xấu vẫn hơn người đồng cảnh (thí dụ như gặp Thiên thời mà phải ngồi tù thời cũng là tù cha, tù chú, anh em cung phụng, cai tù nể sợ) và mọi việc làm đều được hanh thông

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Hành Đại vận cùng hành với hành mệnh ở cung Phụ mẫu

    Tốt thứ 2

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Quan phù tọa thủ

    Tốt đẹp về mặt "đối nhân xử thế". Ở Đại vận Thái tuế - Quan phù - Bạch hổ là thắng lợi một cách chân chính - một cách trung thực.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Quan phù tọa thủ

    Đắc thời trong sự tính toán

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Tam hợp Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục - Suy - Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Phụ mẫu

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Phụ mẫu

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Phá quân,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Bạch hổ,Đường phù hội hợp

    Hay bị tai họa

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    ĐẠI VẬN: 24 - 33 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA được hành của Tam hợp cung Đại vận hành MỘC tại Mão sinh xuất ở cung Phúc đức

    Xấu vừa: Ở thế này, có dễ có khó, có thành có bại, tốt xấu đều lãnh đủ: Càng ăn lên làm ra càng gặp xấu, suy tán tới độ mất nghiệp, mất việc làm, mất tài sản (vì gặp Thiên không).

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Hành Đại vận cùng hành với hành mệnh ở cung Phúc đức

    Tốt thứ 2

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Tử phù tọa thủ

    Là nguồn thông tin có nhiều "cơ may giả hiệu tốt" ào ạt đến, thực chất chỉ là "trôi nổi phù vân", gió thổi mây bay mà thôi

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hóa khoa,Thiên không hội hợp

    Xuống rồi lên

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới - Bệnh - Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Phúc đức

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Phúc đức

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Đào hoa tọa thủ

    Con người cũng trở lên ăn nói quỷ quyệt

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 34 - 43 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA bị hành của Tam hợp cung Đại vận hành THỦY tại Thìn khắc ở cung Điền trạch

    Xấu nặng: Ở thế này, đương số gặp nhiều khó khăn làm ăn không tiến, thua thiệt, thất bại, hay gặp nạn.

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC khắc hành của cung Đại vận THỔ tại Thìn ở cung Điền trạch

    Tốt thứ 3: Khắc xuất, bị chật vật nhưng có thể thắng

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Tuế phá tọa thủ

    Gian khổ, cần phải nỗ lực nhiều hơn, để khắc phục khó khăn. Đại vận tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn là thất bại một cách cao thượng - một cách danh dự.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan - Tử - Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Điền trạch

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Điền trạch

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la tọa thủ

    Chủ về chuyển nhà

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la tọa thủ

    Trong 10 năm này mọi việc đều khó khăn, tới đại hạn tiếp theo thì nên dọn nhà

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 44 - 53 TUỔI

    Tuần ở Đại vận phá Triệt ở Mệnh

    Đây là đại hạn rất tốt vì Tuần gỡ Triệt ở Mệnh. Nhưng tốt trong 5 năm đầu của Đại vận

    Tử vi giảng minh

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA khắc hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Tị ở cung Quan lộc

    Tốt thứ 2: Mình khắc được Đại vận, tức là mình đạt được những thành quả bằng sự phấn đấu. Một cách giải nghĩa khác: mình khắc được thời vận, gặp nhiều khó khăn nhưng mình cố gắng và chịu chật vật nhiều, có thể thắng được

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC sinh cho hành của cung Đại vận HỎA tại Tị ở cung Quan lộc

    Xấu: mình sinh xuất, lao đao

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Long đức tọa thủ

    Là giai đoạn chấp nhận hình thái thua thiệt (hình thức) để vượt qua cơn "bĩ cực" (sẽ tới hồi "thái lại: chờ thời đại vận tốt đẹp ngay liền sau đó").

