Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Dịch số


1- Càn:

- Nội: 9 + (9 x 2) + (9 + 4) = 63

- Ngoại: (9 x 8) + (9 x 16) + (9 x 32) = 504

- Tổng: 63 + 504 = 567.

2- Khôn:

- Nôi: (6 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 42

- Ngoại: (6 x 8) + (6 x 16 = 96) + (6 x 32= 192) = 336

- Tổng: 42 + 336 = 378

3- Chấn:

- Nôi: (9 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 45

- Ngoại: 45 x 8 = 360

- Tổng: 45 + 360 = 405

4- Tốn:

- Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (9 x 4) = 60

- Ngoại: 60 x 8 = 480

- Tổng: 60 + 480 = 540

5- Ly

- Nội: (9 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 57

- Ngoại: 57 x 8 = 456

- Tổng: 57 + 456 = 513

6- Khảm

- Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 48

- Ngoại: 48 x 8 = 384

- Tổng: 48 + 384 = 432

7- Cấn:

- Nội: (6 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 54

- Ngoại: 54 x 8 = 432

- Tổng: 54 + 432 = 486

8- Đoài

- Nội: (9 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 51

- Ngoại: 51 x 8 = 408

- Tổng: 51 + 408 = 459

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Từ khóa: Hà Uyên  Hà Ngọc  Tinh Quyết 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top