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh - Vượng - Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Quan lộc

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Quan lộc

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Tị có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Mắc bệnh phong tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tị có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Đau yếu, mắc lừa, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    ĐẠI VẬN: 54 - 63 TUỔI

    Thiên thời: Tam hợp Đại vận cùng hành với tam hợp tuổi (tức là trường hợp cung Đại vận nằm trong tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ và có tứ linh: Long, Phượng, Hổ, Cái) ở cung Nô bộc

    Tốt nhất: Đây là đại vận tốt bậc nhất trong đời. Người được Thiên thời tốt thì ăn trên ngồi trước, người người quý mến, dù gặp trường hợp xấu vẫn hơn người đồng cảnh (thí dụ như gặp Thiên thời mà phải ngồi tù thời cũng là tù cha, tù chú, anh em cung phụng, cai tù nể sợ) và mọi việc làm đều được hanh thông

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC sinh cho hành của cung Đại vận HỎA tại Ngọ ở cung Nô bộc

    Xấu: mình sinh xuất, lao đao

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ tọa thủ

    Tốt đẹp về mặt thực tế "khó người dễ mình". Ở Đại vận Thái tuế - Quan phù - Bạch hổ là thắng lợi một cách chân chính - một cách trung thực.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ tọa thủ

    Đắc thiên thời trong sự làm việc thái quá vất vả

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Tam hợp Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục - Suy - Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Nô bộc

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương tọa thủ

    Trong 3 năm cuối nên đặc biệt lưu ý

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Phá quân

    Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp

    Bị trách oán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Mắc kiện tụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Đường phù hội hợp

    Hay bị tai họa

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Tang môn hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp

    Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    ĐẠI VẬN: 64 - 73 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA được hành của Tam hợp cung Đại vận hành MỘC tại Mùi sinh xuất ở cung Thiên di

    Xấu vừa: Ở thế này, có dễ có khó, có thành có bại, tốt xấu đều lãnh đủ: Càng ăn lên làm ra càng gặp xấu, suy tán tới độ mất nghiệp, mất việc làm, mất tài sản (vì gặp Thiên không).

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC khắc hành của cung Đại vận THỔ tại Mùi ở cung Thiên di

    Tốt thứ 3: Khắc xuất, bị chật vật nhưng có thể thắng

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Phúc đức tọa thủ

    Là lời khuyên "mình vì mọi người" ép mình chịu đựng còn hơn là khôn ngoan vặt vãnh và hiểu biết hời hợt ...

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa khoa,Thiên không hội hợp

    Xuống rồi lên

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới - Bệnh - Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Thiên di

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Thiên di

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp

    Túng thiếu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thanh long tọa thủ

    Sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận tại Mùi có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 74 - 83 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA bị hành của Tam hợp cung Đại vận hành THỦY tại Thân khắc ở cung Tật ách

    Xấu nặng: Ở thế này, đương số gặp nhiều khó khăn làm ăn không tiến, thua thiệt, thất bại, hay gặp nạn.

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC bị hành của cung Đại vận KIM tại Thân khắc ở cung Tật ách

    Xấu: Khắc nhập nhập, xấu, thất bại

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Điếu khách tọa thủ

    Phải long đong di chuyển ngược xuôi mới yên thân. Đại vận tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn là thất bại một cách cao thượng - một cách danh dự.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan - Tử - Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tật ách

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Tật ách

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên hình tọa thủ

    Hay bị tai họa

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

    Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

    Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 84 - 93 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Mậu Tuất thuộc Tam hợp hành HỎA khắc hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Dậu ở cung Tài bạch

    Tốt thứ 2: Mình khắc được Đại vận, tức là mình đạt được những thành quả bằng sự phấn đấu. Một cách giải nghĩa khác: mình khắc được thời vận, gặp nhiều khó khăn nhưng mình cố gắng và chịu chật vật nhiều, có thể thắng được

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Mậu Tuất hành MỘC bị hành của cung Đại vận KIM tại Dậu khắc ở cung Tài bạch

    Xấu: Khắc nhập nhập, xấu, thất bại

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Trực phù tọa thủ

    Là cực điểm (giai đoạn đáy) của thời điểm thiếu vắng cơ hội may mắn nhưng an ủi dự báo sắp thực hiện "luật phản phục" của Âm Dương: hết đêm là tới ngày, cực nhiệt sinh hàn, cực hàn sinh nhiệt ... (trời đâu riêng khó cho ta mãi!)

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh - Vượng - Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tài bạch

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Tài bạch

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 13 TUỔI - NĂM CANH TUẤT

    Năm 13 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm CANH TUẤT (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH TUẤT (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 14 TUỔI - NĂM TÂN HỢI

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm TÂN HỢI (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm TÂN HỢI (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Mắc bệnh phong tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tị có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Đau yếu, mắc lừa, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 15 TUỔI - NĂM NHÂM TÍ

    Năm 15 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm NHÂM TÍ (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh NHÂM TÍ (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Mộc hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa).

    Mộc sinh Нỏa, ví như củi gỗ nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa rực rỡ nhưng chẳng được lâu bền, bởi vậy rất khó tránh những tai ương họa hại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Phá quân

    Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp

    Bị trách oán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Mắc kiện tụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp

    Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp

    Ghẻ lở, có mụn nhọt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 16 TUỔI - NĂM QUÝ SỬU

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm QUÝ SỬU (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh QUÝ SỬU (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp

    Túng thiếu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 17 TUỔI - NĂM GIÁP DẦN

    Năm 17 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm GIÁP DẦN (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP DẦN (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

    Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

    Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 18 TUỔI - NĂM ẤT MÃO

    Hành can năm ẤT MÃO (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT MÃO (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 19 TUỔI - NĂM BÍNH THÌN

    Năm 19 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH THÌN (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm BÍNH THÌN (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tham lang,Văn xương

    Cẩn thận đề phòng bị gãy xương

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Hóa lộc tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Tham lang tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp

    Súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại Dần, Tuất) nếu không tất mắc tai nạn xe cộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

    Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận tại Tuất có sao Đường phù tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp

    Có tang, đau yếu, nếu không cũng mắc tù tội hay bị lưu đày

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 20 TUỔI - NĂM ĐINH TỊ

    Hành can năm ĐINH TỊ (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm ĐINH TỊ (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TỊ là năm hạn

    Là năm có những vận hạn, những tai họa, lớn nhỏ còn tùy sao nặng hay không và có sao giải hay không

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp

    Chủ về phá tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật

    Bị lừa

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 21 TUỔI - NĂM MẬU NGỌ

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm MẬU NGỌ (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm MẬU NGỌ (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Thiên tướng

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, thường có hoạnh tài, không chủ ý làm mà được hưởng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hỉ thần,Phượng các

    Thời thịnh

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

    Năm ấy trâu bò bị dịch

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tí có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tí có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tí có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tí có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tí có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 22 TUỔI - NĂM KỶ MÙI

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm KỶ MÙI (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm KỶ MÙI (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Quốc ấn,Triệt

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 23 TUỔI - NĂM CANH THÂN

    Năm 23 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm CANH THÂN (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÂN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh CANH THÂN (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Phá quân,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tuyệt

    Đại phá sản

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phá quân,Thất sát,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 24 TUỔI - NĂM TÂN DẬU

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm TÂN DẬU (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẬU là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh TÂN DẬU (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mão có sao Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp

    Sét đánh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 25 TUỔI - NĂM NHÂM TUẤT

    Năm 25 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm NHÂM TUẤT (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm NHÂM TUẤT (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 26 TUỔI - NĂM QUÝ HỢI

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm QUÝ HỢI (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm QUÝ HỢI (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Mắc bệnh phong tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tị có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Đau yếu, mắc lừa, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 27 TUỔI - NĂM GIÁP TÍ

    Năm 27 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm GIÁP TÍ (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP TÍ (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Mộc hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa).

    Mộc sinh Нỏa, ví như củi gỗ nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa rực rỡ nhưng chẳng được lâu bền, bởi vậy rất khó tránh những tai ương họa hại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Phá quân

    Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp

    Bị trách oán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Mắc kiện tụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp

    Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp

    Ghẻ lở, có mụn nhọt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 28 TUỔI - NĂM ẤT SỬU

    Hành can năm ẤT SỬU (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT SỬU (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp

    Túng thiếu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 29 TUỔI - NĂM BÍNH DẦN

    Năm 29 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH DẦN (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm BÍNH DẦN (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

    Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

    Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 30 TUỔI - NĂM ĐINH MÃO

    Hành can năm ĐINH MÃO (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm ĐINH MÃO (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 31 TUỔI - NĂM MẬU THÌN

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm MẬU THÌN (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh MẬU THÌN (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tham lang,Văn xương

    Cẩn thận đề phòng bị gãy xương

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

    Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 32 TUỔI - NĂM KỶ TỊ

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm KỶ TỊ (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh KỶ TỊ (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TỊ là năm hạn

    Là năm có những vận hạn, những tai họa, lớn nhỏ còn tùy sao nặng hay không và có sao giải hay không

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp

    Chủ về phá tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật

    Bị lừa

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 33 TUỔI - NĂM CANH NGỌ

    Năm 33 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm CANH NGỌ (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm CANH NGỌ (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hỉ thần,Phượng các

    Thời thịnh

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

    Năm ấy trâu bò bị dịch

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 34 TUỔI - NĂM TÂN MÙI

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm TÂN MÙI (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm TÂN MÙI (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Quốc ấn,Triệt

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 35 TUỔI - NĂM NHÂM THÂN

    Năm 35 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm NHÂM THÂN (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÂN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm NHÂM THÂN (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Phá quân,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tuyệt

    Đại phá sản

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phá quân,Thất sát,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 36 TUỔI - NĂM QUÝ DẬU

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm QUÝ DẬU (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẬU là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm QUÝ DẬU (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mão có sao Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp

    Sét đánh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 37 TUỔI - NĂM GIÁP TUẤT

    Năm 37 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm GIÁP TUẤT (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm GIÁP TUẤT (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 38 TUỔI - NĂM ẤT HỢI

    Hành can năm ẤT HỢI (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm ẤT HỢI (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Mắc bệnh phong tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tị có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Đau yếu, mắc lừa, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 39 TUỔI - NĂM BÍNH TÍ

    Năm 39 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH TÍ (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm BÍNH TÍ (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Mộc hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa).

    Mộc sinh Нỏa, ví như củi gỗ nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa rực rỡ nhưng chẳng được lâu bền, bởi vậy rất khó tránh những tai ương họa hại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Phá quân

    Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp

    Bị trách oán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Mắc kiện tụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp

    Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp

    Ghẻ lở, có mụn nhọt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 40 TUỔI - NĂM ĐINH SỬU

    Hành can năm ĐINH SỬU (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ĐINH SỬU (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp

    Túng thiếu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 41 TUỔI - NĂM MẬU DẦN

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm MẬU DẦN (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm MẬU DẦN (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

    Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

    Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 42 TUỔI - NĂM KỶ MÃO

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm KỶ MÃO (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm KỶ MÃO (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 43 TUỔI - NĂM CANH THÌN

    Năm 43 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm CANH THÌN (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tham lang,Văn xương

    Cẩn thận đề phòng bị gãy xương

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

    Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 44 TUỔI - NĂM TÂN TỊ

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm TÂN TỊ (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm TÂN TỊ (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TỊ là năm hạn

    Là năm có những vận hạn, những tai họa, lớn nhỏ còn tùy sao nặng hay không và có sao giải hay không

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp

    Chủ về phá tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật

    Bị lừa

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 45 TUỔI - NĂM NHÂM NGỌ

    Năm 45 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm NHÂM NGỌ (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh NHÂM NGỌ (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hỉ thần,Phượng các

    Thời thịnh

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

    Năm ấy trâu bò bị dịch

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 46 TUỔI - NĂM QUÝ MÙI

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm QUÝ MÙI (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh QUÝ MÙI (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Quốc ấn,Triệt

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 47 TUỔI - NĂM GIÁP THÂN

    Năm 47 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm GIÁP THÂN (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÂN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP THÂN (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Phá quân,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tuyệt

    Đại phá sản

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phá quân,Thất sát,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 48 TUỔI - NĂM ẤT DẬU

    Hành can năm ẤT DẬU (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẬU là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT DẬU (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mão có sao Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp

    Sét đánh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 49 TUỔI - NĂM BÍNH TUẤT

    Hành can năm BÍNH TUẤT (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm BÍNH TUẤT (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 50 TUỔI - NĂM ĐINH HỢI

    Hành can năm ĐINH HỢI (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) khắc hành năm ĐINH HỢI (THỔ)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Mắc bệnh phong tình

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tị có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Đau yếu, mắc lừa, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 51 TUỔI - NĂM MẬU TÍ

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm MẬU TÍ (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm MẬU TÍ (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Mộc hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa).

    Mộc sinh Нỏa, ví như củi gỗ nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa rực rỡ nhưng chẳng được lâu bền, bởi vậy rất khó tránh những tai ương họa hại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Phá quân

    Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp

    Bị trách oán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Mắc kiện tụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp

    Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp

    Ghẻ lở, có mụn nhọt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 52 TUỔI - NĂM KỶ SỬU

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm KỶ SỬU (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm KỶ SỬU (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Mùi có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp

    Túng thiếu

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 53 TUỔI - NĂM CANH DẦN

    Năm 53 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm CANH DẦN (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh CANH DẦN (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

    Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

    Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 54 TUỔI - NĂM TÂN MÃO

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can năm TÂN MÃO (KIM)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh TÂN MÃO (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thái âm

    Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 55 TUỔI - NĂM NHÂM THÌN

    Năm 55 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm NHÂM THÌN (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm NHÂM THÌN (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tham lang,Văn xương

    Cẩn thận đề phòng bị gãy xương

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

    Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 56 TUỔI - NĂM QUÝ TỊ

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ) khắc hành can năm QUÝ TỊ (THỦY)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm QUÝ TỊ (THỦY) sinh cho hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TỊ là năm hạn

    Là năm có những vận hạn, những tai họa, lớn nhỏ còn tùy sao nặng hay không và có sao giải hay không

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp

    Chủ về phá tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật

    Bị lừa

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 57 TUỔI - NĂM GIÁP NGỌ

    Năm 57 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm GIÁP NGỌ (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP NGỌ (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Bính Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hỉ thần,Phượng các

    Thời thịnh

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

    Năm ấy trâu bò bị dịch

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 58 TUỔI - NĂM ẤT MÙI

    Hành can năm ẤT MÙI (MỘC) khắc hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT MÙI (KIM) khắc hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Quốc ấn,Triệt

    Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 59 TUỔI - NĂM BÍNH THÂN

    Năm 59 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH THÂN (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÂN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm BÍNH THÂN (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Bính Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Canh Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thất sát

    Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Dần có sao Thất sát tọa thủ và các sao Phá quân,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Đại hao,Tuyệt

    Đại phá sản

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phá quân,Thất sát,Thiên hình hội hợp

    Tù tội

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 60 TUỔI - NĂM ĐINH DẬU

    Hành can năm ĐINH DẬU (HỎA) sinh hành can tuổi MẬU TUẤT (THỔ)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẬU là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC) sinh cho hành năm ĐINH DẬU (HỎA)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Ất Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Thiên đồng

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Mão có sao Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp

    Sét đánh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 61 TUỔI - NĂM MẬU TUẤT

    Hành can tuổi MẬU TUẤT (MỘC) và hành can năm MẬU TUẤT (MỘC) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU TUẤT (MỘC) đồng hành với hành Mệnh MẬU TUẤT (MỘC)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Ất Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Canh Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

    Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CUNG

    Thống kê cung Mệnh ở Sửu hành THỔ, can Ất, cục KIM

    - Đây là cung Thân của lá số
    - Có 3 sao hành HỎA: Hỏa tinh (H), Thiên khôi, Phá toái
    - Có 3 sao hành THỔ: Bệnh phù, Mộ, Quốc ấn
    - Có 1 sao hành MỘC: Thiên lương (Đ)
    - Có 2 sao hành THỦY: Thiếu âm (H), Triệt
    - Sao chính tinh Thiên lương là Nam đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Triệt là: 70%
    - Đại vận 4 - 13 tuổi, tiểu vận năm Mùi, lưu niên năm Sửu
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": -0.5
    - Cung MỆNH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung MỆNH, HÓA KHOA nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KỴ nhập cung TÀI BẠCH
    - Sao Hỏa tinh tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Mệnh có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Phụ mẫu ở Dần hành MỘC, can Giáp, cục THỦY

    - Có 2 sao hành HỎA: Quan phù, Đại hao (Đ)
    - Có 3 sao hành THỔ: Tuyệt, Thiên quý, Phong cáo
    - Có 1 sao hành KIM: Thất sát (M)
    - Có 1 sao hành THỦY: Long trì
    - Sao chính tinh Thất sát là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 14 - 23 tuổi, tiểu vận năm Thân, lưu niên năm Dần
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0
    - Cung PHỤ MẪU phi hóa: HÓA LỘC nhập cung HUYNH ĐỆ, HÓA QUYỀN nhập cung NÔ BỘC, HÓA KHOA nhập cung ĐIỀN TRẠCH, HÓA KỴ nhập cung QUAN LỘC

    Thống kê cung Phúc đức ở Mão hành MỘC, can Ất, cục THỦY

    - Có 5 sao hành HỎA: Phục binh, Linh tinh (Đ), Nguyệt đức, Thiên quan, Thiên phúc
    - Có 2 sao hành THỔ: Thai, Tả phù
    - Có 1 sao hành KIM: Tử phù
    - Có 1 sao hành MỘC: Đào hoa (Đ)
    - Có 1 sao hành THỦY: Thiên đồng (Đ)
    - Cung Mão là VƯỢNG ĐỊA của mệnh MỘC
    - Sao chính tinh Thiên đồng là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 24 - 33 tuổi, tiểu vận năm Dậu, lưu niên năm Mão
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 1.25
    - Cung PHÚC ĐỨC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung MỆNH, HÓA KHOA nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KỴ nhập cung TÀI BẠCH
    - Sao Thiên quan, Thiên phúc tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Phúc đức có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)
    - Sao Linh tinh tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Phúc đức có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Điền trạch ở Thìn hành THỔ, can Bính, cục THỔ

    - Có 2 sao hành HỎA: Tuế phá, Quan phủ
    - Có 1 sao hành THỔ: Thiên la
    - Có 2 sao hành KIM: Vũ khúc (M), Đà la (Đ)
    - Có 1 sao hành MỘC: Dưỡng
    - Có 3 sao hành THỦY: Văn khúc (Đ), Thiên hư, Tuần
    - Sao chính tinh Vũ khúc là Bắc đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Tuần là: 30%
    - Đại vận 34 - 43 tuổi, tiểu vận năm Tuất, lưu niên năm Thìn
    - Điểm "cung khí": 1
    - Điểm "huyền khí": 0.75
    - Cung ĐIỀN TRẠCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA QUYỀN nhập cung THIÊN DI, HÓA KHOA nhập cung TỬ TỨC, HÓA KỴ nhập cung HUYNH ĐỆ
    - Sao Thiên hư tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Điền trạch có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)
    - Sao Đà la tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Điền trạch có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Quan lộc ở Tị hành HỎA, can Đinh, cục THỔ

    - Có 1 sao hành HỎA: Thái dương (M)
    - Có 1 sao hành THỔ: Lộc tồn
    - Có 6 sao hành THỦY: Long đức, Bác sĩ, Trường sinh, Hồng loan, Lưu hà, Tuần
    - Sao chính tinh Thái dương là Nam đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Tuần là: 70%
    - Đại vận 44 - 53 tuổi, tiểu vận năm Hợi, lưu niên năm Tị
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.5
    - Cung QUAN LỘC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TÀI BẠCH, HÓA QUYỀN nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA KHOA nhập cung THIÊN DI, HÓA KỴ nhập cung PHU THÊ

    Thống kê cung Nô bộc ở Ngọ hành HỎA, can Mậu, cục HỎA

    - Đây là cung Lai Nhân Cung của lá số
    - Có 1 sao hành HỎA: Lực sĩ
    - Có 3 sao hành THỔ: Địa giải, Thiên thương, Thiên trù
    - Có 3 sao hành KIM: Bạch hổ (H), Kình dương (H), Thai phụ
    - Có 1 sao hành MỘC: Tam thai
    - Có 2 sao hành THỦY: Phá quân (M), Mộc dục
    - Sao chính tinh Phá quân là Bắc đẩu tinh
    - Đại vận 54 - 63 tuổi, tiểu vận năm Tí, lưu niên năm Ngọ
    - Điểm "cung khí": -1
    - Điểm "huyền khí": -1.5
    - Cung NÔ BỘC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TỬ TỨC, HÓA QUYỀN nhập cung TÀI BẠCH, HÓA KHOA nhập cung PHU THÊ, HÓA KỴ nhập cung THIÊN DI

    Thống kê cung Thiên di ở Mùi hành THỔ, can Kỷ, cục HỎA

    - Có 3 sao hành HỎA: Thiên việt, Thiên đức, Thiên giải
    - Có 2 sao hành THỔ: Phúc đức, Quả tú
    - Có 1 sao hành KIM: Quan đới
    - Có 1 sao hành MỘC: Thiên cơ (Đ)
    - Có 2 sao hành THỦY: Thanh long (Đ), Hóa kỵ (Đ)
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa kỵ
    - Sao chính tinh Thiên cơ là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 64 - 73 tuổi, tiểu vận năm Sửu, lưu niên năm Mùi
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.5
    - Cung THIÊN DI phi hóa: HÓA LỘC nhập cung ĐIỀN TRẠCH, HÓA QUYỀN nhập cung TỬ TỨC, HÓA KHOA nhập cung MỆNH, HÓA KỴ nhập cung ĐIỀN TRẠCH

    Thống kê cung Tật ách ở Thân hành KIM, can Canh, cục MỘC

    - Có 5 sao hành HỎA: Điếu khách, Tiểu hao (Đ), Thiên hình (Đ), Thiên mã, Văn tinh
    - Có 2 sao hành THỔ: Tử vi (M), Thiên phủ (M)
    - Có 1 sao hành KIM: Lâm quan
    - Có 3 sao hành THỦY: Bát tọa, Thiên khốc, Thiên sứ
    - Cung Thân là TUYỆT ĐỊA của mệnh MỘC
    - Sao chính tinh Tử vi là Bắc đẩu tinh
    - Sao chính tinh Thiên phủ là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 74 - 83 tuổi, tiểu vận năm Dần, lưu niên năm Thân
    - Điểm "cung khí": -4
    - Điểm "huyền khí": -4
    - Cung TẬT ÁCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung QUAN LỘC, HÓA QUYỀN nhập cung ĐIỀN TRẠCH, HÓA KHOA nhập cung TÀI BẠCH, HÓA KỴ nhập cung PHÚC ĐỨC
    - Sao Thiên hình tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Tật ách có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Tài bạch ở Dậu hành KIM, can Tân, cục MỘC

    - Có 2 sao hành KIM: Trực phù, Đế vượng
    - Có 1 sao hành MỘC: Tướng quân
    - Có 2 sao hành THỦY: Thái âm (M), Hóa quyền
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa quyền
    - Sao chính tinh Thái âm là Bắc đẩu tinh
    - Đại vận 84 - 93 tuổi, tiểu vận năm Mão, lưu niên năm Dậu
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0
    - Cung TÀI BẠCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung PHU THÊ, HÓA QUYỀN nhập cung QUAN LỘC, HÓA KHOA nhập cung ĐIỀN TRẠCH, HÓA KỴ nhập cung TỬ TỨC

    Thống kê cung Tử tức ở Tuất hành THỔ, can Nhâm, cục THỦY

    - Có 1 sao hành HỎA: Thái tuế
    - Có 1 sao hành THỔ: Địa võng
    - Có 3 sao hành KIM: Tấu thư, Văn xương (Đ), Hoa cái
    - Có 2 sao hành MỘC: Đường phù, Hóa lộc
    - Có 2 sao hành THỦY: Tham lang (V), Suy
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa lộc
    - Sao chính tinh Tham lang là Bắc đẩu tinh
    - Đại vận 94 - 103 tuổi, tiểu vận năm Thìn, lưu niên năm Tuất
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 2
    - Cung TỬ TỨC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung MỆNH, HÓA QUYỀN nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KHOA nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA KỴ nhập cung ĐIỀN TRẠCH

    Thống kê cung Phu thê ở Hợi hành THỦY, can Quý, cục THỦY

    - Có 8 sao hành HỎA: Thiếu dương (H), Phi liêm, Bệnh, Địa kiếp (Đ), Địa không (Đ), Kiếp sát, Đẩu quân, Thiên không
    - Có 4 sao hành THỔ: Hữu bật, Thiên tài, Thiên thọ, Cô thần
    - Có 3 sao hành THỦY: Cự môn (Đ), Thiên hỉ, Hóa khoa
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa khoa
    - Cung Hợi là SINH ĐỊA của mệnh MỘC
    - Sao chính tinh Cự môn là Bắc đẩu tinh
    - Đại vận 104 - 113 tuổi, tiểu vận năm Tị, lưu niên năm Hợi
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 0.75
    - Cung PHU THÊ phi hóa: HÓA LỘC nhập cung NÔ BỘC, HÓA QUYỀN nhập cung PHU THÊ, HÓA KHOA nhập cung TÀI BẠCH, HÓA KỴ nhập cung TỬ TỨC
    - Sao Thiên không tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Phu thê có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)
    - Sao Địa kiếp, Địa không tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Phu thê có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Huynh đệ ở Tí hành THỦY, can Giáp, cục KIM

    - Có 3 sao hành HỎA: Liêm trinh (V), Hỉ thần, Tử
    - Có 1 sao hành THỔ: Phượng các
    - Có 3 sao hành MỘC: Tang môn (H), Ân quang, Giải thần
    - Có 4 sao hành THỦY: Thiên tướng (V), Thiên riêu, Thiên y, Triệt
    - Cung Tí là BẠI ĐỊA của mệnh MỘC
    - Sao chính tinh Liêm trinh là Bắc đẩu tinh
    - Sao chính tinh Thiên tướng là Nam đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Triệt là: 30%
    - Đại vận 114 - 123 tuổi, tiểu vận năm Ngọ, lưu niên năm Tí
    - Điểm "cung khí": 1
    - Điểm "huyền khí": 1
    - Cung HUYNH ĐỆ phi hóa: HÓA LỘC nhập cung HUYNH ĐỆ, HÓA QUYỀN nhập cung NÔ BỘC, HÓA KHOA nhập cung ĐIỀN TRẠCH, HÓA KỴ nhập cung QUAN LỘC

    Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số tử vi để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com
    Từ khóa lá số: TỬ VI  XEM TỬ VI  KIM TỨ CỤC  THÂN CƯ MỆNH  BÌNH ÐỊA MỘC  THIÊN LƯƠNG CƯ SỬU 

    Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
    top